Beszámoló az EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya 2007. február 24. és 2008. február 23. közötti tevékenységéről

 

Tisztelettel jelentem a Közgyűlésnek, hogy a vizsgált időszakban Szakosztályunk működése megfelelt az EME Alapszabályában, illetve a szakosztályi szervezeti szabályzatban foglaltaknak, és a Választmány által elfogadott éves munkatervnek.

Szervezés

Szakosztályunknak jelenleg 1200 tagja van. A 2007-es év folyamán 100-an iratkoztak be. Ez év folyamán is bővítettük, átjavítottuk a tagság számítógépes nyilvántartását. Ezúton is kérünk mindenkit, hogy a nyilvántartásunk adataiban történő, időközben bekövetkezett változásokat a Szakosztállyal közölje.

A 2008-ra érvényes tag- és támogatási díjak a következők voltak 50 RON rendes EME tagok számára, 25 RON nyugdíjasok és rezidensek számára, valamint 10 RON egyetemi hallgatók számára. Ez az összeg magába foglalja az Orvostudományi Értesítő 2008-ban megjelenő négy számának előfizetési díját is, abban az esetben ha 2007. december 31-ig befizette az évi tagsági díjat.

Választmányunknak 41 tagja van: 6 tisztségviselő - elnök: Kovács Dezső, alelnökök: Borsa István (Csíkszereda), Egyed-Zsigmond Imre, Gyéresi Árpád, titkár: Sipos Emese, jegyző: Szilágyi Tibor; 19 marosvásárhelyi tag: Ábrám Zoltán, Brassai Zoltán, Csiki Zsuzsanna, Feszt György, Gergely István, György-Fazakas István, Jung János, Kun Imre, László Ilona, Lőrinczi Zoltán, Nagy Előd, Nagy Örs, Pongrácz Antal, Pongrácz Mária, Princz Erika Ramona, Puskás Attila, Simonfi Irén, Szabó Béla, MMDSZ-elnök (Farkas Hunor); 16 területi választmányi tag: Földes Béla (Nagyvárad), Budaházy István (Nagyvárad), Fodor Levente (Négyfalu), Balla Árpád (Székelyudvarhely), Simon István (Gyergyószentmiklós), Nagy Béla (Szatmárnémeti), Széman Péter (Szilágysomlyó), Matekovits György (Temesvár), Albert István (Sepsiszentgyörgy), Incze Anna Katalin (Sepsiszentgyörgy), Hidegkúti Erzsébet (Nagybánya), Szőcs Kölcze Erzsébet (Szentkatolna), Bódizs György (Kolozsvár), Dénes Lázár (Kovászna), Jurcsuk Olga (Csíkszereda), Bíró Gábor (Kézdivásárhely).

A vizsgált időszakban a választmány 4 alkalommal ült össze, de a tisztségviselők hetente találkoztak a felmerülő problémák megbeszélése és megoldása végett. A választmányi tagokat minden egyes ülésre levélben hívtuk meg. A marosvásárhelyi választmányi tagok több-kevesebb rendszerességgel eljártak a gyűlésekre. Erről pontos nyilvántartást vezetünk. Meg kell állapítanunk, hogy a területi választmányi tagok többsége nem vett részt egyetlen választmányi ülésen sem, annak ellenére, hogy továbbra is lehetőségünk van megtéríteni utazási költségeiket. Azért, hogy azon választmányi tagjaink helyett, akik rendszeresen hiányoznak mind a választmányi mind a közgyűléseinkről, aktívabb képviselőt választhassunk, a következő évi Közgyűlésen, ennek a problémának a megoldására a szervezeti szabályzatunk módosítását javaslom.

Területi központjaink száma 15. Közülük  a legélénkebb tevékenység Szilágysomlyón, Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön folyik. Ez elsősorban tudományos rendezvények szervezését és a tagság nyilvántartását jelenti. A területi csoportok rendezvényein szakosztályunk gyakran más szervezetekkel társszervezőként szerepel, mint például a Hargita Megyei Orvoskollégiummal Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen, a Szentgyörgyi Albert Társasággal Szatmárnémetin, a Báthory István Alapítvánnyal és a Magyar Egészségügyi Társasággal Szilágysomlyón. Sajnos a területi csoportok tevékenységéről nincs pontos áttekintésünk és úgy tűnik, hogy némelyek tevékenysége szünetel, vagy munkájáról nem tájékoztatja a Szakosztály irodáját.

A nyilvántartott 12 szakcsoport közül élénk tevékenység folyik a családorvosi, fogorvostudományi, orvostörténeti szakcsoportban.
A családorvosi szakcsoport tevékenységéből említésre méltó a 2007 márciusában Székelyudvarhelyen megrendezésre került (közösen a Hargita megyei Orvos Kollégiummal és a Pápai Páriz Ferenc Alapítvánnyal) nagyszabású családorvosi továbbképző (305 résztvevő), külföldi és hazai előadókkal. A hazai előadók közül megemlítjük: Péter Mihályt, Kun Imre Zoltánt, Nagy Örsöt, Kikelli Pált, Jung Jánost, Ferencz Lászlót, Balla Árpádot, Borsa Istvánt.
2007 április 27 és május 1 között került megrendezésre Szovátán „Együtt Európában” címmel A magyar és az erdélyi alapellátó orvosok tapasztalatcseréje az EU-csatlakozás jegyében- kreditpontos továbbképző tanfolyam 24 romániai és 137 magyarországi résztvevővel.

November 24-én került sor a fogorvostudományi szakcsoport –vezető Dr. Pongrácz Antal főorvos - szervezésében kreditpontos fogorvosi továbbképzőre, Marosvásárhelyen, a Szegedi Egyetem fogorvosi karának előadóival - dr. Szontágh Eszterrel és Dr. Bartha Tiborral - , melyen közel 110 fogorvos és fogorvostanhallgató vett részt.

Az orvostörténeti szakcsoport – vezető Dr. Szilágyi Marietta - augusztusban Kibéden tartott Mátyus István emlékülést, novemberben pedig a Marosvásárhelyen, a Magyar Tudomány Napja Erdélyben c. rendezvény keretében  megemlékeztek Pataki Jenőről 150., valamint Ajtay Mihály, Boér László és Kelemen László professzorokról születésük 100. évfordulója alkalmából (Előadók: Péter Mihály, Péter H. Mária, Kiss Ervin, Bakos Paula).

Szeptemberben Szilágysomlyón, dr. Széman Péter szervezésében került sor a Báthory Napokra; az ennek keretében megtartott kreditpontos továbbképzőn 120-an vettek részt.

Továbbra is arra buzdítjuk szakosztályunk minden egyes tagját, hogy keresse a kapcsolatot a foglalkozásának megfelelő szakcsoporttal, illetve ennek hiányában új szakcsoportba tömörüljenek, melynek megalakulásáról és tevékenységéről értesítsék írásban a Szakosztályt.

A Szakosztályunk tevékenységének hatékonyabbá tételét, a kapcsolattartást és az élénkebb információ áramlást segíti elő a Szakosztály jegyzője, dr. Szilágyi Tibor által létrehozott és karbantartott, saját szakosztályi honlapunk: www.emeogysz.ro címmel.

Szakosztályunkat, mint orvostovábbképzőket szervező egyesületet 2007-ben is akkreditáltattuk az országos Orvos Kollégiumnál.

Ebben az évben az EME Alapszabályzatának módosítása során Szakosztályunk bejegyzett neve: Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály (románul: Secţia de Ştiinţe Medicale şi Farmaceutice). E változtatás megjelenik Szakosztályunk fejléces iratain és pecsétjén is.

Kiadványaink

Az Orvostudományi Értesítő 80. kötetének három száma már megjelent, a negyedik pedig a nyomdában van. Megjegyzem, hogy január 10-ig a szerzők megkapták a cikkeik oldalszámát, majd 15.-ig elektronikus formában megkapták a 4. kötetben megjelenő cikkeik kefelenyomatát, hogy dolgozatuk késlekedés nélkül a 2007-es évi tevékenységi beszámolójukban
szerepelhessen.

Ezzel a kötettel kezdődően a Szerkesztőbizottság javaslata és a választmány döntése alapján új formában jelenik meg szakosztályunk folyóirata. Ez az új tetszetős külső, forma és szerkesztési mód igazi szakfolyóirat jelleget kölcsönöz lapunknak. Itt köszönném meg a Dr. Szilágyi Tibornak továbbra is nagy igényességgel végzett felelős szerkesztői munkáját, Dr. Mezei Tibor által megvalósított pontos számítógépes szerkesztést, valamint szaklektoraink általában gyors és igényes munkáját.

A 80. kötet 3. számától kezdődően külföldi, neves orvos- és gyógyszerész professzorokkal bővült a szerkesztőbizottság.

A továbbiakban is a Szerkesztőbizottság legfontosabb feladatának tartja a lap szakmai színvonalának emelését. Ebben kérjük a segítségét minden szaklektornak.

A 80. kötet mind a négy számának nyomdai költségeit a Gedeon Richter Románia Rt. gyógyszer cég fedezte. Az elkövetkező időszakban is megpróbálunk támogatókat szerezni szaklapunk számára.

Szakosztályunk tagjai közül többen jelentettek meg szakkönyvet (Matekovits György: Fogászati személynév lexikon, Budaházy István: Contribuţii la istoria farmaciei orădene), de hiányos tájékoztatásunk miatt felkérném tagságunkat, hogy a Beszámolót egészítsék ki ezen könyvek szerzőinek és a címeinek megnevezésével.

Kapcsolattartás hasonló tevékenységi körű más szakmai tudományos szervezetekkel

Mint tudjuk, Szakosztályunk országunkban az egyetlen, rendeltetése szerint anyanyelvünkön orvos- és gyógyszerésztudományt művelő egyesület.

A Bod Péter Diakóniai és Tanulmányi Központtal aláírt szerződés alapján évente négy alkalommal ingyenesen termet kapunk Szakosztályunk által szervezett tevékenységeknek, előnyös feltételeket biztosítanak szállásigénylésünk esetén, Szakosztályunk kiadványokkal, az Orvostudományi Értesítő ingyenes példányszámaival segíti a Tanulmányi Központ tevékenységét.

Kapcsolatunk van a MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságával, ahol Brassai Zoltán akadémikus képviseli a Szakosztályt, valamint a Kolozsvári Akadémiai Bizottsággal, melynek egyik alelnöke Egyed-Zsigmond Imre professzor. Szakosztályunk együttműködik a Magyar Egészségügyi Társasággal (MET) Széman Péter főorvos Úr a MET Kárpát-medencei elnöke segítségével, a magyarországi Országos Alapellátási Intézettel, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társasággal, a magyarországi Országos Gyógyintézeti Központtal, valamint a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetséggel. A felsorolt, országos és nemzetközi szervezeteken kívül Szakosztályunk kapcsolatban van olyan helyi kulturális alapítványokkal és társaságokkal, mint például a Keresztény Orvosok Szövetsége (KEOSZ), a szilágysomlyói Báthory István Alapítvány,  a marosvásárhelyi EMKE, a székelyudvarhelyi Pápai Páriz Ferenc Alapítvány, a szatmári Szent-Györgyi Albert Társaság.

Tudományos tevékenység

A Szakosztály tevékenységének homlokterében tudományos összejövetelek szervezése állt. Ezeknek egy része a Szakosztályon belül működő szakcsoportok és területi csoportok szervezésében zajlott le, szakmai-tudományos továbbképzők keretében. A Szakosztály továbbra is támogatja, és kéri a szervezőket, hogy az ilyen eseményekről időben értesítsék a választmányt.

2007. április 12-14 között Kolozsváron került megrendezésre Szakosztályunk XVII. Tudományos Ülésszaka. A helyi szervezőbizottság elnökének, Bódizs Györgynek, megköszönöm, hogy elvállalta és sikeresen megszervezte ezt a Rendezvényt. Összesítve a Tudományos Ülésszak előtt (444), valamint a helyben jelentkezők (106) számát, összesen 550-en résztvevője volt rendezvényünknek. Ebből mintegy 75 külföldi, főleg magyarországi – budapesti, szegedi, debreceni, pécsi. Péntek délutántól szombat délig 10 szekcióban 133 előadás hangzott el és emellett 37 posztert is bemutattak a részvevők, amelyek az orvostudomány szinte minden ágát felölelték.

A Szakosztályunk által 2005-ben létre hozott „Lencsés György-Ars Medica”díját a Kuratórium Dr. Feszt Györgynek ítélte oda.

Hagyományos módon a megnyitó keretén belül adták át a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány díját. 2007-ben Dr. Pongrácz Antal és Dr. Ferencz László vehették át a díjat. A Marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetem által adományozott kitüntetést Dr. Romics Imre magyarországi urológus professzor kapta. A Dr. Spielmann András egyetemi tanár által felajánlott díjban Dr. Szilágyi Marietta részesült.

A Tudományos Ülésszak záróülésén kerültek kiosztásra a felajánlott díjak (7 darab): Szakosztályunk három díjat osztott ki: Dr. Bögözi Bálint, Dr. Marton Gabriella és Dr. Szabó József kollegáknak, a Dr. Krizbai István által felajánlott díjat Dr. Kaucsár Tamás kollega, míg a szegedi Gyógyszerészeti Kar professzora (Dr. Kata Mihály) által felajánlott díjat megosztva, három gyógyszerész kollega Simon Brigitta, Gagyi László és Murvai Ünige nyerte el.

2006-ban hozta létre Szakosztályunk a „Csőgör Lajos Emlékdíjat”, melynek kiosztására 2007-ben is az egyetemi éveket záró ballagáson került sor a Vártemplomban, a három Karon (orvos, fogorvos, gyógyszerész), tanulmányai során legjobb eredményt elérő végzős hallgató számára.

2007. november 22 és 24 között, Szakosztályunk ismét hozzájárult a Dr. Borsa István alelnökünk kezdeményezésére és segítségével a XI. alkalommal megrendezett „Erdélyi Orvosnapok” (Szakosztályunk állandó őszi Konferenciájának meghirdetetett) szervezéséhez, közösen a Hargita megyei Orvosi Kollégiummal és a csíkszeredai megyei Kórházzal. Az igen sikeres rendezvény helyszíne a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Ház volt, 187 résztvevővel és 27 hazai és külföldi előadóval.

2007. november 16-án, Marosvásárhelyen került sor a Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvényre. Kolozsváron november 23-án, Szakosztályunk részéről Dr. Egyed-Zsigmond Imre tartott előadást: Az Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály Vándorgyűléseinek eredményei címmel.

2007. november 6-7. között került sor Marosvásárhelyen a Mutiplikátor képzés az EU K+F pályázataiban való részvétel céljából” c. előadássorozatra a Bod Péter Diakóniai és Tanulmányi Központban. A kétnapos előadássorozatot a budapesti TéT Alapítvány és az Szakosztályunk  szervezte. A 20 fős hallgatóságot a TéT Alapítvány részéről Molnár Ádám, valamint a Soltub szaktanácsadói cég részéről Hajdu Zoltán látta el hasznos információkkal. A rendezvény célja az volt, hogy olyan magyar nyelvű képzést biztosítson a határon túli magyar szervezetek képviselőinek, szakembereknek, melyek eligazítják őket, segítik őket a pályázatírásban, valamint ezen tevékenység keretén belül a kapcsolatfelvételben nemcsak magyarországi, hanem más európai uniós tagország hasonló szakembereivel. A továbbképző előadásokon nagyrészt orvosok és gyógyszerészek, egyetemi oktatók vettek részt.

2007-ben a következő szakosztályi tagjaink védték meg doktorátusi disszertációjukat: Budaházy István, Dósa Réka, Kolcsár Melinda, Gagyi László, Hancu Gabriel, Mártha Krisztina.

Az EME 2007. március 24.-i Közgyűlésén került először kiosztásra az Apáthy –díj, melyben Dr. Egyed-Zsigmond Imre alelnökünk részesült. Ugyanakkor két választmányi tagunkat: Széman Pétert és Bódizs Györgyöt Gróf Mikó Imre Emléklappal és plakettel tüntették ki.

Továbbképzések, ösztöndíjak

Szakosztályunk 2007-ben pályázatot írt ki magas tudományos igénnyel, magyar nyelven megírt, széleskörű érdeklődésre számot tartó orvosi vagy gyógyszerészeti szakkönyv kiadásának támogatására (15000 RON értékben). A Szakosztály Kiadói Testülete a két beérkezett kéziratot elemezve megállapította, hogy mindkettő egyetemi jegyzet jellegű, így egyik sem elégíti ki a pályázati kiírás feltételeit, és a Kiadói Testület javaslata alapján, Választmányunk úgy döntött, hogy a 2007-ben kiosztásra nem kerülő támogatást, új pályázat keretében ismételten meghirdeti, hozzáadva a 2008-as kiíráshoz.

2007-ben létrehoztuk Szakosztályunk kutatási ösztöndíját (két személynek, 3-3 hónapra- havi 800 RON). A pályázat célja orvosok, fogorvosok és gyógyszerészek kutatói tevékenységének és szakmai érvényesülésének segítése. A pályázat leadási határideje 2008. február 28.

Bár 2007-ben is Szakosztályunk hozzájárult, a Segítő Jobb Egészségügyi- Humanitárius Alapítvány és az Ady Endre Akadémia által családorvosok számára meghirdetett továbbképzés megszervezéséhez, de a jelentkezők alacsony száma miatt a Segítő Jobb Alapítvány visszalépett a szervezésből, ezért a továbbképző elmaradt.  Tagjaink egyéni ösztöndíj pályázatokon is részt vesznek, mint pl. a Domus Hungarica által meghirdetett pályázatok.

Pénzügyek

Szakosztályunk nem jogi személy, ezért nincs önálló költségvetése. A pénzforgalmat tekintve a Szakosztály vezetése a felettes és pénzügyileg is felelős fórumnak, a kolozsvári központnak tartozik számadással, amely folyamatos belső ellenőrzést gyakorol a Szakosztály felett.

Szakosztályunk költségvetése évi kb. 100.000 lej. Bevételünk a tagdíjakból, a tudományos ülésszak és továbbképzők részvételi díjaiból, valamint a pályázatokon nyert összegekből származik. 2007-ben 24.000 fizetett be tagságunk tagdíjként, míg pályázatok révén a Communitas Alapítványtól 3000 lejt kaptunk.  Azáltal, hogy saját bankszámlával rendelkezünk, pontos és átlátható könyvelést végzünk, bevételeinkből tudjuk fedezni kiadásainkat, mint pl. a Székház fenntartási költségeit, felszereltségének és komfortosabbá tételének kiadási költségeit, a tudományos ülésszak és továbbképzők szervezési költségeit és nem utolsó sorban az Értesítő kiadási költségeit.

A beszámolóban vizsgált időszakban könyvadományok érkeztek a Szakosztályhoz szervezetektől és magánszemélyektől. A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságtól cserefolyóiratként a Gyógyszerészet és az Acta Pharmaceutica Hungarica. A KOKI-tól rendszeresen érkeznek a Nature és a Science c. folyóiratok. Péter Mihály professzortól úrtól  a Magyar Tudomány (az MTA kiadványa) és az Átalvető c. folyóiratok.

Itt köszönöm meg Vitályos Zita titkárnőnek pontos, gyors és hatékony munkáját, amelyet a szakosztály érdekében kifejt.  

Végezetül, az elkövetkező időszakra a Szakosztály minden tagjának sok sikert kívánok. 

 
© 2010-1018 EME, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály
Eredeti webdesign: Arcsin |Ikonok: famfamfam|Arculat: orbank|Tartalom: szilagyi