Beszámoló az EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya 2010. február 14. és 2011. február 26. közötti tevékenységéről

 

Tisztelettel jelentem a Közgyűlésnek, hogy a vizsgált időszakban Szakosztályunk működése megfelelt az EME Alapszabályában, illetve a szakosztályi szervezeti szabályzatban foglaltaknak, és a Választmány által elfogadott éves munkatervnek.

Szervezés

Szakosztályunknak jelenleg 1250 tagja van. A 2010-es év folyamán 95-en iratkoztak be. Ez év folyamán véglegesítettük tagságunk számítógépes nyilvántartását.
A 2010-re érvényes tag- és támogatási díjak a következők voltak 50 RON rendes EME tagok számára, 25 RON nyugdíjasok és rezidensek számára, valamint 10 RON egyetemi hallgatók számára. Ez az összeg magába foglalja az Orvostudományi Értesítő 2010-ben megjelenő négy számának előfizetési díját is, abban az esetben ha 2009. december 31-ig befizette az évi tagsági díjat.
Választmányunknak 39 tagja van: 6 tisztségviselő - elnök: Egyed-Zs. Imre, alelnökök: Tatár Márta (Csíkszereda), Sipos Emese, Szilágyi Tibor, titkár: Mártha Krisztina, jegyző: Szatmári Szabolcs; 17 marosvásárhelyi tag: Brassai Zoltán, Bögözi Bálint, Feszt György, Gergely István, Gyéresi Árpád, György-Fazakas István,  Jung János, Kovács Dezső, Kun Imre, Laczkó Zöld Eszter, László Ilona, Lőrinczi  Lilla, Lőrinczi Zoltán, Nagy Előd, Nagy Örs, Szabó Béla, MMDSZ-elnök (Hlavathy Katalin), 16 területi választmányi tag: Földes Béla (Nagyvárad), Budaházy István (Nagyvárad), Fodor Levente (Négyfalu), Balla Árpád (Székelyudvarhely), Simon István (Gyergyószentmiklós), Vass Zoltán (Szatmárnémeti), Széman Péter (Szilágysomlyó), Albert István (Sepsiszentgyörgy), Incze Anna Katalin (Sepsiszentgyörgy), Zagyva Piroska (Nagybánya), Szőcs Kölcze Erzsébet (Szentkatolna), Bódizs György (Kolozsvár), Dénes Lázár (Kovászna), Borsa István (Csíkszereda), Csutak Mária Magdolna (Csíkszereda), Bíró Gábor (Kézdivásárhely).
A vizsgált időszakban a választmány 3 alkalommal ült össze, de a tisztségviselők gyakran találkoztak a felmerülő problémák megbeszélése és megoldása végett. A választmányi tagokat minden egyes ülésre levélben illetve e-mail-en keresztül hívtuk meg. A marosvásárhelyi választmányi tagok több-kevesebb rendszerességgel eljártak a gyűlésekre. Erről pontos nyilvántartást vezetünk. Meg kell állapítanunk, hogy a területi választmányi tagok többsége nem vett részt egyetlen választmányi ülésen sem, annak ellenére, hogy továbbra is lehetőségünk van megtéríteni utazási költségeiket.
Területi központjaink közül  a legélénkebb tevékenység Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Szilágysomlyón, Nagyváradon és Sepsiszentgyörgyön folyik. Ez elsősorban tudományos rendezvények szervezését és a tagság nyilvántartását jelenti. A területi csoportok rendezvényein szakosztályunk gyakran más szervezetekkel társszervezőként szerepel, mint például a Hargita Megyei Orvoskollégiummal Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen, a Szentgyörgyi Albert Társasággal Szatmárnémetin, a Báthory István Alapítvánnyal és a Magyar Egészségügyi Társasággal Szilágysomlyón.
A szakcsoportok közül élénk tevékenység folyik a fogorvostudományi, családorvosi, orvostörténeti szakcsoportban.

Továbbra is arra buzdítjuk szakosztályunk minden egyes tagját, hogy keresse a kapcsolatot a foglalkozásának megfelelő szakcsoporttal, illetve ennek hiányában új szakcsoportba tömörüljenek, melynek megalakulásáról és tevékenységéről értesítsék írásban a Szakosztályt.

A Szakosztályunk tevékenységének hatékonyabbá tételét, a kapcsolattartást és az élénkebb információ áramlást segíti elő a Szakosztály alelnöke, dr. Szilágyi Tibor által létrehozott és karbantartott, saját szakosztályi honlapunk: www.emeogysz.ro címmel.

Szakosztályunkat, mint orvostovábbképzőket szervező egyesületet 2010-ben is akkreditáltattuk az országos Orvos  és Fogorvosi Kollégiumoknál.

Kiadványaink

Az EME könyvkiadó gondozásában jelent meg, Feszt György egyetemi tanár szerkesztésében a „Fejezetek az erdélyi magyar orvostudomány történetéből: kutatások 1945-1990 között“ című gyűjteményes kötete. Ezt 200 példányszámban nyomtattuk.

Az Orvostudományi Értesítő 83. kötetének két száma megjelent, a harmadik a nyomdában van, a negyedik szám megjelentetéséhez azonban csak 4 dolgozat áll a szükséges kb. 18-20 helyett a szerkesztőbizottság rendelkezésére.

2010-ben is fenntartottuk a saját honlapot (www.orvtudert.ro), melyről letölthetők a lektorok számára a formanyomtatványok, megtalálhatók a szerzők számára kijelölt útmutatások, előfizetési lehetőségek, a szerkesztőbizottság összetétele. A 75-78. kötetek (2002-2005) tartalomjegyzékei, a 78-79. (2005-2006) kötetek román és angol nyelvű összefoglalói, míg 2007-től a cikkek teljes terjedelemben megtalálhatók a honlapon. Ez a román oktatási minisztérium  (Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior – CNCSIS) által kiírt akkreditálási kritériumok egyike, hisz szaklapunkat 2008-tól B kategóriába sorolt tudományos kiadványként tartják számon.

Itt köszönném meg a Dr. Szilágyi Tibornak nagy igényességgel végzett felelős szerkesztői munkáját, a Dr. Mezei Tibor által megvalósított pontos számítógépes szerkesztést, valamint szaklektoraink és korrektoraink általában gyors és igényes munkáját.

A továbbiakban is a Szerkesztőbizottság legfontosabb feladatának tartja a lap szakmai színvonalának emelését. Ennek egyik feltétele a közlésre szánt cikkek következetes és igényes véleményezése, melyben kérjük szaklektoraink segítségét.

A 83. kötet négy számának nyomdai költségeit a Gedeon Richter Románia Rt. gyógyszer cég fedezte. Az elkövetkező időszakban is megpróbálunk támogatókat szerezni szaklapunk számára.

Nagy megvalósításnak tartjuk azt, hogy első ízben sikerült postai úton kézbesítenünk az Értesítő két (1, 2) számát. A teljes postai költséget az egyesület állja, évente kétszer 2-2 számot fogunk ezentúl hasonló módon minden tagunknak eljuttatni.

A pontos tájékoztatás és nyilvántartás érdekében felkérném azon tagjainkat, akiknek szakkönyveik jelentek meg a tavalyi év folyamán vagy 2011-ben szándékoznak megjelentetni, hogy juttassanak el egy példányt székházunkba is.

Kapcsolattartás hasonló tevékenységi körű más szakmai tudományos szervezetekkel

Szakosztályunk országunkban az egyetlen, rendeltetése szerint anyanyelvünkön orvos-, fogorvos- és gyógyszerésztudományt művelő egyesület.

Kapcsolatunk van a MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságával, ahol Brassai Zoltán akadémikus képviseli a Szakosztályt, a Kolozsvári Akadémiai Bizottsággal, melynek egyik alelnöke  Egyed-Zsigmond Imre egyetemi tanár, a  Magyar Gyógyszerésztudományi Társasággal, amelynek Tanácskozó Testületében Gyéresi Árpád professzor, Szakosztályunk képviselője is jelen van. Szakosztályunk együttműködik a Magyar Egészségügyi Társasággal (MET) Széman Péter főorvos Úr a MET Kárpát-medencei elnöke segítségével, a magyarországi Országos Alapellátási Intézettel, a magyarországi Országos Gyógyintézeti Központtal, Studium Alapítvánnyal, valamint a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetséggel. A felsorolt, országos és nemzetközi szervezeteken kívül Szakosztályunk kapcsolatban van olyan helyi alapítványokkal és társaságokkal, mint például a Keresztény Orvosok Szövetsége (KEOSZ), a szilágysomlyói Báthory István Alapítvány,  a marosvásárhelyi EMKE, a székelyudvarhelyi Pápai Páriz Ferenc Alapítvány, a szatmári Szent-Györgyi Albert Társaság.

Tudományos tevékenység

A Szakosztály tevékenységének homlokterében tudományos összejövetelek szervezése állt. Ezeknek egy része a Szakosztályon belül működő szakcsoportok és területi csoportok szervezésében zajlott le, szakmai-tudományos továbbképzők keretében. A Szakosztály továbbra is támogatja ezeket és felkéri a szervezőket, hogy az ilyen eseményekről időben értesítsék a választmányt.

2010. április 22-24 között Kézdivásárhelyen tartottuk Szakosztályunk XX. Tudományos Ülésszakát. A helyi szervezőbizottság elnökének, Kelemen András igazgató úrnak és a szervezőbizottság többi tagjának megköszönöm, hogy elvállalta és sikeresen megszervezte ezt a Rendezvényt. Összesítve a Tudományos Ülésszak előtt (500), valamint a helyben jelentkezők (130) számát, 630 résztvevője volt rendezvényünknek. Ebből mintegy 40 külföldi, főleg magyarországi – budapesti, szegedi, debreceni, pécsi. Péntek délutántól szombat délig 17 szekcióban közel 180 előadás hangzott el és emellett 27 posztert is bemutattak a résztvevők, amelyek az orvostudomány szinte minden ágát felölelték.
A Szakosztályunk által 2005-ben létre hozott „Lencsés György-Ars Medica”díjat a Kuratórium Kovács Dezső egyetemi tanárnak ítélte oda.

Hagyományos módon a megnyitó keretén belül adták át a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány díját. 2010-ben Dr. Bauer Béla főorvos és Dr. Jung János egyetemi tanár vehették át a díjat. Előszőr került kiosztásra a 40 év alatti fiatal kutatók tevékenységének elismeréséért létrehozott díj, mely dr. Gergely István egyetemi tanársegédet illette meg.
A Tudományos Ülésszak záróülésén kerültek kiosztásra a felajánlott díjak (7 darab): Szakosztályunk három díjat osztott ki: Bódea Tímea, Dr. Domokos Lajos és Dr. Imre Ágnes  kollegáknak, a Dr. Krizbai István által a legjobb kutatómunkát bemutató dolgozatért felajánlott díjat Dr. Botházi Attila, míg a szegedi Gyógyszerészeti Kar professzora (Dr. Kata Mihály) által felajánlott díjat megosztva, két fiatal gyógyszerész kollega Fülöp Ibolya és Rédai Emőke nyerte el.

A családorvosi szakcsoport tevékenységéből említésre méltó a 2010. március 26-27-én Székelyudvarhelyen, a Hargita megyei Orvos Kollégiummal, a MET  és a Pápai Páriz Ferenc Alapítvánnyal közösen szervezett nagyszabású családorvosi továbbképző (310 résztvevő), külföldi és hazai előadókkal. Köszönet illeti Balla Árpád főorvos urat, a Családorvosi Konferencia főszervezőjét.

2010. augusztus 23-án, a MET által Budapesten szervezett Magyar Orvosok, Gyógyszerészek és Szakdolgozók VII. Világtalálkozójának Plenáris Ülésén, személyre szóló meghívásnak téve eleget, szakosztályunk elnöke Egyed-Zs. Imre mondott megnyitó beszédet. A szervezők felkérésére dr. Széman Péter és Lackó-Zöld Eszter előadést tartott az Etika illetve Gyógyszerész szekciókban.

2010. augusztus 28-án az orvostörténeti szakcsoport – vezető Dr. Szilágyi Marietta – Kibéd község Önkormányzata, a Magyar Elhízástudományi Társaság társszervezésében emlékülést szervezett Kibédi Mátyus István enciklopédikus tudású orvos születésének 285. évfordulója alkalmából. Előadók: Prof. Dr. Halmy László, a Magyar Elhízástudományi Társaság elnöke, Dr. Szilágyi Marietta a MOGYE Orvostörténeti Tanszék mb. előadótanára.

2010. szeptember 24-25-án a Báthory Napok keretén belül szervezett továbbképzőn nyolc továbbképző előadás, valamint egy másfél órás vitafórum hangzott el. Összesen 210 személy vett részt 8 erdélyi megyéből (Kovászna - Háromszék, Hargita, Maros, Kolozs, Szilágy, Szatmár, Bihar, Temes).

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvényei közül dr. Széman Péter előadással vett részt a Szacsvay Akadémia nagyváradi rendezvényén (november 19), valamint az Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály kolozsvári rendezvényén (november 20).

2010. november 11-13 között, Szakosztályunk ismét hozzájárult a Dr. Borsa István kezdeményezésére és segítségével megvalósított XIV. Erdélyi Orvosnapok (Szakosztályunk állandó őszi Konferenciája) megszervezéséhez. Társszervezők: Kolozsvári Akadémiai Bizottság, a Hargita megyei Orvosi Kollégium és a csíkszeredai Megyei Sűrgősségi Kórház. Az igen sikeres háromnapos rendezvény helyszíne a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Ház volt, 200 résztvevővel és 16 hazai és külföldi előadóval.

2010. november 12-én Szakosztályunk, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság és a Studium Alapítvány társszervezésében került sor a Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvényre, melyen Csőgör Lajosra, egyetemalapító tanárunkra emlékeztünk Bocskay István professzor úr és Péter Mihály akadémikus úr előadásával, Feszt György professzor úr könyvismertetőjével.

A fogorvostudományi szakcsoport a MOGYE Fogorvosi Karának támogatásával december 4-én Marosvásárhelyen tartotta hagyományos, őszi továbbképzőjét, melynek meghívott előadója Dr. Gerlóczy Pál volt. A több mint 100 résztvevő a bukaresti Fogorvosi Kamara által 8 kreditponttal elismert oklevél birtokába jutott.

2010-ben a következő szakosztályi tagjaink védték meg doktorátusi disszertációjukat: Balogh Zsolt Elek, Dénes Lóránt, Gergely István, Incze Anna, Kiss József, Móréh Zsuzsanna, Madaras Zoltán, Orbán Kiss Károly, Papp Zsuzsanna, Tóth Erika, Egyed-Zs. Ilona, Szántó Zsuzsanna, Incze Andrea.

Továbbképzések, ösztöndíjak

Szakosztályunk 2010-ben ismét kiírta a magas tudományos igénnyel, magyar nyelven megírt, széleskörű érdeklődésre számot tartó orvosi vagy gyógyszerészeti szakkönyv kiadásának támogatását (15000 RON értékben) célzó pályázatát. A Szakosztály Kiadói Testülete a két beérkezett kéziratot elemezve megállapította, hogy a "Szülészeti és nőgyógyászati patológia", szerzők: Dr. Horváth Emőke és Dr. Mezei Tibor kézirat megfelel a kiírás feltételeinek, így szakosztályunk támogatását élvezi.

2007-ben létrehoztuk Szakosztályunk kutatási ösztöndíját (két személynek, 3-3 hónapra- havi 800 RON). 2010-ben dr. Buka Imola és dr. Markovics Emese volt a sikeres pályázó.

Ebben az évben is Szakosztályunk az erdélyi magyar orvostanhallgatók tudományos-szakmai képzésének támogatására  pályázatot írt ki a kézdivásárhelyi XX. Tudományos Ülésszakán való ingyenes részvételre. A beérkezett 25 pályázat közül 20 került elfogadásra.

2006-ban hozta létre Szakosztályunk a Csőgör Lajos emlékdíjat, melynek kiosztására 2010-ben is az egyetemi éveket záró ballagáson került sor a Vártemplomban. Tanulmányai során legjobb eredményt elérő végzős hallgatók: Bréda Alíz és Simon-Sárosi Ildikó  - Általános Orvosi Kar, Bosca Ágnes – Fogorvosi Kar, Lang Edina – Gyógyszerészeti Kar részesültek ebben az elismerésben.

Pénzügyek

Szakosztályunk nem jogi személy, ezért nincs önálló költségvetése. A pénzforgalmat tekintve a Szakosztály vezetése a felettes és pénzügyileg is felelős fórumnak, a kolozsvári központnak tartozik számadással, amely folyamatos belső ellenőrzést gyakorol a Szakosztály felett.

Szakosztályunk költségvetése évi kb. 147.000 lej volt. Bevételünk a tagdíjakból, a tudományos ülésszak és továbbképzők részvételi díjaiból, valamint a pályázatokon nyert összegekből, szponzorizálásokból származik. 2010-ben 24.000 lejt fizetett be tagságunk tagdíjként, míg pályázatok révén a Communitas Alapítványtól 2.000 lejt az Orvostudományi Értesítő kiadási költségeinek; Szülőföld Alaptól 550.000 forintot a családorvosi és fogorvosi továbbképzők támogatására, míg a Tudományos Ülésszak szervezésére 173.000 forintot kaptunk.  Azáltal, hogy saját bankszámlával rendelkezünk, pontos és átlátható könyvelést végzünk, bevételeinkből tudjuk fedezni kiadásainkat, mint pl. a Székház fenntartási költségeit, felszereltségének és komfortosabbá tételének költségeit, a tudományos ülésszak és továbbképzők szervezési költségeit és nem utolsó sorban az Értesítő kiadási költségeit.

A beszámolóban vizsgált időszakban könyvadományok érkeztek a Szakosztályhoz szervezetektől és magánszemélyektől. A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságtól cserefolyóiratként a Gyógyszerészet és az Acta Pharmaceutica Hungarica. A KOKI-tól rendszeresen érkeznek a Nature és a Science c. folyóiratok. Péter Mihály professzortól úrtól  a Magyar Tudomány (az MTA kiadványa) és az Átalvető c. folyóiratok, valamint az amerikai, angol nyelvű epidemiológiai-járványtani Emerging Infectiousd Diseases c. folyóirat.

Itt köszönöm meg az Elnökség tagjainak együttmüködő, szabadidőt feláldozó, önkéntes tevékenységét, valamint Vitályos Zita titkárnőnek pontos, gyors és hatékony munkáját, amelyet a szakosztály érdekében kifejt. 

Végezetül, az elkövetkező időszakra a Szakosztály minden tagjának sok sikert kívánok.

 
© 2010-1018 EME, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály
Eredeti webdesign: Arcsin |Ikonok: famfamfam|Arculat: orbank|Tartalom: szilagyi