Beszámoló az EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya 2006. január 31. és 2007. február 24. közötti tevékenységéről

 

Tisztelettel jelentem a Közgyűlésnek, hogy a vizsgált időszakban Szakosztályunk működése megfelelt az EME Alapszabályában, illetve a szakosztályi szervezeti szabályzatban foglaltaknak, és a Választmány által elfogadott éves munkatervnek.

Szervezés

Szakosztályunknak jelenleg 1300 tagja van. A 2006-os év folyamán 100-an iratkoztak be. Ez év folyamán is bővítettük, átjavítottuk a tagság számítógépes nyilvántartását. A tagnévsort az Orvostudományi Értesítő 75. kötetének első számában megjelentettük, ezúton is kérünk mindenkit, hogy az ebben tapasztalt pontatlanságokat, illetve az időközben bekövetkezett változásokat a Szakosztállyal közölje.

A 2006-os évre érvényes tag- és támogatási díj: 10 eurónak megfelelő lej volt rendes EME tagok számára, 5 eurónak megfelelő lej volt nyugdíjasok és rezidensek számára, valamint 2,5 eurónak megfelelő lej volt egyetemi hallgatók számára. Ez az összeg magába foglalja az Orvostudományi Értesítő 2007-ben megjelenő négy számának előfizetési díját is, abban az esetben ha 2006. december 31-ig befizette az az évi tagsági díjat. 2007-től érvényes tag- és támogatási díjak: 50 RON rendes EME tagok számára, 25 RON nyugdíjasok és rezidensek számára, valamint 10 RON egyetemi hallgatók számára.

Választmányunknak 39 tagja van: 6 tisztségviselő - elnök: Kovács Dezső, alelnökök: Borsa István (Csíkszereda), Egyed-Zsigmond Imre, Gyéresi Árpád, titkár: Sipos Emese, jegyző: Szilágyi Tibor; 18 marosvásárhelyi tag: Ábrám Zoltán, Brassai Zoltán, Csiki Zsuzsanna, Feszt György, Jung János, Kun Imre, László Ilona, Lőrinczi Zoltán, Nagy Előd, Nagy Örs, Pap Zoltán, Pongrácz Antal, Pongrácz Mária, Princz Erika Ramona, Puskás Attila, Simonfi Irén, Szabó Béla, MMDSZ-elnök (Száva Hunor); 16 területi választmányi tag: Földes Béla (Nagyvárad), Budaházi István (Nagyvárad), Fodor Levente (Négyfalu), Balla Árpád (Székelyudvarhely), Weil Gyula (Gyergyószentmiklós), Nagy Béla (Szatmárnémeti), Széman Péter (Szilágysomlyó), Matekovits György (Temesvár), Albert István (Sepsiszentgyörgy), Incze Anna Katalin (Sepsiszentgyörgy), Hidegkúti Erzsébet (Nagybánya), Szőcs Kölcze Erzsébet (Szentkatolna), Bódizs György (Kolozsvár), Dénes Lázár (Kovászna), Jurcsuk Olga (Csíkszereda), Bíró Gábor (Kézdivásárhely).

A vizsgált időszakban a választmány 4 alkalommal ült össze, de a tisztségviselők hetente találkoznak a felmerülő problémák megbeszélése és megoldása végett. A választmányi tagokat minden egyes ülésre levélben hívunk meg. A marosvásárhelyi választmányi tagok több-kevesebb rendszerességgel eljártak a gyűlésekre. Erről pontos nyilvántartást vezetünk. Meg kell állapítanunk, hogy a területi választmányi tagok többsége nem vett részt egyetlen választmányi ülésen sem, annak ellenére, hogy továbbra is lehetőségünk van megtéríteni utazási költségeiket. Tisztáznunk kellene, hogy vállalják-e tovább ezt a tisztséget, vagy kérjük, hogy aktívabb képviselőt javasoljanak maguk helyett.

Területi központjaink száma 15. Közülük  a legélénkebb tevékenység Szilágysomlyón, Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön folyik. Ez elsősorban tudományos rendezvények szervezését és a tagság nyilvántartását jelenti. A területi csoportok rendezvényein szakosztályunk gyakran más szervezetekkel társult minőségben szerepel a szervezők között, mint például a Hargita Megyei Orvoskollégium Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen, a Szentgyörgyi Albert Társaság Szatmárnémetin, a Báthory István Alapítvány és a Magyar Egészségügyi Társaság Szilágysomlyón. Sajnos a területi csoportok tevékenységéről nincsen pontos áttekintésünk és úgy tűnik, hogy némelyek tevékenysége szünetel, vagy munkájáról nem tájékoztatja a Szakosztály irodáját.

A nyilvántartott 12 szakcsoport közül élénk tevékenység folyik a családorvosi, fogorvostudományi, gyermekgyógyászati, kardiológiai szakcsoportban. Itt említeném meg, hogy Szakosztályunk keretében létrejött a bőrgyógyászati szakcsoport.
A családorvosi szakcsoport tevékenységéből említésre méltó a 2006 márciusában Székelyudvarhelyen megrendezésre került (közösen a Hargita megyei Orvos Kollégiummal és a Pápai Páriz Ferenc Alapítvánnyal) nagyszabású családorvosi továbbképző, külföldi és hazai előadókkal. A hazai előadók közül megemlítjük: dr. Kun Imrét, dr. Szabó Bélát, dr. Borsa Istvánt és dr. Balla Árpádot.

2006 május hónapban 20 családorvos részt vett a magyarországi Alapellátási Intézet meghívására a magyar háziorvosok évi konferenciájára, melyet Siófokon tartottak.

2006 december hónapban Szakosztályunk, 10 családorvossal, képviselte Romániát a Visegrádon megrendezett nemzetközi „Visegrádi Fórumon”.

November 25-én került sor a fogorvostudományi szakcsoport – csoportvezető Dr. Pongrácz Antal főorvos - szervezésében kredit pontos fogorvosi továbbképzőre, Marosvásárhelyen, a szegedi egyetem fogorvosi karának vendégelőadójával - dr. Marosi György - , melyen közel 150 fogorvos és fogorvostanhallgató vett részt.

2006 júniusában Nemzetközi Kardiológiai Konferenciát szervezett a kardiológiai szakcsoport Dr. Benedek Imre vezetésével, a szakma legjelesebb hazai és külföldi tekintélyeinek részvételével.

Szeptemberben került sor Szilágysomlyón, dr. Széman Péter szervezésében a Báthory Napokra megtartására, melynek keretében megtartott kreditpontos továbbképzőn 166-on vettek részt.

A 2005-ben Szakosztályunk keretén belül újra indult a Bálint csoport, melynek szervezője és mozgató rugója Dr. Kovács Beatrix, 2006-ban tovább folytatta tevékenységét.

Továbbra is buzdítjuk szakosztályunk minden egyes tagját, hogy keresse a kapcsolatot a foglalkozásának megfelelő szakcsoporttal, illetve ennek hiányában új szakcsoportba tömörüljenek, melynek megalakulásáról és tevékenységéről értesítsék írásban a Szakosztályt.

A Szakosztályunk tevékenységének hatékonyabbá tételét, a kapcsolattartást és az élénkebb információ áramlást segíti elő a Szakosztály jegyzőjének, dr. Szilágyi Tibor által létrehozott és karbantartott, saját szakosztályi honlapunk: www.emeogysz.ro címmel.

2006-ban sikerült Szakosztályunkat, mint orvostovábbképzőket szervező egyesületet akkreditáltatnunk az országos Orvos Kollégiumnál.

2006-ban még komfortosabbá tettük Székházunkat jól szigetelt, modern (termopán) ablakokat és bejárati ajtót szereltetve.

Kiadványaink

Az Orvostudományi Értesítő 79. kötetének három száma már megjelent, a negyedik pedig folyamatban van.

Dr. Szilágyi Tibor idejét, energiáját nem kímélve nagy hozzáértéssel, igényességgel és türelemmel végzi a felelős szerkesztői megbízását. Az Ő valamint a számítógépes szerkesztést végző Dr. Mezei Tibor munkája lényegesen hozzájárult folyóiratunk színvonalának javulásához.

A továbbiakban is a Szerkesztőbizottság  a legfontosabb feladatának tartja a lap szakmai színvonalának emelését. Ebben kérjük a segítségét minden szaklektornak.

A 79. kötetnek mind a négy számának kiadási költségeit a Richter Gedeon Rt. gyógyszer cég biztosította. Az elkövetkező időszakban is megpróbálunk támogatókat szerezni szaklapunk számára.

Szakosztályunk tagjai közül többen jelentettek meg szakkönyvet (pl. Bocskay I., Matekovits Gy.: Konzervatív fogászat, Péter M.: Az erdélyi fogorvoslás története, Lőrinczi L.: A bakteriológiai laboratóriumi diagnosztika alapelvei), de hiányos ismereteink miatt felkérném tagságunkat, hogy a Beszámolót egészítsék ki ezen könyvek szerzőinek és címeinek megnevezésével.

Kapcsolattartás hasonló tevékenységi körű más szakmai tudományos szervezetekkel

Mint tudjuk, Szakosztályunk országunkban az egyetlen, rendeltetése szerint anyanyelvünkön orvos- és gyógyszerésztudományt művelő egyesület. A 2006-os évben sikerült „Együttműködési megállapodást” aláírnunk (a Csíkszeredában megrendezett XVI. Tudományos Ülésszakon) a Magyar Gyógyszerésztudományi Társasággal, melynek megvalósításában igen nagy érdeme van alelnökünknek, Dr. Gyéresi Árpádnak.

A Bod Péter Diakóniai és Tanulmányi Központtal aláírt szerződés alapján évente négy alkalommal ingyenesen termet biztosítanak Szakosztályunk által szervezett tevékenységeknek, előnyös feltételeket biztosítanak szállásigénylésünk esetén, Szakosztályunk kiadványokkal, az Orvostudományi Értesítő ingyenes példányszámaival segíti a Tanulámányi Központ tevékenységét.

Kapcsolatunk van a MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságával, ahol Dr. Brassai Zoltán akadémikus képviseli a Szakosztályt. Szakosztályunk együttműködik a Magyar Egészségügyi Társasággal (MET) Dr. Széman Péter főorvos Úr a MET Kárpát-medencei elnöke segítségével, a magyarországi Országos Alapellátási Intézettel, a szintén magyarországi Országos Gyógyintézeti Központtal, valamint a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetséggel. A felsorolt, országos és nemzetközi szervezeteken kívül Szakosztályunk kapcsolatban van olyan helyi kulturális alapítványokkal és társaságokkal, mint például a Keresztény Orvosok Szövetsége (KEOSZ), a szilágysomlyói Báthory István Alapítvány vagy a marosvásárhelyi EMKE, a székelyudvarhelyi Pápai Páriz Ferenc Alapítvány, a szatmári Szent-Györgyi Albert Társaság.

Tudományos tevékenység

A Szakosztály tevékenységének homlokterében tudományos összejövetelek szervezése állt. Ezeknek egy része a Szakosztályon belül működő szakcsoportok és területi csoportok szervezésében zajlott le, szakmai-tudományos továbbképzők keretében. A Szakosztály továbbra is támogatja, és kéri a szervezőket, hogy az ilyen eseményekről időben értesítsék a választmányt.

2006. április 27-29 között Csíkszeredában került megrendezésre Szakosztályunk XVI. Tudományos Ülésszaka. Összesítve a Tudományos Ülésszak előtt (590), valamint a helyben jelentkezők (80) számát, összesen 670-en résztvevője volt rendezvényünknek. Ebből mintegy 100 külföldi, főleg magyarországi – budapesti, szegedi, debreceni, pécsi.

Szakosztályunk által 2005-ben létre hozott „Lencsés György-Ars Medica”díját a Kuratórium Kuratórium  Dr. Brassai Zoltán akadémikus Úrnak ítélt oda. Ugyancsak a megnyitó és a Tudományos Ülésszak egyik kiemelkedő eseménye volt  a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság és a Szakosztályunk közötti Együttműködési megállapodás aláírása.

Hagyományos módon a megnyitó keretén belül adták át a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány díját. Idén Dr. Gyéresi Árpád vehette át a díjat. A Dr. Spielman András egyetemi tanár által felajánlott díjban Dr. Péter H. Mária részesült.

A Tudományos Ülésszak záróülésén kerültek kiosztásra a felajánlott díjak (8 darab): Szakosztályunk három díjat osztott ki: Dr. Waldhofer Viktor, Dr. Koncz Zsuzsa és Dr. Csiszér István kollegáknak, a Sigma cég 100.000 Ft-os vásárlási utalványát Dr. Székely Edit kapta, a Dr. Krizbai István által felajánlott díjat Dr. Pávai Zoltán kollega, míg a szegedi Gyógyszerészeti Kar tanárai által felajánlott díjat három gyógyszerész kollega Drd. Székely Pál, Drd. Laczkó-Zöld Eszter és Drd. Rédai Emőke kapta meg.

2006-ban hozta létre Szakosztályunk a „Csőgör Lajos Emlékdíjat”, melynek kiosztására az egyetemi éveket záró ballagáson került sor a Vártemplomban, a három Karon (orvos, fogorvos, gyógyszerész), tanulmányai során legjobb eredményt elérő végzős hallgató számára.

2006. november 10 és 11 között Dr. Borsa István alelnökünk kezdeményezésére és segítségével Szakosztályunk ismét hozzájárult a X. alkalommal megrendezett „Erdélyi Orvosnapok” (Szakosztályunk állandó őszi Konferenciájának meghirdetetett) szervezéséhez, közösen a Hargita megyei Orvosi Kollégiummal és a csíkszeredai megyei Kórházzal. Az igen sikeres rendezvény helyszíne a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Ház volt, 170 résztvevővel és 15 hazai és külföldi előadóval.

2006. november 17-én, Marosvásárhelyen került sor a Magyar Tudomány Napja Erdélyben alkalmából Szakosztályunk fennállásának 100. évfordulójának ünnepi rendezvényére. Itt került bemutatásra Szakosztályunk kiadásában a Dr. Péter Mihály és Dr. Péter H. Mária által írt: „Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szakosztályának százéves tevékenysége” című könyv. Ebből az alkalomból Szakosztályunk Díszoklevelet vehetett át a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem részéről.

Ugyancsak a tavalyi év szeptemberében, Budapesten vehette át Dr. Balla Árpád főorvos Úr és Dr. Horváth Emőke egyetemi adjunktus a Genersich-díjat.

2006-ban a következő szakosztályi tagjaink védték meg doktorátusi disszertációjukat: Csép Katalin, Máthé Lehel, Nemes-Nagy Enikő, Szász József Attila. Ugyancsak 2006-ban léptették egyetemi adjunktusokká Csép Katalint, Frigy Attilát, Fekete Gyulát, docenssé Lőrinczi Lillát, professzorrá Ábrám Zoltánt, Benedek Imrét, Szabó Bélát.

Továbbképzések, ösztöndíjak

Szakosztályunk hozzájárult, a Segítő Jobb Egészségügyi- Humanitárius Alapítvány és az Ady Endre Akadémia által családorvosok számára szervezett, a debreceni Orvos- és Egészségtudományi Centrum augusztus folyamán megrendezett kéthetes posztgraduális továbbképzés megszervezéséhez. Tagjaink egyéni ösztöndíj pályázatokon vesznek rész, mint pl. a Domus Hungarica által meghirdetett pályázatok.

Pénzügyek

Mint azt többször hangsúlyoztuk, Szakosztályunk nem jogi személy, ezért nincs önálló költségvetése. A pénzforgalmat tekintve a Szakosztály vezetése a felettes és pénzügyileg is felelős fórumnak, a kolozsvári központnak tartozik számadással, amely folyamatos belső ellenőrzést gyakorol a Szakosztály felett.

Szakosztályunk költségvetése évi kb. 100.000 új lej. Bevételünk a tagdíjakból, a tudományos ülésszak és továbbképzők részvételi díjaiból, valamint a pályázatokon nyert összegekből származik. 2006-ban 40.000 új lejt fizetett be tagságunk tagdíjként, míg pályázatok révén az Illyés Közalapítvány részéről 250.000 Ft-ot Székház fenntartásra, az Orvostudományi Értesítő megjelentetésére 50.000 Ft-ot, míg a Comunitas Alapítványtól 25 millió régi lejt kaptunk.  Azáltal, hogy saját bankszámlával rendelkezünk, pontos és átlátható könyvelést végzünk, bevételeinkből tudjuk fedezni kiadásainkat, mint pl a Székház fenntartási költségeit, Székház felszereltségének és komfortosabbá tételének kiadási költségeit, a tudományos ülésszak és továbbképzők szervezési költségeit és nem utolsó sorban az Értesítő kiadási költségeit.

A beszámolóban vizsgált időszakban könyvadományok érkeztek a Szakosztályhoz szervezetektől és magánszemélyektől. A Sapientia Alapítvány Kutatási Programok Intézetétől 56 darab kiadvány, a Szécsenyi Könyvtártól 5 darab szakkönyv, a debreceni Orvosi Egyetemtől 2 darab Nőgyógyászati onkológia c. könyv, a gyulai Pándy Kórház részéről pedig 2 darab szakkönyv.  A KOKI-tól rendszeresen érkeznek a Nature és a Science c. folyóiratok. Péter Mihály professzor úrtól  a Magyar Tudomány (az MTA kiadványa) és az Átalvető c. folyóiratok.

Itt köszönöm meg Vitályos Zita titkárnőnek azt a pontos, gyors és hatékony munkáját, amelyet a szakosztály érdekében kifejt.  

Végezetül, az elkövetkező időszakra a Szakosztály minden tagjának sok sikert kívánok. 

 
© 2010-1018 EME, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály
Eredeti webdesign: Arcsin |Ikonok: famfamfam|Arculat: orbank|Tartalom: szilagyi