Beszámoló az EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya 2013. február 8. és 2014. március14. közötti tevékenységéről

 

Tisztelettel jelentem a Közgyűlésnek, hogy a vizsgált időszakban Szakosztályunk működése megfelelt az EME Alapszabályában, illetve a szakosztályi szervezeti szabályzatban foglaltaknak, és a Választmány által elfogadott éves munkatervnek.

Szervezés

Szakosztályunknak jelenleg 970 aktív tagja van. A 2013-es év folyamán 65-en iratkoztak be. A 2013-ra érvényes tag- és támogatási díjak a következők voltak 50 RON rendes EME tagok számára, 25 RON nyugdíjasok, PhD hallgatók és rezidensek számára, valamint 10 RON egyetemi hallgatók számára. Ez az összeg magába foglalja az Orvostudományi Értesítő előfizetési díját is, abban az esetben, ha 2013. december 31-ig befizette az évi tagsági díjat.
Választmányunknak 39 tagja van: 6 tisztségviselő - elnök: Egyed-Zs. Imre; alelnökök: Tatár Márta (Kovászna), Sipos Emese, Szilágyi Tibor; titkár: Mártha Krisztina- 2013 október 14-ig, megbízott titkár: Sipos Emese; jegyző: Szatmári Szabolcs; 17 marosvásárhelyi tag, illetve 16 területi választmányi tag.
A vizsgált időszakban a választmány 3 alkalommal ült össze, de a tisztségviselők gyakran találkoztak a felmerülő problémák megbeszélése és megoldása végett. A választmányi tagokat minden egyes ülésre telefonon illetve e-mail-en keresztül hívtuk meg.
Területi központjaink közül élénkebb tevékenységet azokon a területeken tapasztaltunk, ahol EMEOGYSZ rendezvényeket szerveztük. A területi csoportok rendezvényein szakosztályunk gyakran más szervezetekkel társulva, társszervezőként szerepel, mint például a Hargita Megyei Orvoskollégiummal, a Pápai Páriz Alapítvánnyal, a Báthory István Alapítvánnyal és a Magyar Egészségügyi Társasággal Szilágysomlyón.
Továbbra is arra buzdítjuk szakosztályunk minden tagját, hogy keresse a kapcsolatot a foglalkozásának megfelelő szakcsoporttal, illetve ennek hiányában új szakcsoportba tömörüljenek, melynek megalakulásáról és tevékenységéről értesítsék írásban a Szakosztályt.
Szakosztályunk tevékenységének hatékonyabbá tételét, a kapcsolattartást és az élénkebb információáramlást segíti elő dr. Szilágyi Tibor alelnök és dr. Orbán-Kis Károly választmányi tag által létrehozott, karbantartott és felújított szakosztályi honlapunk: www.emeogysz.ro. Ezen kívül a világháló más lehetőségeit kihasználva igyekszünk szakosztályunk minden tagját megszólítani és velük Szakosztályunk rendezvényeit, tevékenységének részleteit időben ismertetni.
Szakosztályunkat, mint orvostovábbképzőket szervező egyesületet 2013-ban is kreditpontadó szervezetként akkreditáltattuk az országos Orvosi és Fogorvosi Kamaráknál. Szándékunk ezen akkreditáció felhasználása Szakosztályunk által szervezett rendezvényeken. Az Orvosi Kamara 2013-ban a XXIII. Tudományos Ülésszakot és a XVII. Erdélyi Orvosnapokat az EMEOGYSZ által szervezett országos rendezvényként, a XXI. Báthory Napok XX. Orvostovábbképzőjét pedig helyi rendezvényként ismerte el. A Fogorvosi Kamara ebben az évben minden rendezvényünket elismerte.

Kiadványaink

A 2013-ban kiírt könyvpályázatra egy kézirat érkezett be, mely megfelelt a kiírás feltételeinek. A felkért szaklektori vélemények alapján Szakosztályunk, a Kiadói Testület döntése értelmében Kovács Judit: Elsősegély nyújtás alapfokon című kézirat kiadási költségeinek teljes vagy részleges fedezését vállalja.

Az Orvostudományi Értesítő 2013-ban a 86. kötet két különszámát jelentette meg, ezek a XXIII. Tudományos Ülésszak és a XX. Tudományos Diákköri Konferencia összefoglaló kötetei. Választmányi döntés alapján az Orvostudományi Értesítő évi két számban fog megjelenni.
Megköszönjük Dr. Mezei Tibor felelős szerkesztői munkáját, valamint szaklektoraink és korrektoraink általában gyors és igényes munkáját.
A továbbiakban is a Szerkesztőbizottság legfontosabb feladatának tartja a lap szakmai színvonalának emelését. Ennek egyik feltétele a közlésre szánt cikkek következetes és igényes véleményezése, melyben kérjük szaklektoraink segítségét.
A 86. kötet két különszámának nyomdai költségeit a Gedeon Richter Románia Rt. gyógyszer cég fedezte. Az elkövetkező időszakban is megpróbálunk támogatókat szerezni szaklapunk számára.
A pontos tájékoztatás és nyilvántartás érdekében felkérném a tavalyi év folyamán vagy 2013-ban szakkönyveket megjelentető tagjainkat, hogy juttassanak el munkájukból egy példányt székházunkba is.

Kapcsolattartás szakmai tudományos szervezetekkel

Szakosztályunk az egyetlen, rendeltetése szerint orvos-, fogorvos- és gyógyszerész­tudományt anyanyelvünkön művelő egyesület Romániában.
Kapcsolatunk van a MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságával, ahol Brassai Zoltán egyetemi tanár, akadémikus képviseli a Szakosztályt, a Kolozsvári Akadémiai Bizottsággal, amelynek Egészségügyi Szakbizottságát Szilágyi Tibor egyetemi tanár,a  Gyógyszerésztudományi Szakbizottságát pedig Gyéresi Árpád egyetemi tanár vezeti, a  Magyar Gyógyszerésztudományi Társasággal, amelynek Tanácskozó Testületében Sipos Emese előadótanár, Szakosztályunk képviselője is jelen van. Szakosztályunk együttműködik a Magyar Egészségügyi Társasággal (MET) Széman Péter főorvos a MET Kárpát-medencei alelnöke segítségével, a magyarországi Országos Alapellátási Intézettel, a magyarországi Országos Gyógyintézeti Központtal, Studium Alapítvánnyal, valamint a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetséggel. A felsorolt, országos és nemzetközi szervezeteken kívül Szakosztályunk kapcsolatban van olyan helyi alapítványokkal és társaságokkal, mint például a Keresztény Orvosok Szövetsége (KEOSZ), a szilágysomlyói Báthory István Alapítvány,  a marosvásárhelyi EMKE, a székelyudvarhelyi Pápai Páriz Ferenc Alapítvány, a szatmári Szent-Györgyi Albert Társaság.

Tudományos tevékenység

A Szakosztály tevékenységének homlokterében tudományos összejövetelek szervezése állt. Ezeknek egy része a Szakosztályon belül működő szakcsoportok és területi csoportok szervezésében zajlott, szakmai-tudományos továbbképzők keretében. A Szakosztály továbbra is támogatja ezeket és felkéri a szervezőket, hogy az ilyen eseményekről időben értesítsék a választmányt.
2013. április 11-13 között Székelyudvarhelyen tartottuk Szakosztályunk XXIII. Tudományos Ülésszakát. A Tudományos Ülésszaknak 550 résztvevője volt. Ebből mintegy 34 külföldi, főleg magyarországi – budapesti, szegedi, debreceni, pécsi kolléga. Péntek délutántól szombat délig 13 szekcióban közel 126 előadás hangzott el és 12 posztert is bemutattak a résztvevők, amelyek az orvostudomány szinte minden ágát felölelték.
A Szakosztályunk által 2005-ben létre hozott „Lencsés György-Ars Medica”díjat 2013-ben a Kuratórium Kata Mihály Professzornak ítélte oda. A Szakosztály által létrehozott és 2013-ban először kiosztott Csögőr Lajos díjat Szabó Béla Professzornak ítélte a Kuratórium.
A családorvosi szakcsoport tevékenységéből említésre méltó a 2013. március 22-23-én, Székelyudvarhelyen a Pápai Páriz Ferenc Alapítvánnyal, a Magyar Egészségügyi Társasággal Szakosztályunk által közösen szervezett nagyszabású családorvosi továbbképző, külföldi és hazai előadókkal. Köszönet illeti Balla Árpád főorvos urat, a Családorvosi Konferencia főszervezőjét.
2013. szeptember 27-29-én Szilágysomlyón, a XXI. Báthory Napok keretén belül került megrendezésre a XX. Orvostovábbképző, dr. Széman Péter, az EME Szilágysomlyói Csoportjának vezetője szervezésében. A nemzetközi Orvos-konferencia témája „Perinatális diagnosztika. Egészségügyi harmonizáció az Európai Unióban”. A több mint 100 résztvevő részben külföldről (Magyarország, Szlovákia) részben erdélyi megyékből érkezett, a továbbképzőn tíz rendkívül érdekes témájú előadás hangzott el. A konferencia a Báthory István Alapítvány, a Magyar Egészségügyi Társaság (MET), az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának illetve az EME Szilágysomlyói Csoportjának égisze alatt zajlott és a Román Orvosi Kamara által elismert rendezvény volt.
2013. november 8-9. között zajlot le a Szakosztályunk állandó őszi Konferenciájaként meghirdetetett XVII. „Erdélyi Orvosnapok”, melyet a Kolozsvári Akadémiai Bizottsággal, a Hargita megyei Orvosi Kollégiummal és a csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházzal közösen szerveztük. Az igen sikeres háromnapos rendezvény helyszíne ezúttal is a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Ház volt, 192 résztvevővel, 11 hazai és külföldi előadóval.
A magyar tudomány napja Erdélybenalkalmából, Szakosztályunk november 22-én a „Marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés 65 éves évfordulója” címmel ünnepi ülést szervezett. Előadást tartott: Péter H. Mária, Gyéresi Árpád, Sipos Emese és Horváth Géza. A Deus Providebit Tanulmányi Házban tartott rendezvényen körülbelül 120 személy vett részt, a Gyógyszerészeti Kar egykori és jelenlegi tanárai, hallgatói, alkalmazottai, meghívottak. A kolozsvári „Magyar Tudomány Napja” rendezvényen (november 23) szakosztályunkat Gyéresi Árpád képviselte, aki könyvbemutatóval egybekötött előadást is tartott.

Továbbképzések, ösztöndíjak

Szakosztályunk minden évben pályázatot ír ki orvosok, fogorvosok és gyógyszerészek kutatói tevékenységének és szakmai érvényesülésének segítésére. 2013-as kutatási ösztöndíjára beérkezett pályázatokat a Választmány által kinevezett bizottság elbírálta. A beérkezett három pályázatból a támogatást Gyergyay Réka és Székely Noémi Piroska nyerte el.

Ebben az évben is Szakosztályunk az erdélyi magyar orvostanhallgatók és rezidens orvosok tudományos-szakmai képzésének támogatására pályázatot írt ki a XXIII. Tudományos Ülésszakán való ingyenes részvételre. A kiírt 20 helyre 13-an pályáztak sikeresen.
2006-ban hozta létre Szakosztályunk, a legjobb tanulmányi eredményt elérő végzős egyetemi hallgatóknak a „Csőgör Lajos díjat” és oklevelet, melynek kiosztására 2013-ban is az egyetemi éveket záró ballagáson került sor a Vártemplomban. A díj pénzjutalmat és Csőgör Lajos börtönévei című kötetet foglalta magába. 

Pénzügyek

Szakosztályunk nem jogi személy, ezért nincs önálló költségvetése. A pénzforgalmat tekintve a Szakosztály vezetése a felettes és pénzügyileg is felelős fórumnak, a kolozsvári központnak tartozik számadással, amely folyamatos belső pénzügyi ellenőrzést gyakorol a Szakosztály felett.
Szakosztályunk költségvetése 2013-ban 123 500 lej volt. Bevételünk a tagdíjakból, a tudományos ülésszak és továbbképzők részvételi díjaiból, valamint a pályázatokon nyert összegekből, szponzorizálásokból származik. 23 970 lejt fizetett be tagságunk tagdíjként, míg pályázatok révén a Communitastól 5000 RON-t, a Kolozsvári Akadémiai Bizottságtól 2000 RON támogatást kaptunk rendezvényeink támogatására. Azáltal, hogy saját bankszámlával rendelkezünk, pontos és átlátható könyvelést végzünk, bevételeinkből tudjuk fedezni kiadásainkat, mint pl. a székház fenntartási költségeit, felszereltségének és komfortosabbá tételének költségeit, a Szakosztály honlapjának üzemeltetési és felújítási költségeit, a tudományos ülésszak és továbbképzők szervezési költségeit és nem utolsó sorban az Értesítő kézbesítési költségeit.
A beszámolóban vizsgált időszakban könyvadományok érkeztek a Szakosztályhoz szervezetektől és magánszemélyektől. A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságtól cserefolyóiratként a Gyógyszerészet és az Acta Pharmaceutica Hungarica. A KOKI-tól rendszeresen érkeznek a Nature és a Science c. folyóiratok. Péter Mihály professzor úrtól  a Magyar Tudomány (az MTA kiadványa) és az Átalvető c. folyóiratok, valamint az amerikai, angol nyelvű  Emerging Infectious Diseases c. folyóirat.

Köszönjük az Elnökség tagjainak együttműködő, szabadidőt feláldozó, önkéntes tevékenységét, valamint Vitályos Zita titkárnőnek pontos, gyors és hatékony munkáját, amelyet a szakosztály érdekében kifejt.

Végezetül, az elkövetkező időszakra a Szakosztály minden tagjának sok sikert kívánok!

Marosvásárhely, 2014. március 14.

Dr. Egyed-Zs. Imre, szakosztályi elnök
Dr. Sipos Emese, megbízott szakosztályi titkár

 

 
© 2010-1014 EME, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály
Eredeti webdesign: Arcsin |Ikonok: famfamfam|Arculat: orbank|Tartalom: szilagyi