Beszámoló az EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya 2006. február 4. és 2010 február 13. közötti tevékenységéről

 

Tisztelettel jelentem a Közgyűlésnek, hogy a vizsgált időszakban Szakosztályunk működése megfelelt az EME Alapszabályában, illetve a szakosztályi szervezeti szabályzatban foglaltaknak, és a Választmány által elfogadott éves munkaterveknek. Tevékenységünk gerincét az anyanyelvünkön végzett tudományos tevékenység összehangolása és az elért eredmények anyanyelvünkön való népszerűsítése képezte.

Szervezés

Szakosztályunk tagjai közül 2006-ban Péter Mihály egyetemi tanár lett az EME tiszteleti tagja. Szakosztályunknak jelenleg 1180 rendes tagja van. De ez a létszám állandóan változik.
A négy év folyamán is bővítettük, átjavítottuk a tagság számítógépes nyilvántartását. Ezúton is kérünk mindenkit, hogy a nyilvántartásunk adataiban történő, időközben bekövetkezett változásokat a Szakosztállyal közölje.

A 2002-től érvényes tag- és támogatási díj: 10 eurónak megfelelő lej, rendes EME tagok számára, 5 eurónak megfelelő lej nyugdíjasok és rezidensek számára, valamint 2,5 eurónak megfelelő lej egyetemi hallgatók számára. Ez az összeg magába foglalja az Orvostudományi Értesítő  következő évi négy számának előfizetési díját is. A tagsági díj euróban történő meghatározása egységessé tette a tagdíjhátralékok kifizetését.
Fontos, hogy minden EMEOGYSZ tag vagy a Székházunkban (Marosvásárhely, Aleea Cornisa 18/12) vagy a bankszámlára fizesse az évi tagsági díjat, megkönnyítve ezáltal a nyilvántartást, valamint az Orvostudományi Értesítő négy számának postai úton történő eljuttatását.

Választmányunknak 39 tagja van: 6 tisztségviselő - elnök: Kovács Dezső, alelnökök: Borsa István (Csíkszereda), Egyed-Zsigmond Imre, Gyéresi Árpád, titkár: Sipos Emese, jegyző: Szilágyi Tibor; 18 marosvásárhelyi tag: Ábrám Zoltán, Brassai Zoltán, Bögözi Bálint, Feszt György, Gergely István, György-Fazakas István, Jung János, Kun Imre, László Ilona, Lőrinczi  Lilla, Lőrinczi Zoltán, Mártha Krisztina, Nagy Előd, Nagy Örs, Pongrácz Mária, Puskás Attila, Szabó Béla, MMDSZ-elnök (Farkas Hunor); 15 területi választmányi tag: Földes Béla (Nagyvárad), Budaházy István (Nagyvárad), Fodor Levente (Négyfalu), Balla Árpád (Székelyudvarhely), Simon István (Gyergyószentmiklós), Vass Zoltán (Szatmárnémeti), Széman Péter (Szilágysomlyó), Albert István (Sepsiszentgyörgy), Incze Anna Katalin (Sepsiszentgyörgy), Zagyva Piroska (Nagybánya), Szőcs Kölcze Erzsébet (Szentkatolna), Bódizs György (Kolozsvár), Dénes Lázár (Kovászna), Csutak Mária Magdolna (Csíkszereda), Bíró Gábor (Kézdivásárhely).

2006 és 2007-ben választmányi tag volt Bocskay István és Pap Zoltán, 2006-2008 között Csiki Zsuzsanna, Princz  Ramona Erika és Kézdivásárhelyről Bíró Gábor. 2008-ig Nagybányáról Hidegkúti Erzsébet, míg 2009-ig Szatmárnémetiből néhai Nagy Béla.

A vizsgált időszakban, a választmány, 2006 és 2007-ben négy, 2008 és 2009-ben három alkalommal ült össze, de a tisztségviselők hetente találkoztak a felmerülő problémák megbeszélése és megoldása végett. A választmányi tagokat minden egyes ülésre levélben hívtuk meg. A marosvásárhelyi választmányi tagok több-kevesebb rendszerességgel eljártak a gyűlésekre. Erről pontos nyilvántartást vezetünk. Meg kell állapítanunk, hogy a területi választmányi tagok közül vannak olyanok, akik nem vettek részt egyetlen választmányi ülésen sem. Tisztáznunk kellene, hogy vállalják-e tovább ezt a tisztséget, vagy kérjük, hogy aktívabb képviselőt javasoljanak maguk helyett.

Területi központjaink száma 12. Közülük  a legélénkebb tevékenység Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Szilágysomlyón, Nagyváradon és Sepsiszentgyörgyön folyik. Ez elsősorban tudományos rendezvények szervezését és a tagság nyilvántartását jelenti. A területi csoportok rendezvényein szakosztályunk gyakran más szervezetekkel társszervezőként szerepel, mint például a Hargita Megyei Orvoskollégiummal Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen, a Pápai Páriz Ferenc Alapítvánnyal Székelyudvarhelyen, a Szentgyörgyi Albert Társasággal Szatmárnémetin, a Báthory István Alapítvánnyal és a Magyar Egészségügyi Társasággal Szilágysomlyón.

A nyilvántartott 12 szakcsoportok közül élénk tevékenység folyik a fogorvostudományi, családorvosi, orvostörténeti szakcsoportban.

Továbbra is buzdítjuk szakosztályunk minden egyes tagját, hogy keresse a kapcsolatot a foglalkozásának megfelelő szakcsoporttal, illetve ennek hiányában új szakcsoportba tömörüljenek, melynek megalakulásáról és tevékenységéről értesítsék írásban a Szakosztályt.

A Szakosztályunk tevékenységének hatékonyabbá tételét, a kapcsolattartást és az élénkebb információ áramlást segíti Szakosztályunk jegyzője,  Szilágyi Tibor, által létrehozott és karbantartott, honlapunk: www.emeogysz.ro címmel.

2006-tól kezdődően, minden évben sikerült Szakosztályunkat, mint orvostovábbképzőket szervező egyesületet akkreditáltatnunk az országos Orvos Kollégiumnál és 2009-től a Fogorvos Kollégiumnál.

2006-ban még komfortosabbá tettük Székházunkat jól szigetelt, modern (termopán) ablakokat és bejárati ajtót szereltetve.

Nagy megvalósításnak tekintjük, hogy több éves gondunk oldódott meg 2008-ban: sikerült székházunkat az adóhivatalnál és minden hivatalos intézményben a Szakosztály nevére íratni.

Kiadványaink

Az elmúlt négy évben megjelent az Orvostudományi Értesítő 79-82. köteteinek évi négyszáma.
A 80. kötettel kezdődően a Szerkesztőbizottság javaslata és a választmány döntése alapján új formában jelent meg szakosztályunk folyóirata. Ez az új tetszetős külső, forma és szerkesztési mód igazi szakfolyóirat jelleget kölcsönöz lapunknak.

Ettől a kötettől kezdődően  a szerkesztőbizottság tagja lett: Kun Imre, Lőrinczi Zoltán, Nagy Előd és Nagy Örs. A 80. kötet 3. számától pedig külföldi, neves orvos- és gyógyszerész professzorokkal: Kata Mihály (Szeged), Kásler Miklós (Budapest), Oláh Attila (Győr), Rosivall László (Budapest), Somogyi Péter (Oxford), Spielmann András (New York) bővült a szerkesztőbizottság.

Az Értesítővel kapcsolatos 2008-as megvalósítások:

  • saját honlap (www.orvtudert.ro), melyről letölthetőek a lektorok számára a formanyomtatványok, megtalálhatóak a szerzők számára kijelölt útmutatások, előfizetési lehetőségek, a szerkesztőbizottság összetétele,
  • a 75-78. kötetek (2002-2005) tartalomjegyzékei, a 78-79. (2005-2006) kötetek román és angol nyelvű összefoglalói, míg 80-81. (2007-2009) kötetek cikkei teljes terjedelemben megtalálhatók a honlapon. Ez a román oktatási minisztérium  (Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior – CNCSIS) által kiírt akkreditálási kritériumok egyike.
  • a minisztériumhoz benyújtott akkreditálási kérésünket, melyet felelős szerkesztőnk, Dr. Szilágyi Tibor nagy odafigyeléssel és igényességgel állított össze, pozitív elbírálásban részesült, így az Orvostudományi Értesítőt a szaktárca a B kategóriás tudományos folyóiratok csoportjába helyezte (2008-ig a C kategóriába tartozott).

Itt köszönném meg Dr. Szilágyi Tibornak a továbbra is nagy igényességgel végzett felelős szerkesztői munkáját, Dr. Mezei Tibor által megvalósított pontos számítógépes szerkesztést, valamint szaklektoraink és korrektoraink általában gyors és igényes munkáját.

A továbbiakban is a Szerkesztőbizottság legfontosabb feladatának tartja a lap szakmai színvonalának emelését. Ebben kérjük a segítségét minden szaklektornak.

 A fent említett kötetek minden számának nyomdai költségeit a Gedeon Richter Románia Rt. gyógyszer cég fedezte. Az elkövetkező időszakban is megpróbálunk támogatókat szerezni szaklapunk számára.

A négy év során szakosztályunk tagjai közül többen jelentettek meg szakkönyvet. A teljesség igénye nélkül felsorolok egy párat, mivel nincs pontos nyilvántartásunk ezekről a könyvekről: Bocskay I., Matekovits Gy.: Konzervatív fogászat, Péter M.: Az erdélyi fogorvoslás története, Lőrinczi L.: A bakteriológiai laboratóriumi diagnosztika alapelvei, Matekovits György: Fogászati személynév lexikon, Budaházy István: Contribuţii la istoria farmaciei orădene, Pongrácz Antal Emlékkönyv.

A pontos tájékoztatás és nyilvántartás érdekében felkérném, azon tagjainkat, akiknek szakkönyveik jelentek meg, hogy juttassanak el egy példányt székházunkba is.

Kapcsolattartás hasonló tevékenységi körű más szakmai tudományos szervezetekkel

Mint tudjuk, Szakosztályunk országunkban az egyetlen, rendeltetése szerint anyanyelvünkön orvos- és gyógyszerésztudományt művelő egyesület.

Kapcsolatunk van a MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságával, ahol Brassai Zoltán akadémikus képviseli a Szakosztályt, a Kolozsvári Akadémiai Bizottsággal, melynek egyik alelnöke Egyed-Zsigmond Imre professzor, a  Magyar Gyógyszerésztudományi Társasággal, amelynek Tanácskozó Testületében Szakosztályunk képviselője, Gyéresi Árpád professzor is jelen van.Szakosztályunk együttműködik a Magyar Egészségügyi Társasággal (MET) Széman Péter főorvos Úr a MET Kárpát-medencei elnöke segítségével, a magyarországi Országos Alapellátási Intézettel, a magyarországi Országos Gyógyintézeti Központtal, Studium Alapítvánnyal, valamint a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetséggel. A felsorolt, országos és nemzetközi szervezeteken kívül Szakosztályunk kapcsolatban van helyi kulturális alapítványokkal és társaságokkal, mint például a Keresztény Orvosok Szövetsége (KEOSZ), a szilágysomlyói Báthory István Alapítvány,  a marosvásárhelyi EMKE, a székelyudvarhelyi Pápai Páriz Ferenc Alapítvány, a szatmári Szent-Györgyi Albert Társaság.
Itt említeném meg Gyéresi Árpád alelnökünk aktív tevékenységét a Szakosztályunk és a Magyar Gyógyszerésztudományi Társasággal, 2006 tavaszán megkötött együttműködési megállapodás kivitelezésében.

Tudományos tevékenység

A Szakosztály tevékenységének homlokterében tudományos rendezvények szervezése állt. Ezeknek egy része a Szakosztályon belül működő szakcsoportok és területi csoportok szervezésében zajlott, szakmai-tudományos továbbképzők keretében. A Szakosztály továbbra is támogatja, és kéri a szervezőket, hogy az ilyen eseményekről időben értesítsék a választmányt.
2006. április 27-29 között Csíkszeredában (szervező: Veress Bertalan) került megrendezésre Szakosztályunk XVI. Tudományos Ülésszaka. Összesítve a Tudományos Ülésszak előtt (590), valamint a helyben jelentkezők (80) számát, összesen 670-en résztvevője volt rendezvényünknek. Ebből mintegy 100 külföldi, főleg magyarországi – budapesti, szegedi, debreceni, pécsi.
Szakosztályunk által 2005-ben létre hozott „Lencsés György-Ars Medica”díját a Kuratórium Kuratórium  Dr. Brassai Zoltán akadémikus Úrnak ítélt oda. Ugyancsak a megnyitó és a Tudományos Ülésszak egyik kiemelkedő eseménye volt  a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság és a Szakosztályunk közötti Együttműködési megállapodás aláírása.
Hagyományos módon a megnyitó keretén belül adták át a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány díját. 2006-ban Dr. Gyéresi Árpád vehette át a díjat. A Dr. Spielman András egyetemi tanár által felajánlott díjban Dr. Péter H. Mária részesült.
2007. április 12-14 között Kolozsváron (szervező: Bódizs György) került megrendezésre Szakosztályunk XVII. Tudományos Ülésszaka. Összesítve a Tudományos Ülésszak előtt (444), valamint a helyben jelentkezők (106) számát, összesen 550-en résztvevője volt rendezvényünknek. Ebből mintegy 75 külföldi, főleg magyarországi – budapesti, szegedi, debreceni, pécsi. A „Lencsés György-Ars Medica”díjat a Kuratórium Dr. Feszt Györgynek ítélte oda.
A Pápai Páriz Ferenc Alapítvány díját 2007-ben Dr. Pongrácz Antal és Dr. Ferencz László vehették át. A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem által adományozott kitüntetést Dr. Romics Imre magyarországi urológus professzor kapta. A Dr. Spielmann András egyetemi tanár által felajánlott díjban Dr. Szilágyi Marietta részesült.
2008. május 1-3 között Nagyváradon (szervező: Földes Béla) került megrendezésre Szakosztályunk XVIII. Tudományos Ülésszaka. Összesítve a Tudományos Ülésszak előtt (390), valamint a helyben jelentkezők (60) számát, összesen 450-en résztvevője volt rendezvényünknek. Ebből mintegy 60 külföldi, főleg magyarországi – budapesti, szegedi, debreceni, pécsi. A „Lencsés György-Ars Medica”díjat a Kuratórium Dr. Gyéresi Árpádnak ítélte oda.
A Pápai Páriz Ferenc Alapítvány díját 2008-ben Dr. Borsa István és Dr. Sipos Emese vehették át. A Dr. Spielmann András egyetemi tanár által felajánlott díjban Dr. Budaházy István részesült.
2009. április 23-25 között Marosvásárhelyen (szervező: Sipos Emese) került megrendezésre Szakosztályunk XIX. Tudományos Ülésszaka. Összesítve a Tudományos Ülésszak előtt, valamint a helyben jelentkezők számát, 520 résztvevője volt rendezvényünknek. Ebből mintegy 70 külföldi, főleg magyarországi – budapesti, szegedi, debreceni, pécsi. A „Lencsés György-Ars Medica”díjat a Kuratórium Dr. Nagy Örsnek ítélte oda.
A Pápai Páriz Ferenc Alapítvány díját 2009-ben Dr. Pap Zoltán,  Dr. Albert István és Dr. Nagy Előd vehették át.
A Dr. Spielmann András egyetemi tanár felajánlása nyomán, a „Legjobb  orvostörténeti előadás” díját, Gaál György dr. egyetemi lektor vehette át.

Az ülésszakokon bemutatott, legjobbnak ítélt dolgozatok szerzőit: az EMEOGYSZ, a Sigma cég, a  Kata Mihály professzor, Dr. Krizbai István által felajánlott díjakkal jutalmaztuk.

2006. november 10 és 11 között Dr. Borsa István alelnökünk kezdeményezésére és segítségével Szakosztályunk ismét hozzájárult a X. alkalommal megrendezett „Erdélyi Orvosnapok” (Szakosztályunk állandó őszi Konferenciájának meghirdetetett) szervezéséhez, közösen a Hargita megyei Orvosi Kollégiummal és a csíkszeredai megyei Kórházzal. Az igen sikeres rendezvény helyszíne a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Ház volt, 170 résztvevővel és 15 hazai és külföldi előadóval.
2007. november 22 és 24 között, Szakosztályunk hozzájárult a Dr. Borsa István alelnökünk szervezésében, a XI. alkalommal megrendezett „Erdélyi Orvosnapok” (Szakosztályunk állandó őszi Konferenciájának meghirdetetett) lebonyolításához, közösen a Hargita megyei Orvosi Kollégiummal és a csíkszeredai megyei Kórházzal. A sikeres rendezvény helyszíne a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Ház volt, 187 résztvevővel és 27 hazai és külföldi előadóval.
2008. november 20 és 22 között zajlott, a Dr. Borsa István alelnökünk által szervezett XII. „Erdélyi Orvosnapok” (Szakosztályunk állandó őszi Konferenciájának meghirdetetett), közösen Kolozsvári Akadémiai Bizottsággal, a Hargita megyei Orvosi Kollégiummal és a csíkszeredai megyei Kórházzal. Szakosztályunk ezt a rendezvényét a Tudomány Napja Erdélyben égisze alatt szervezte. A rendezvény helyszíne a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Ház volt, 240 résztvevővel és 22 hazai és külföldi előadóval.
2009. november 12 és 14 között, került sor a Dr. Borsa István alelnökünk által szervezett XIII. „Erdélyi Orvosnapokra”, melyet közösen a Kolozsvári Akadémiai Bizottsággal, a Hargita megyei Orvosi Kollégiummal és a csíkszeredai megyei Kórházzal szerveztünk. Szakosztályunk ezt a rendezvényét az EME megalakulásának 150. évfordulójának jegyében, a Tudomány Napja Erdélyben égisze alatt szervezte. A rendezvény helyszíne a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Ház volt, 210 résztvevővel és 26 hazai és külföldi előadóval.

2007. november 6-7. között került sor Marosvásárhelyen a Mutiplikátor képzés az EU K+F pályázataiban való részvétel céljából” c. előadássorozatra a Bod Péter Diakóniai és Tanulmányi Központban. A kétnapos előadássorozatot a budapesti TéT Alapítvány és az Szakosztályunk  szervezte. A 20 fős hallgatóságot a TéT Alapítvány részéről Molnár Ádám, valamint a Soltub szaktanácsadói cég részéről Hajdu Zoltán látta el hasznos információkkal. A rendezvény célja az volt, hogy olyan magyar nyelvű képzést biztosítson a határon túli magyar szervezetek képviselőinek, szakembereknek, melyek eligazítják őket, segítik őket a pályázatírásban, valamint ezen tevékenység keretén belül a kapcsolatfelvételben nemcsak magyarországi, hanem más európai uniós tagország hasonló szakembereivel. A továbbképző előadásokon nagyrészt orvosok és gyógyszerészek, egyetemi oktatók vettek részt.

A nyilvántartott 12 szakcsoport közül élénk tevékenység folyik a családorvosi-, „Dr. Pongrácz Antal”fogorvostudományi-, orvostörténeti szakcsoportban.
A családorvosi szakcsoport tevékenységéből említésre méltóak a minden év márciusában Székelyudvarhelyen megrendezésre kerülő (közösen a Hargita megyei Orvos Kollégiummal és a Pápai Páriz Ferenc Alapítvánnyal) nagyszabású családorvosi továbbképzők, külföldi és hazai előadókkal.
2006 május hónapban 20 családorvos részt vett a magyarországi Alapellátási Intézet meghívására a magyar háziorvosok évi konferenciájára, melyet Siófokon tartottak.
2006 december hónapban Szakosztályunk, 10 családorvossal, képviselte Romániát a Visegrádon megrendezett nemzetközi „Visegrádi Fórumon”.
A 2005-ben Szakosztályunk keretén belül újra indult a Bálint csoport, melynek szervezője és mozgató rugója Dr. Kovács Beatrix, 2006-ban tovább folytatta tevékenységét.
2007 április 27 és május 1 között került megrendezésre Szovátán „Együtt Európában” címmel „A magyar és az erdélyi alapellátó orvosok tapasztalatcseréje az EU-csatlakozás jegyében”- kreditpontos továbbképző tanfolyam 24 romániai és 137 magyarországi résztvevővel.
2008-ban a magyarországi Falusi Körorvosok Országos Szövetsége (FAKOSZ) által Hévízen (Magyarország) rendezett továbbképző rendezvényen a családorvos szakcsoport tagjai is részt vettek. Ugyanez év áprilisának végén (április 28-május 1), Szovátán, családorvos továbbképzőt szerveztek közösen a magyarországi Falusi Körorvosok Országos Szövetségével (FAKOSZ).

A fogorvostudományi szakcsoport –2008-ig néhai Dr. Pongrácz Antal főorvos, majd  Dr. Mártha Krisztina egyetemi tanársegéd  csoportvezetésével – minden én november utolsó hetén kredit pontos továbbképzőt szervezett, Marosvásárhelyen, a szegedi (2006, 2007), németországi (2008) és budapesti (2009) egyetemi vendégelőadók részvételével.
2008-ban a szakcsoport a MOGYE Fogorvosi Karával, a Magyarországi Bolyai Alapítvánnyal, a Magyar Orvosi Laser és Optikai Egyesülettel és az Ecto-Derma Polyklinikával (Budapest) közösen továbbképzőt szervezett, Marosvásárhelyen, március 7-8-án "Lézerek a fogorvosi tevékenységben" címmel. Fő szervező: néhai Dr. Pongrácz Antal volt.
Kiemelném és egyben megköszönöm a szakcsoport vezetőjének Szakosztályunk és az általa szervezett továbbképzők Országos Fogorvos Kollégium általi elismeréséért, akkreditálásának megszerzéséért tett erőfeszítését és segítségét.

Az orvostörténeti szakcsoport – vezető Dr. Szilágyi Marietta – 2007 augusztusában Kibéden tartott Mátyus István emlékülést, novemberben pedig a Marosvásárhelyen, a Magyar Tudomány Napja Erdélyben c. rendezvény keretében  megemlékeztek Pataki Jenőről 150., valamint Ajtay Mihály, Boér László és Kelemen László professzorokról születésük 100. évfordulója alkalmából (Előadók: Péter Mihály, Péter H. Mária, Kiss Ervin, Bakos Paula).
2008 október 10-én nyárádremetei falunapok keretében tartotta a 250 éve született Nyulas Ferenc emlékülést (Előadók: Péter Mihály, Péter H. Mária, Kelemen Hajnal), decemberben pedig Kolozsváron Nyulas Ferenc Emlékülést szervezett. (Előadók: Péter Mihály, Péter H. Mária, Bódizs György).

Szakosztályunk tagjai részt vettek és előadásokat is tartottak  "A Magyar Tudomány Napja" keretében tartott ünnepi rendezvényeken:
- 2006. november 17-én, Marosvásárhelyen került sor a Magyar Tudomány Napja Erdélyben alkalmából Szakosztályunk fennállásának 100. évfordulójának ünnepi rendezvényére. Itt került bemutatásra Szakosztályunk kiadásában a Dr. Péter Mihály és Dr. Péter H. Mária által írt: „Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szakosztályának százéves tevékenysége” című könyv. Ebből az alkalomból Szakosztályunk Díszoklevelet vehetett át a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem részéről.
- 2007. november 16-án, Marosvásárhelyen került sor a Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvényre. Kolozsváron november 23-án, Szakosztályunk részéről Dr. Egyed-Zsigmond Imre tartott előadást: Az Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály Vándorgyűléseinek eredményei címmel.
-2009-ben az EME megalakulásának 150. évfordulója alkalmából megrendezett emlékülésen, a kolozsvári szakcsoportvezetőnk, Dr. Bódizs György által szervezett rendezvényen előadást tartott: Péter Mihály, Péter H. Mária, Vass Zoltán, Gaál György és Bódizs György.
Ebből az alkalomból „Gróf Mikó Imre Emlékérem”-mel tüntették ki Brassai Zoltán akadémikust, az EME Alelnökét, Kovács Dezső professzort, Szakosztályunk elnökét, Sipos Emese titkárt és Vitályos Zita titkárnőt.

2006 szeptemberében, Budapesten vehette át Dr. Balla Árpád főorvos Úr és Dr. Horváth Emőke egyetemi adjunktus a Genersich-díjat.
Az EME 2007. március 24.-i Közgyűlésén került először kiosztásra az Apáthy –díj, melyben Dr. Egyed-Zsigmond Imre alelnökünk részesült. Ugyanakkor két választmányi tagunkat: Széman Pétert és Bódizs Györgyöt Gróf Mikó Imre Emléklappal és plakettel tüntették ki.
2008-ban Gyéresi Árpád professzort a szegedi Gyógyszerésztudományi Kar aranyérmével, valamint a III. Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Kollokvium során a román Gyógyszerésztörténeti Társaság „Alexandru Ionescu-Matiu” érmének ezüst fokozatával tüntették ki. Ez utóbbi érem arany fokozatát Rácz Gábor professzor kapta, 80. életéve betöltése alkalmából.
2008-ban Dr. Kata Mihály professzort – szegedi tagtársunkat – a decemberi Egyetemi Napok keretében a MOGYE díszdoktorává avatták.
2009 november 13-15 között, Budapesten megrendezett XIV. Congressus Pharmaceuticus Hungaricus keretében, Gyéresi Árpád professzort, Szakosztályunk alelnökét a „Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Tiszteletbeli Tag”-jává választották.
Ugyancsak 2009-ben Kovács Dezső professzort a “Magyar Arc-és Állcsontsebészeti Társaság Tiszteletbeli Tag”-jának választották.

Ugyancsak Székelyudvarhelyen, 2009. május 10-én került sor a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány 10-éves ünnepi ülésére, melyen Dr. Péter H. Mária Pápai Páriz Ferenc díjban részesült és ebből az alkalomból az eddigi Pápai Páriz Ferenc díjasoknak az Alapítvány Kuratóriumának Elnöke, Dr. Balla Árpád főorvos Emléklapot nyújtott át.

Minden év szeptemberben  Széman Péter megszervezte Szilágysomlyón a Báthory Napokat.

Továbbképzések, ösztöndíjak

Szakosztályunk 2007-től minden évben pályázatot írt ki magas tudományos igénnyel, magyar nyelven megírt, széleskörű érdeklődésre számot tartó orvosi vagy gyógyszerészeti szakkönyv kiadásának támogatására (15000 RON értékben). A Szakosztály Kiadói Testülete a 2007, 2008 –ban beérkezett kéziratokat elemezte, de mivel nem feleltek meg a pályázati kiírás feltételeinek, és 2009-ben egyetlen pályázat sem érkezett, ezért ez a támogatás egyetlen évben sem került kiosztásra.

2007-ben létrehoztuk Szakosztályunk kutatási ösztöndíját (két személynek, 3-3 hónapra- havi 800 RON). A pályázat célja orvosok, fogorvosok és gyógyszerészek kutatói tevékenységének és szakmai érvényesülésének segítése. 2008-ban Albert András és Bán Erika, 2009-ben  Szőcs Katalin volt a sikeres pályázó. 2010-re ismét meghirdettük ezt a pályázatunkat (lásd honlap), melynek leadási határideje március 15.

2008-ban a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Radiológiai Klinikájának felajánlása alapján, Szakosztályunk pályázatot hirdetet, kéthetes tanulmányúton való részvételre az előbb említett klinikára. Nyertes pályázó Dr. Baróti Beáta, marosvásárhelyi radiológus szakorvos.

2006-ban hozta létre Szakosztályunk a „Csőgör Lajos Emlékdíjat”, melynek kiosztására minden évben az egyetemi éveket záró ballagáson került sor a Vártemplomban, a három Karon (orvos, fogorvos, gyógyszerész), tanulmányai során legjobb eredményt elérő végzős hallgató számára.

Bár 2007-ben is Szakosztályunk hozzájárult, a Segítő Jobb Egészségügyi- Humanitárius Alapítvány és az Ady Endre Akadémia által családorvosok számára meghirdetett továbbképzés megszervezéséhez, de a jelentkezők alacsony száma miatt a Segítő Jobb Alapítvány visszalépett a szervezésből, ezért a továbbképző elmaradt.  Tagjaink egyéni ösztöndíj pályázatokon is részt vesznek, mint pl. a Domus Hungarica által meghirdetett pályázatok.

Pénzügyek

Szakosztályunk nem jogi személy, ezért nincs önálló költségvetése. A pénzforgalmat tekintve a Szakosztály vezetése a felettes és pénzügyileg is felelős fórumnak, a kolozsvári központnak tartozik számadással, amely folyamatos belső ellenőrzést gyakorol a Szakosztály felett.
Szakosztályunk anyagi hátterét a pályázatokon nyert összegek és a tagdíjak fedezik.
Pályázatokból:
-az Illyés Közalapítvány részéről 2006-ban a Székház fenntartásra: 250.000 Ft-ot, az Orvostudományi Értesítő megjelentetésére 50.000 Ft-ot,
-a Szülőföld Alaptól 2008-ban 500.000 forintot az Orvostudományi Értesítőre, míg a Tudományos Ülésszak szervezésére 700.000 forintot,
-a Comunitastól 2006-ban 2500 lejt, 2007-ben 3000 lejt és 2008-ban 3500 lejt kaptunk.
A Tagdíjakból: 2006-ban 40.000 lej, 2007-ben 24.000 lej, 2008-ban 25.000 lej és 2009-ben 26.000 lej gyűlt össze.
Jelenleg körülbelül 140.000 lej képezi Szakosztályunk anyagi bázisát.
Saját bankszámlánknak köszönhetően, pontos és átlátható könyvelést végzünk, bevételeinkből tudjuk fedezni kiadásainkat, mint pl. a titkárnő fizetését (2009 júliusától), a Székház fenntartási költségeit, felszereltségének és komfortosabbá tételének kiadási költségeit, a tudományos ülésszak és továbbképzők szervezési költségeit és nem utolsó sorban az Értesítő kiadási költségeit.

A beszámolóban vizsgált időszakban könyvadományok érkeztek a Szakosztályhoz szervezetektől és magánszemélyektől.

Itt köszönöm meg Vitályos Zita titkárnőnek pontos, gyors és hatékony munkáját, amelyet a szakosztály érdekében kifejt. 

Végezetül, az elkövetkező időszakra a Szakosztály minden tagjának sok sikert kívánok. 

 
© 2010-1018 EME, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály
Eredeti webdesign: Arcsin |Ikonok: famfamfam|Arculat: orbank|Tartalom: szilagyi