Szervezeti szabályzat

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának szervezeti szabályzata

 

I. fejezet

A Szakosztály és feladatai

 1. Az Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály (a továbbiakban a Szakosztály) az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek (a továbbiakban az Egyesület), annak Alapszabályai (a továbbiakban az Alapszabályok) 3. §-ben meghatározott része. Tevékenységi köre az orvostudomány és a gyógyszerésztudomány különböző ágainak anyanyelven történő magasszintű művelése, széleskörű támogatása, a tudományos eredmények terjesztése és népszerűsítése, az Egyesület és a Szakosztály közéleti súlyának növelése, az Alapszabályok 1. §-ben meghatározott célok megvalósításáért.

 2. A Szakosztály szakmai - tudományos működésében és belső szervezési kérdéseiben szabadon és önállóan jár el, kezdeményezési és döntési joggal.

 3. A Szakosztály feladatai közé tartozik a céljainak megvalósításához szükséges anyagi és pénzügyi források felkutatása és kihasználása, az Egyesülettől származó támogatáson felül is. A különböző forrásokból származó anyagi és pénzügyi eszközök felhasználásáról a Szakosztály választmánya (a továbbiakban a Választmány) dönt, és arról a szakosztályi közgyűlésnek (a továbbiakban a Közgyűlés), valamint az Egyesületnek, mint jogilag felelős és pénzügyileg felettes szervnek, elszámolással tartozik.

 4. A Szakosztály tevékenységét évi munkatervek alapján bonyolítja le, eredményeit rendszeresen számba veszi, és azokról időszakosan, és felkérésre külön is, tájékoztatja az Egyesület elnökségét.

 5. A Szakosztály, választott tisztségviselői közül a szakosztályi elnök (a továbbiakban az Elnök) és a szakosztályi titkár (a továbbiakban a Titkár) révén, akik az Alapszabályok 36. §-e értelmében az Egyesület elnökségében és választmányában a Szakosztályt képviselik, részt vesz az Egyesület egészének irányításában. Rendes tagjai által a Szakosztály részt vesz az Egyesület általános tevékenységében.

 6. A Szakosztály maga gondozza a kiadványait.

 7. A Szakosztálynak az Egyesülethez való viszonyát az Alapszabályok 3., 6., 12., 14., 16., 18., 23., 34., 36., 39, és 40. § -e szabályozza.

II. fejezet.

A Szakosztály tagjai, tisztségviselői, választmánya és közgyűlése

 1. Az Alapszabályok 10. § -ében foglaltak alapján a Szakosztály tagjai lehetnek mindazok, akik az Egyesületbe való belépéskor a Szakosztályba kérték felvételüket, az Alapszabályokat elfogadták, belépési nyilatkozatot töltöttek ki és kérésüket az Egyesület választmánya jóváhagyta.

 2. A Szakosztály tagjainak jogait az Alapszabályok 16., 17., 18. § -e rögzíti. A Szakosztály tagjai területi hovatartozásuk és tevékenységi körük szerint, saját kezdeményezésükből , területi- és szakszoportokba tömörülhetnek. Ezenkívül, a Szakosztály bármely tagjának tudományos tevékenysége során joga van a Szakosztály kezelésében levő javakat használni. A Titkárral történő előzetes egyeztetés után dokumentálódhat a Szakosztály irattárában. Beadványokat, javaslatokat terjeszthet a Közgyűlés elé, annak megtartása előtt legkevesebb egy héttel. Az egyesületi tevékenységgel kapcsolatos vitás kérdéseket beadvány formájában a Választmány elé terjesztheti, és ha a Választmány döntésével elégedetlen, szintén beadvány formájában a Közgyűléshez fellebbezhet. Fegyelmi kérdésben elmarasztalt szakosztályi tag a Közgyűléshez fellebbezhet.

 3. A közgyűlések közötti időszakban a Szakosztály vezetését a Választmány, valamint a Közgyűlés által megválasztott tisztségviselők: az Elnök, három szakosztályi alelnök (a továbbiakban az Alelnökök), a Titkár és a szakosztályi jegyző (a továbbiakban a Jegyző) biztosítja. Az Elnök és a Titkár az Alapszabályok 23. § -e alapján az Egyesület tisztségviselői. Valamely tisztség időközi megüresedése esetén azt a soron következő közgyűlés választás útján tölti be.

 4. A Szakosztály legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés. A Szakosztály minden évben rendes közgyűlést tart. A Közgyűlés időpontját a Választmány határozza meg. A Közgyűlésre szóló meghívót az Elnök és a Titkár bocsátja ki az esemény előtt legkevesebb két héttel, feltüntetve a helyet, az időpontot és a tárgysorozatot, és közlik a sajtóban

 5. A Közgyűlés határozatképes ha a 11 § szerint hívták össze, és ha a szavazásra jogosult résztvevők száma eléri a Választmány létszámának kétszeresét. Ha az adott időpontban nem jelennek meg a tagok határozatképes létszámban, fél óra múlva új, rendkívüli közgyűlés tartható.

 6. A Közgyűlés meghallgatja és megvitatja a szakosztály évi tevékenységéről előterjesztett titkári beszámolót és határoz annak elfogadásáról. Megtárgyalja a hozzá érkezett beadványokat és dönt az ügyükben. Megválasztja a Választmány tagjainak azon egynegyedét akiknek a megbizatása a 16 § szerint lejárt. Hasonló képpen, a Közgyűlés azonos eljárással betölti az esetlegesen idő előt megüresedett választmányi helyeket és tisztségeket. Bármely közgyűlési határozat érvényes és egyben kötelező jellegű, ha a közgyűlés határozatképes, és egyszerű többségi szavazattal hozták. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A rendes évi közgyűlés, kétharmados szavazattöbbséggel visszahívhatja azt a tisztségviselőt vagy válaszmányi tagot, akinek tevékenységével kapcsolatosan megalapozott kifogás merült fel. A Szervezeti Szabályzatot a Közgyűlés kétharmados szavazattöbbséggel elfogadja vagy módosíthatja.

 7. Minden negyedik évben a Szakosztály számadó és tisztújító közgyűlést tart, amelyen megválasztják a szakosztályi tisztségviselőket. A számadó és tisztújító közgyűlés meghallgatja és megvitatja a Szakosztály négy éves tevékenységéről előterjesztett elnöki számadó jelentést, határoz annak elfogadásáról, felmenti az addig hivatalban levő tisztségviselőket, megválasztja az új tisztségviselőket, valamint a Választmány tagjainak azon egynegyedét akiknek a megbizatása a 16 § szerint lejárt.

 8. Rendkívüli közgyűlést hív össze az Elnök saját kezdeményezésére, vagy legalább 50 szakosztályi tag írásbeli kérésére, amelyet a kért időpont előtt legkevesebb három héttel a Titkárhoz beterjesztettek. A rendkívüli közgyűlés határozatképes ha a 11 § szerint hívták össze, a résztvevők számától függetlenül. A rendkívüli közgyűlés vitát tart és határoz az elé terjesztett tárgysorozat ügyében.

 9. A Választmány tagjai a Közgyülés által négy évre választott valamennyi tisztségviselő, valamint a Szakosztály taglétszámának 5%-át meg nem haladó számú választott tag. A Választmány létszámát a Közgyűlés határozza meg, figyelembe véve a tagság szakonkénti és területi megoszlását. A Választmány tagjait a Közgyűlés választja meg, titkos, egyszerű többségi szavazással. Egy választmányi tag megbizatása négy évre szól. A választmányi tagok tartoznak részt venni a Választmány ülésein. Ellenkező esetben a rendes évi közgyűlés az illető választmányi helyet megüresedettnek nyilváníthatja. Indokolt távolmaradásukról előzetesen tájékoztatják a Választmányt. A választmányi tag saját kérésére felmenthető tisztségéből, majd a Közgyűlés azt határozatba foglalja, és a 13 § -nek megfelelően, egy új megbizatású választmányi taggal pótolja.

 10. A Választmány feladata a jelen Szervezeti Szabályzat 1. § -ben foglalt célok megvalósítása. Ellenőrzi a Közgyűlés határozatainak végrehajtását és gondoskodik arról, hogy a tisztségviselők a Szakosztály munkáját az Alapszabályok és a jelen Szervezeti Szabályzat elveinek megfelelően irányítsák. A Választmány ellenőrzi a Szakosztály gazdasági- és pénzügyeit. A Választmány feladata dönteni a Szakosztály gondozásában megjelenő kiadványok ügyében. A Választmány határoz a Szakosztályhoz érkező ösztöndíj- és továbbképzési kérelmek elbírálásáról. A Választmánynak határozati joga van az egyes közgyűlések közötti időszakban felmerülő, a Szakosztály távlati tevékenységével kapcsolatos elvi kérdésekben, amelyek záros határidőn belüli megoldást igényelnek. A Választmány testületileg, vagy kebeléből kiküldött bizottság útján intézkedik vitás és fegyelmi kérdésekben. Valamely tisztségviselő helyének időközi megüresedése esetén választás útján gondoskodik a tisztség ideiglenes betöltéséről.

 11. A Választmány kéthavonta rendes ülést tart. Rendkívüli ülés tartható az Elnök saját kezdeményezésére, vagy legalább öt választmányi tag írásbeli kérelmére, amelyet legalább négy nappal a kért időpont előtt beterjesztettek. A választmányi tagoknak a rendes ülés időpontjáról és tárgysorozatáról legkevesebb egy héttel korábban értesítést kell kapniuk. A rendkívüli választmányi gyűlés összehívásáról és tárgysorozatáról a választmányi tagokat legkevesebb három nappal azelőtt értesíteni kell.
 12. A rendes választmányi ülés határozatképes ha azt a 18 §-nek megfelelően hívták össze és azon részt vesz a Választmány tagjainak legalább fele. A rendkívüli választmányi ülés határozatképes a résztvevők számától függetlenül. A Választmány határozata érvényes, ha azt egyszerű szavazati többséggel elfogadták és az ülés határozatképes. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazta dönt. A választmányi határozat kötelező jellegű. A kifejtett tevékenységéért a Választmány egészében, a választmányi tagok pedig személy szerint tartoznak felelősséggel a Közgyűlésnek.

 13. Az Elnök képviseli a Szakosztályt; végrehajtja a Közgyűlés és a Választmány határozatait, összehívja és vezeti a Szakosztály közgyűléseit és választmányi üléseit; felelős a munkálatok rendjéért; ellenjegyzi a jegyzőkönyveket; a Titkárral együtt, joggal és felelősséggel intézkedik és aláír a Szakosztály nevében; kezdeményezési és döntési joga van a Szakosztály mindennapi tevékenységével kapcsolatos gyakorlati jellegű kérdésekben, amelyek haladéktalan megoldást igényelnek; felelősséggel közreműködik az Orvostudományi Értesítő és a Szakosztály valamennyi időszakos kiadványa megjelentetésében. Szavazatok egyenlősége esetén szavazata dönt.

 14. Tevékenységében, az Elnök felelősséggel tartozik a Közgyűlésnek és számadási kötelezettséggel tartozik a Választmánynak. Megbízatása lejártakor számadó jelentést terjeszt a tisztújító Közgyűlés elé. Távollétében, a Szakosztály ügyvitelében, az általa megbízott alelnök helyettesíti. Tevékenységében való akadályoztatása esetén, vagy ha felmentését kérte tisztségéből, a Választmány dönt a tisztség ideiglenes betöltéséről, majd a Közgyűlés Elnököt választ.

 15. Az Alelnökök segítik az Elnököt feladatai végrehajtásában; elkészítik és a Valasztmány elé terjesztik az évi tudományos munkatervet; felügyelik és összehangolják a szakcsoportok és a területi csoportok munkáját; irányítják a szakülések és rendszeres referáló ülések megszervezését; kiépítik és fenntartják az együttműködést bel- és külföldi tudományos, egészségügyi és oktatási intézményekkel, társaságokkal és szervezetekkel; tájékozódnak az ösztöndíjakról és továbbképzési lehetőségekről és a sajtóban meghirdetik azokat; gondozzák a Szakosztályhoz beérkezett pályázatokat. A feladatok elosztása az Alelnökök között esetenként történik, az Elnök irányításával. Távollét esetén, az Alelnökök egymást helyettesítik. Tevékenységben való akadályoztatás esetén, vagy ha felmentését kérte tisztségéből, a Választmány dönt az illető alelnöki tisztség ideiglenes betöltéséről, majd a Közgyűlés Alelnököt választ. Az Alelnökök, a tevékenységük során az Elnöknek tartoznak számadási kötelezettséggel.

 16. A Titkár az Elnökkel együtt intézkedik és aláír a Szakosztály nevében, megszervezi és iranyítja a Szakosztály munkáját, felel a Szakosztály szabályos ügyintézéséért és gazdasági helyzetéért, gondoskodik az ülések időpontjának kitüzéséről, napirendjéről és összehívásáról; aláírásával hitelesíti és egy választmányi taggal is hitelesítteti az ülések jegyzőkönyveit; a határozatokról időben értesíti a területi- és szakcsoportokat, valamint az ügyben érdekelt személyeket; nyilvántartja a Szakosztály tagjait, évi beszámolót készít a Szakosztály működéséről és azt a rendes Közgyűlés elé terjeszti. Rendszeresen, és felkérésre külön is, tájékoztatja az Egyesület Elnökségét a Szakosztály tevékenységéről. Távollétében, a szakosztály ügyvitelében, a Jegyző helyettesíti. Tevékenységében való akadályoztatása esetén, vagy ha felmentését kérte tisztségéből, a Választmány dönt a tisztség ideiglenes betöltéséről, majd a Közgyűlés Titkárt választ. Tevékenységében, az Titkár felelősséggel tartozik a Közgyűlésnek és számadási kötelezettséggel tartozik az Elnöknek és a Választmánynak.

 17. A Jegyző irányítja a Szakosztály ügyintézését, gondoskodik a jegyzőkönyvek pontos vezetéséről, végzi a levelezést, vezeti az iktatókönyvet, rendezi a szakosztályi levéltárat, követi a tagság naprakész nyilántartását, helyettesíti a Titkárt annak távolléte esetén. Tevékenységében való akadályoztatása esetén, vagy ha felmentését kérte tisztségéből, a Választmány dönt a tisztség ideiglenes betöltéséről, majd a Közgyűlés Jegyzőt választ. Számadási kötelezettséggel tartozik az Elnöknek.

 18. A területi csoportok vezetőt választanak. A területi csoport vezetője megszervezi és irányítja az illető területi csoport tevékenységét, részt vesz a Szakosztály tudományos munkatervének összeállításában és időszakosan beszámol az eredményekről a Választmánynak. A területi csoportnak jogában áll választmányi képviselőjét kijelölni és megválasztásra a Közgyűlés elé terjeszteni.

 19. A szakcsoportok vezetőt választanak. A szakcsoport vezetője megszervezi és irányítja a szakcsoport tevékenységét, részt vesz a Szakosztály tudományos munkatervének összeállításában és időszakosan beszámol eredményeikről a Választmánynak. Kiépíti és fenntartja az együttműködést bel- és külföldi tudományos, egészségügyi és oktatási intézményekkel, társaságokkal és szervezetekkel.

III. fejezet

Tudományos tevékenység

 1. A Szakosztály tudományos-szakmai tevékenységének módozatai:
  - szaküléseket tart és szervez tagjai tudományos eredményeinek közlése és szakmai képzése céljából
  - szakcsoportokat és területi csoportokat szervez
  - munkásságának eredményeit az Egyesület és a Szakosztály kiadványaiban közreadja
  - szakelőadásokkal képviselteti magát az Egyesület által rendezett vándorgyűléseken és egyéb időszakos vagy rendkívüli tudományos találkozón
  - a Szakosztály saját működéséhez szükséges eszköztár gyarapítása
  - anyagi és pénzügyi eszközök felkutatása, megszerzése, népszerűsítése az orvostudományi és gyógyszerésztudományi kutatások támogatására
  - tudományos dokumentációs források felkutatása, megszerzése, tárolása, nyilvántartása és a kutatók rendelkezésére bocsájtása
  - elismerésben és kitüntetésben részesít hazai szakembereket, akik tudományos munkájukkal vagy életművükkel kimagaslóan hozzájárultak a tudomány anyanyelven történő műveléséhez
  - kölcsönös elismerési és egyenjogúsági alapon kapcsolatot létesít és tart fent hasonló tevékenységi körű, hazai és külföldi, polgári és állami szervezetekkel

 2. A tudományos összejövetelek időpontját és helyét a szak- és területi csoportok javaslatai alapján a Választmány éves munkatervébe foglalja. Ezek lehetnek:
  - évi tudományos ülésszak, amelyet a teljes tagság bevonásával szerveznek;
  - szak- és területi csoportok tudományos és referáló ülései;
  - szak- és területi csoportok továbbképző előadásai és tanfolyamai.

 3. Valamennyi tudományos ülésről előzetesen tájékoztatni kell a Titkárt, hogy azt a Szakosztály tudományos tervébe foglalhassa és eredményeit nyilván tarthassa.

 4. A Szakosztály tagjai tudományos dolgozataikkal és egyéb írásokkal járulnak hozzá az egyesületi- és szakosztályi kiadványok szakmai színvonalának biztosításához.

 5. Bármely tudományos közlemény nyomtatásban való megjelentetése esetén, bárhol jelenjék is meg, fel kell tüntetni, ha az Szakosztály pártfogásával vagy kutatási eszközeivel készült, vagy a Szakosztály előtt be volt mutatva.

 6. A Szakosztály rendszeres időszakos kiadványa az Orvostudományi Értesítő, de a szak- és területi csoportok ezen kivül egyéb kiadványokat is megjelentethetnek. A Szakosztály tudományos kiadványainak szerkesztését minden esetben ingyenesen végzik a Választmány által felkért szakosztályi tagok, viszont nevüket és a szerkesztésben játszott szerepüket a kiadványban fel kell tüntetni.

 7. A Szakosztály által szerkesztett minden kiadványon legyen feltüntetve az Egyesületnek, illetve a Szakosztálynak, mint kiadónak a neve.

IV. fejezet

Általános, záró és átmeneti rendelkezések

 1. A jelen Szervezeti szabályzat érvénybe lép, amint a Közgyűlés megvitatja és 2/3-os szavazattöbbséggel elfogadja.

 2. Az Elnök és a Titkár, a Közgyűlés által elfogadott jelen Szervezeti szabályzatot tudomásul vétel céljából az Egyesület elnöksége elé terjeszti.

 3. Az Elnök és a Titkár gondoskodik arról, hogy a jelen Szervezeti szabályzat egy-egy példánya eljusson minden szak- és területi csoporthoz, a szakosztályi székházban elérhető legyen, illetve jelenjék meg az Orvostudományi Értesítőben.

 4. A jelen Szervezeti Szabályzat elfogadásával az korábbi, 1991-ben elfogadott "Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szakosztályának szervezeti szabályzata és ügyvitele" és és a 2003-ban elfogadott "Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának szervezeti szabályzata" hatálya megszűnik.

 
© 2010-1018 EME, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály
Eredeti webdesign: Arcsin |Ikonok: famfamfam|Arculat: orbank|Tartalom: szilagyi