Beszámoló az EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya 2012. március 4. és 2013. február 8. közötti tevékenységéről

 

Tisztelettel jelentem a Közgyűlésnek, hogy a vizsgált időszakban Szakosztályunk működése megfelelt az EME Alapszabályában, illetve a szakosztályi szervezeti szabályzatban foglaltaknak, és a Választmány által elfogadott éves munkatervnek.

Szervezés

Szakosztályunknak jelenleg 1019 aktív tagja van. A 2012-es év folyamán 41-en iratkoztak be. Ez év folyamán véglegesítettük tagságunk számítógépes nyilvántartását, ebben 2089 személy adatait regisztráltuk.
A 2011-re érvényes tag- és támogatási díjak a következők voltak 50 RON rendes EME tagok számára, 25 RON nyugdíjasok, PhD hallgatók és rezidensek számára, valamint 10 RON egyetemi hallgatók számára. Ez az összeg magába foglalja az Orvostudományi Értesítő előfizetési díját is, abban az esetben ha 2012. december 31-ig befizette az évi tagsági díjat.
Választmányunknak 39 tagja van: 6 tisztségviselő - elnök: Egyed-Zs. Imre; alelnökök: Tatár Márta (Kovászna), Sipos Emese, Szilágyi Tibor; titkár: Mártha Krisztina; jegyző: Szatmári Szabolcs; 17 marosvásárhelyi tag: Jung János, Feszt György, Orbán-Kis Károly, Mártha Orsolya, Kun Imre, Csíki Zsuzsa, Lőrinczi Zoltán, Nagy Örs, Nagy Előd, Horváth Emőke, Bögözi Bálint, Szabó Béla, Szász József, MMDSZ  elnök– Hlavathy Katalin, Kovács Dezső, Gyéresi Árpád, Laczkó Zöld Eszter, illetve 16 területi választmányi tag: Földes Béla (Nagyvárad), Budaházy István (Nagyvárad), Fodor Levente (Négyfalu), Balla Árpád (Székelyudvarhely), Simon István (Gyergyószentmiklós), Vass Zoltán (Szatmárnémeti), Széman Péter (Szilágysomlyó), Albert István (Sepsiszentgyörgy), Incze Anna Katalin (Sepsiszentgyörgy), Zagyva Piroska (Nagybánya), Kelemen András (Kézdivásárhely), Bódizs György (Kolozsvár), Dénes Lázár (Kovászna), Borsa István (Csíkszereda), Csutak Mária Magdolna (Csíkszereda), Fehér István (Székelyudvarhely).
A vizsgált időszakban a választmány 3 alkalommal ült össze, de a tisztségviselők gyakran találkoztak a felmerülő problémák megbeszélése és megoldása végett. A választmányi tagokat minden egyes ülésre levélben, telefonon illetve e-mail-en keresztül hívtuk meg. A mai választmányi illetve az évi közgyűlésről első ízben körlevél illetve postán elküldött meghívó formájában értesítettük a tagokat. Örömünkre szolgál, hogy mivel mind a helyi, mind a területi választmányi tagok szép számmal jelentek meg gyűléseinken, döntéseink és határozataink megalapozottabbak lettek.
Területi központjaink közül  élénkebb tevékenységet ott tapasztaltunk, ahol EMEOGYSZ rendezvényeket szerveztünk. A területi csoportok rendezvényein szakosztályunk gyakran más szervezetekkel társulva, társszervezőként szerepel, mint például a Hargita Megyei Orvoskollégiummal, a Maros megyei Tanács, a Báthory István Alapítvánnyal és a Magyar Egészségügyi Társasággal Szilágysomlyón.

Továbbra is arra buzdítjuk szakosztályunk minden tagját, hogy keresse a kapcsolatot a foglalkozásának megfelelő szakcsoporttal, illetve ennek hiányában új szakcsoportba tömörüljenek, melynek megalakulásáról és tevékenységéről értesítsék írásban a Szakosztályt.
Szakosztályunk tevékenységének hatékonyabbá tételét, a kapcsolattartást és az élénkebb információ áramlást segíti elő dr. Szilágyi Tibor alelnök és dr. Orbán-Kis Károly választmányi tag által létrehozott, karbantartott és felújított szakosztályi honlapunk: www.emeogysz.ro. Ezen kivül a világháló más lehetőségeit kihasználva igyekszünk szakosztályunk minden tagját megszólítani és velük Szakosztályunk rendezvényeit, tevékenységének részleteit időben ismertetni.
Szakosztályunkat, mint orvostovábbképzőket szervező egyesületet 2012-ben is kreditpontadó szervezetként akkreditáltattuk az országos Orvosi  és Fogorvosi Kamaráknál. Szándékunk ezen akkreditáció felhasználása Szakosztályunk által szervezett rendezvényeken. Az Orvosi Kamara 2012-ben a XXII. Tudományos Ülésszakot és a XVI. Erdélyi Orvosnapokat az EMEOGYSZ által szervezett országos rendezvényként, a XX. Báthory Napok XIX. Orvostovábbképzőjét pedig helyi rendezvényként ismerte el. A Fogorvosi Kamara ebben az évben minden rendezvényünket elismerte.

Kiadványaink

A 2012-ben kiírt könyvpályázaton Szakosztályunk támogatását a Kiadói Testület döntése értelmében Kun Imre Zoltán, Szántó Zsuzsanna: Neuroendocrinologia című könyve nyerte el. A támogatás összege ebben az évben is 15.000 RON.

Az Orvostudományi Értesítő 2012-ben a 85. kötet két különszámát jelentette meg, ezek a XXII. Tudományos Ülésszak és a XIX. Tudományos Diákköri Konferencia összefoglaló kötetei. Választmányi döntés alaján az Orvostudományi Értesítő ezzel a két számmal valamint évi két szám megjelentetésének elfogadásával igyekszik behozni az egy éves lemaradást.
Megköszönjük Dr. Szilágyi Tibor nagy igényességgel végzett felelős szerkesztői munkáját, a Dr. Mezei Tibor által megvalósított pontos számítógépes szerkesztést, valamint szaklektoraink és korrektoraink általában gyors és igényes munkáját.
Előzetes megbeszélés és a június 8-án összehívott Választmányi Gyűlés döntésének megfelelően a Felelős szerkesztő feladatait Dr. Mezei Tibor vette át. A megemelt közlési igény csökkentette az érdeklődést kiadványunk iránt ezért a továbbiakban is a Szerkesztőbizottság legfontosabb feladatának tartja a lap szakmai színvonalának emelését, párhuzamosan folyóíratunk elismertségének B+ elérésével. Ennek egyik feltétele a közlésre szánt cikkek következetes és igényes véleményezése, melyben kérjük szaklektoraink segítségét, valamint tudományos munkát végző kollégáink kitartó támogatása, megfelelő számú közlemény bíztosítására.
 A 85. kötet két különszámának nyomdai költségeit a Gedeon Richter Románia Rt. gyógyszer cég fedezte. Az elkövetkező időszakban is megpróbálunk támogatókat szerezni szaklapunk számára.
A pontos tájékoztatás és nyilvántartás érdekében felkérném a tavalyi év folyamán vagy 2012-ben szakkönyveket megjlelentető tagjainkat, hogy juttassanak el munkájukból egy példányt székházunkba is.

Kapcsolattartás szakmai tudományos szervezetekkel

Szakosztályunk az egyetlen, rendeltetése szerint orvos-, fogorvos- és gyógyszerésztudományt anyanyelvünkön művelő egyesület Romániában.
Kapcsolatunk van a MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságával, ahol Brassai Zoltán egyetemi tanár, akadémikus képviseli a Szakosztályt, a Kolozsvári Akadémiai Bizottsággal, amelynek Egészségügyi Szakbizottságát Szilágyi Tibor dr., egyetemi tanár Gyógyszerésztudományi Szakbizottságát pedig Gyéresi Árpád egyetemi tanár vezeti, , a  Magyar Gyógyszerésztudományi Társasággal, amelynek Tanácskozó Testületében Sipos Emese előadótanár, Szakosztályunk képviselője is jelen van. Szakosztályunk együttműködik a Magyar Egészségügyi Társasággal (MET) Balla Árpád főorvos Úr a MET Kárpát-medencei alelnöke és Széman Péter főorvos, erdélyi régiófelelős segítségével, a magyarországi Országos Alapellátási Intézettel, a magyarországi Országos Gyógyintézeti Központtal, Studium Alapítvánnyal, valamint a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetséggel. A felsorolt, országos és nemzetközi szervezeteken kívül Szakosztályunk kapcsolatban van olyan helyi alapítványokkal és társaságokkal, mint például a Keresztény Orvosok Szövetsége (KEOSZ), a szilágysomlyói Báthory István Alapítvány,  a marosvásárhelyi EMKE, a székelyudvarhelyi Pápai Páriz Ferenc Alapítvány, a szatmári Szent-Györgyi Albert Társaság.

Tudományos tevékenység

A Szakosztály tevékenységének homlokterében tudományos összejövetelek szervezése állt. Ezeknek egy része a Szakosztályon belül működő szakcsoportok és területi csoportok szervezésében zajlott, szakmai-tudományos továbbképzők keretében. A Szakosztály továbbra is támogatja ezeket és felkéri a szervezőket, hogy az ilyen eseményekről időben értesítsék a választmányt.
2012. április 19-21 között Szovátán tartottuk Szakosztályunk XXII. Tudományos Ülésszakát. A Tudományos Ülésszaknak  550 résztvevője volt. Ebből mintegy 34 külföldi, főleg magyarországi – budapesti, szegedi, debreceni, pécsi kolléga. Péntek délutántól szombat délig 13 szekcióban közel 126 előadás hangzott el és 12 posztert is bemutattak a résztvevők, amelyek az orvostudomány szinte minden ágát felölelték.
A Szakosztályunk által 2005-ben létre hozott „Lencsés György-Ars Medica”díjat 2012-ben a Kuratórium Lőrinczi Zoltán egyetemi előadótanárnak ítélte oda. A XXII. Tudományos Ülésszak érdekessége eddigi Eü Minisztereink meghívása és velük tartott hasznos megbeszélés volt. A magyar nyelvű orvosi oktatásról is kerekasztal megbeszélést szerveztünk, amelynek eredménye az anyaországi egyetemek meghívott rektorai hiányában nem érhette el célját.

A családorvosi szakcsoport tevékenységéből említésre méltó a 2012 március 23-24-én Székelyudvarhelyen a Pápai Páriz Ferenc Alapítvánnyal, a Magyar Egészségügyi Társasággal közösen szervezett nagyszabású családorvosi továbbképző (378 résztvevő), külföldi és hazai előadókkal.
Ebben az évben először a „Pápai Páriz Ferenc” díjat ezen továbbképző keretén belül osztották ki és a következő személyeket illete meg: Prof  Dr. Széplaki Attila (Kolozsvár), Dr.Ph.D. Zágoni Elemér (Csíkkarcfalva), Dr. Orbán-Kis Károly (MOGYE). Köszönet illeti Balla Árpád főorvos urat, a Családorvosi Konferencia főszervezőjét.
2012. szeptember 21-22-én Nagyváradon, a XX. Báthory Napok keretén belül került megrendezésre a XIX. Orvostovábbképző, dr. Széman Péter, az EME Szilágysomlyói Csoportjának vezetője és Dr. Földes Béla főorvos úr szervezésében. A nemzetközi Orvos-konferencia témája „A mesterséges élet. A mesterséges megtermékenyítés dilemmái” volt. A több mint 150 résztvevő részben külföldről (Magyarország, AEÁ) részben  erdélyi megyékből érkezett, a továbbképzőn kilenc rendkívül érdekes témájú előadás hangzott el. A konferencia a Báthory István Alapítvány, a Magyar Egészségügyi Társaság (MET) az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának  illetve az EME Szilágysomlyói Csoportjának égisze alatt zajlott és a Román Orvosi Kamara által elismert rendezvény volt. A nagy sikerű rendezvényről a Reggeli Újság, az Erdélyi Riport, a Bihari Napló külön hasábokon  számolt be.
2012. november 9-11 között zajlott Szakosztályunk állandó őszi Konferenciájaként meghirdetetett XVI. „Erdélyi Orvosnapok”, melyet a Kolozsvári Akadémiai Bizottsággal, a Hargita megyei Orvosi Kollégiummal és a csíkszeredai Megyei Sűrgősségi Kórházzal közösen szerveztünk. Az igen sikeres háromnapos rendezvény helyszíne ezúttal is a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Ház volt 185 résztvevővel és 16 hazai és külföldi előadóval. November 10-én, szombaton délelőtt  „ A Magyar Tudomány Napja Erdélyben” rendezvénysorozat keretén belül Dr. Vik János a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem Római Katólikus Teológiai karának adjunktusa „Homo patiens – a szenvedés kérdése a Viktor E. Frankl-i logoterápia és egzisztenciaanalízis kontextusában” címmel tartott előadást.
A fogorvostudományi szakcsoport december 7-én Marosvásárhelyen tartotta hagyományos, őszi továbbképzőjét, melynek meghívott előadója Dr. Fritúz Gábor, a budapesti Kútvölgyi Klinikai Tömb, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinikájának szakorvosa volt. A több mint 95 résztvevő a bukaresti Fogorvosi Kamara által 12 kreditponttal elismert oklevél birtokába jutott
2012. november 16-án a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Szenátusa Díszdoktorrá avatta a 38. Doctor Honoris Causa ünnepség alkalmából Dr. Gyéresi Árpád egyetemi tanárt.
2012. október 28-án a SOTE Dies Academicus-ának keretén belül a Dr. Genersich  Antal Alapítvány határon túli tudósoknak adományozott különdíjban részesült a Kolozsváron élő és dolgozó Dr. Bódizs György főorvos és Dr. Bódizs Éva gyógyszerész. Ugyancsak különdíjat kapott Dr. Szabó Béla, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem professzora.
2012. decemberében, a Román Gyógyszerész Kollégium gáláján, Bukarestben életmű dijat vettek át Dr. Budaházy István (Nagyvárad) és Abrán Tünde (Székelyudvarhely) gyógyszerészek.
A Székelyudvarhelyen 2012. március 15-66 között megrendezésre kerülő „Székelyföldi Tudományosság – Székely Tudósok” című tudománytörténeti konferencia keretén belül Szakosztályunk a következő előadásokkal büszkélkedhetett:

  • Péter H. Mária: Székelyföldi neves gyógyszerészek
  • Péter Mihály: Neves székelyföldi orvosok élete és tevékenysége

Első alkalommal vettünk részt külön kutatási osztályként az EME Kutatóitézetének munkájában, amelyre annak kutatási pályázatát elnyerő három kutatócsoport sikeres munkája adott lehetőséget. Ezen kishorderejű (2011 november 7 és 2012 március 31 között zajló) együttmüködés bizonyítja a tulajdonképpeni kutatómunka lehetőségét és a pályázati próbálkozások kiszélesítésének szükségességét.

Továbbképzések, ösztöndíjak

A 2012-ben kiírt könyvpályázatra beérkezett  négy kézirat megfelelt a kiírás feltételeinek. A felkért szaklektori vélemények alapján  Szakosztályunk a Kiadói Testület döntése értelmében Kun Imre Zoltán, Szántó Zsuzsanna: Neuroendocrinologia című kézirat kiadási költségeinek teljes vagy részleges fedezését vállalta 15000 RON értékig.

Szakosztályunk minden évben pályázatot ír ki  orvosok, fogorvosok és gyógyszerészek kutatói tevékenységének és szakmai érvényesülésének segítésére. 2012-es kutatási ösztöndíjára beérkezett pályázatokat a Választmány által kinevezett bizottság elbírálta. A beérkezett három pályázatból a támogatást dr. Fülöp Ibolya és dr. Mezei Tibor nyerte el.

Ebben az évben is Szakosztályunk az erdélyi magyar orvostanhallgatók tudományos-szakmai képzésének támogatására  pályázatot írt ki a szovátai XXII. Tudományos Ülésszakán való ingyenes részvételre. A beérkezett 25 pályázat közül 20 került elfogadásra.
2006-ban hozta létre Szakosztályunk végzős egyetemi hallgatóknak a „Csőgör Lajos díjat” és oklevelet, melynek kiosztására 2012-ben is az egyetemi éveket záró ballagáson került sor a Vártemplomban. A díj pénzjutalommal és Csőgör Lajos börtönévei című kötettel állít emléket és követendő példát az egyetemi tanulmányaik során legjobb eredményt elérő végzős hallgatóknak.  Díjazottak:  Koncz Szabolcs ÁOK, Dénes Hanga FOK és Szabó Zoltán István GYK
Pénzügyek
Szakosztályunk nem jogi személy, ezért nincs önálló költségvetése. A pénzforgalmat tekintve a Szakosztály vezetése a felettes és pénzügyileg is felelős fórumnak, a kolozsvári központnak tartozik számadással, amely folyamatos belső pénzügyi ellenőrzést gyakorol a Szakosztály felett.
Szakosztályunk költségvetése 2012-ben 118.500 lej volt. Bevételünk a tagdíjakból, a tudományos ülésszak és továbbképzők részvételi díjaiból, valamint a pályázatokon nyert összegekből, szponzorizálásokból származik. 2012-ben 18.000 lejt fizetett be tagságunk tagdíjként, míg pályázatok révén a Communitastól 5000 RON-t, a Kolozsvári Akadémiai Bizottságtól 2000 RON támogatást kaptunk rendezvényeink támogatására.  Azáltal, hogy saját bankszámlával rendelkezünk, pontos és átlátható könyvelést végzünk, bevételeinkből tudjuk fedezni kiadásainkat, mint pl. a “Csőgör Lajos” díj szobrának költségeit, a Székház fenntartási költségeit, felszereltségének és komfortosabbá tételének kiadási költségeit, a Szakosztály honlapjának üzemeltetési és felújítási költségeit, a tudományos ülésszak és továbbképzők szervezési költségeit és nem utolsó sorban az Értesítő kézbesítési költségeit.
A beszámolóban vizsgált időszakban könyvadományok érkeztek a Szakosztályhoz szervezetektől és magánszemélyektől. A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságtól cserefolyóiratként a Gyógyszerészet és az Acta Pharmaceutica Hungarica. A KOKI-tól rendszeresen érkeznek a Nature és a Science c. folyóiratok. Péter Mihály professzor úrtól  a Magyar Tudomány (az MTA kiadványa) és az Átalvető c. folyóiratok, valamint az amerikai, angol nyelvű  Emerging Infectious Diseases c. folyóirat.
Köszönjük az Elnökség tagjainak együttmüködő, szabadidőt feláldozó, önkéntes tevékenységét, valamint Vitályos Zita titkárnőnek pontos, gyors és hatékony munkáját, amelyet a szakosztály érdekében kifejt. 

Végezetül, az elkövetkező időszakra a Szakosztály minden tagjának sok sikert kívánok!

 

 
© 2010-1018 EME, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály
Eredeti webdesign: Arcsin |Ikonok: famfamfam|Arculat: orbank|Tartalom: szilagyi