Beszámoló az EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya 2014. március 14. és 2015. január 24. közötti tevékenységéről

 

Az elmúlt évben Szakosztályunk működése megfelelt az EME Alapszabályában, illetve a Szakosztály szervezeti szabályzatában foglaltaknak, és a Választmány által elfogadott éves munkatervnek.

Szervezés

Szakosztályunknak jelenleg 1000 aktív tagja van. A 2014-es év folyamán 72 új tag iratkozott be. A 2014-re érvényes tag- és támogatási díjak a következők voltak 50 RON rendes EME tagok számára, 25 RON nyugdíjasok, PhD hallgatók és rezidensek számára, valamint 10 RON egyetemi hallgatók számára. Ez az összeg magába foglalja az Orvostudományi Értesítő előfizetési díját is, abban az esetben, ha egész évre befizette a tagsági díjat.
2014 március 14-én volt a Szakosztály Tisztújító Közgyűlése, melyen a 164 részvevő megszavazta az új elnököt, alelnököket, jegyzőt, titkárt és a lejárt mandátumú választmányi tagok helyére újakat választott. Választmányunknak továbbra is 39 tagja van, ebből a 6 tisztségviselő - elnök: Szabó Béla; alelnökök: Sipos Emese, Szilágyi Tibor, Bódizs György (Kolozsvár); titkár: Kovács Judit, jegyző: Szatmári Szabolcs.
Ebben az időszakban a választmány 4 alkalommal ült össze, de a tisztségviselők gyakrabban (havonta 1-2-szer) találkoztak a felmerülő problémák megbeszélése és megoldása végett. A választmányi tagokat minden egyes ülésre telefonon illetve e-mail-en keresztül hívtuk meg.
Területi központjaink közül élénkebb tevékenységet ott tapasztaltunk, ahol EMEOGYSZ rendezvényeket szerveztünk. A területi csoportok rendezvényein szakosztályunk gyakran más szervezetekkel társulva, társszervezőként szerepel, mint például a Hargita Megyei Orvoskollégiummal, a Pápai Páriz Alapítvánnyal Székelyudvarhelyen, a Báthory István Alapítvánnyal Szilágysomlyón és a Magyar Egészségügyi Társasággal. Leiher Leonóra kolléganőnk áldozatos munkája eredményeként sikerült „újraéleszteni” a szatmári területi csoportot is.
Továbbra is arra buzdítjuk szakosztályunk minden tagját, hogy keresse a kapcsolatot a foglalkozásának megfelelő szakcsoporttal, illetve ennek hiányában új szakcsoportokba tömörüljenek, melynek megalakulásáról és tevékenységéről értesítsék írásban az EMEOGYSZ titkárságát.
Szakosztályunk tevékenységének hatékonyabbá tételét, a kapcsolattartást és az élénkebb információáramlást segíti elő dr. Orbán-Kis Károly választmányi tag által karbantartott és felújított szakosztályi honlapunk: www.emeogysz.ro. Ezen kívül a világháló más lehetőségeit is kihasználva igyekszünk szakosztályunk minden tagját megszólítani és velük Szakosztályunk rendezvényeit, tevékenységének részleteit időben ismertetni. 2014 őszétől az EMEOGYSZ tagokat e-mailben elküldött, rendszeres Hírlevelekben értesítjük a fontosabb rendezvényekről, felmerülő problémákról, változásokról.
Szakosztályunkat, mint orvostovábbképzőket szervező egyesületet 2014-ben is kreditpontadó szervezetként akkreditáltattuk az országos Orvosi és Fogorvosi Kamaráknál. Ezen akkreditációt felhasználtuk a Szakosztályunk által szervezett rendezvényeken: az Orvosi Kamara 2014-ben a XXIV. Tudományos Ülésszakot és a XVIII. Erdélyi Orvosnapokat az EMEOGYSZ által szervezett országos rendezvényként, a XXII. Báthory Napok XXI. Orvostovábbképzőjét pedig helyi rendezvényként ismerte el. A Fogorvosi Kamara ebben az évben minden rendezvényünket elismerte.

Kiadványaink

A 2014-ban kiírt könyvpályázatunkra három kézirat érkezett be, melyek megfeleltek a kiírás feltételeinek. A felkért szaklektorok vélemények alapján Szakosztályunk, a Kiadói Testület döntése értelmében két kézirat kiadási költségeinek fedezését vállalja: Sipos Emese: Az ipari gyógyszergyártás alapjai, illetve Dienes Sándor: Munkaorvostan foglalkozási betegségek tünetei és kóroki útmutató.

Az Orvostudományi Értesítő 2014-ben a 87. kötet két különszámát jelentette meg, ezek a XXIV. Tudományos Ülésszak és a XXI. Tudományos Diákköri Konferencia összefoglaló kötetei. Ezenfelül megjelentek a 2013-as év elmaradt számai és a 2014. mindkét száma már nyomdában van. A választmányi gyűlés döntése alapján 2014-ben az Orvostudományi Értesítő évi két számban jelenik meg. Folyamatban van egy „Editorial Manager” program beveyetése, mely lehetővé fogja tenni a beérkezett cikkek gyorsabb véleményezését és az egész szerkesztőségi munka gyorsabb, áttekinthetőbb bonyolítását. Felkértük a konferenciákon, továbbképzőkön előadó tanárokat, hogy az elhangzott előadás anyagát írásban is küldjék el a folyóirat szerkesztőségébe, ezáltal is próbáltuk növelni a megjelenő cikkek számát és minőségét.  Megköszönjük Dr. Mezei Tibor felelős szerkesztői munkáját, valamint szaklektoraink és korrektoraink általában gyors és igényes munkáját.
A továbbiakban is a Szerkesztőbizottság legfontosabb feladatának tartja a lap szakmai színvonalának emelését. Ennek egyik feltétele a közlésre szánt cikkek következetes és igényes véleményezése, melyben kérjük szaklektoraink segítségét.
A 87. kötet számainak nyomdai költségeit a Gedeon Richter Románia Rt. gyógyszer cég fedezte. Az elkövetkező időszakban is megpróbálunk támogatókat szerezni szaklapunk számára.
A pontos tájékoztatás és nyilvántartás érdekében felkérjük a 2014-ben szakkönyveket megjelentető tagjainkat, hogy juttassanak el munkájukból egy példányt székházunkba is.

Tudományos tevékenység

A Szakosztály fő tevékenysége a tudományos összejövetelek megszervezése. Ezeknek egy része a Szakosztályon belül működő szakcsoportok és területi csoportok szervezésében zajlott, szakmai-tudományos továbbképzők keretében. A Szakosztály továbbra is támogatja ezeket és felkéri a szervezőket, hogy az ilyen eseményekről időben értesítsék a választmányt.
2014. április 24-26 között Marosvásárhelyen tartottuk Szakosztályunk XXIV. Tudományos Ülésszakát. A Tudományos Ülésszaknak 520 résztvevője volt, ebből 310 orvos, 60 gyógyszerész és 150 fogorvos,  23 külföldi, főleg magyarországi – budapesti, szegedi, debreceni, pécsi kolléga és 497 belföldi. A Tudományos Ülésszak első felében továbbképző előadások és plenáris konferenciák hangzottak el. Péntek délutántól szombat délig 13 szekcióban 122 előadás hangzott el és 9 posztert mutattak be a résztvevők, amelyek az orvostudomány szinte minden ágát felölelték. A Tudományos Ülésszak keretén belül kiosztották a Szakosztályunk által 2005-ben létrehozott „Lencsés György-Ars Medica”díjat, melyet 2014-ben a Kuratórium Péter Mihály professzornak ítélt oda. A Tudományos Ülésszak fő szervezője Sipos Emese alelnök volt, aki az általa vezetett csapat segítségével biztosította a konferencia sikerét.
A családorvosi szakcsoport tevékenységéből említésre méltó a 2014. március 21-22-én Székelyudvarhelyen a Pápai Páriz Ferenc Alapítvánnyal és a Magyar Egészségügyi Társasággal közösen szervezett nagyszabású XXI. Családorvosi Továbbképző Konferencia, külföldi és hazai előadókkal, 375 résztvevővel. Köszönet illeti Balla Árpád főorvos urat, a konferencia főszervezőjét.
2014. október 3-4-én Kolozsváron, a XXII. Báthory Napok keretén belül került megrendezésre a XXI. Orvostovábbképző, dr. Széman Péter, az EME Szilágysomlyói Csoportjának vezetője szervezésében. A nemzetközi Orvos-konferencia témája: „Kardiológia. Orvostörténet”. A 123 résztvevő részben külföldről (Magyarország, Szlovákia, Német ország) részben Erdélyből érkezett.  A továbbképzőn 9 rendkívül érdekes témájú előadás hangzott el. A konferencia a Báthory István Alapítvány, a Magyar Egészségügyi Társaság (MET), az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának illetve az EME Szilágysomlyói Csoportjának égisze alatt zajlott és a Román Orvosi Kamara által elismert rendezvény volt.
A Magyar Tudomány Napja Erdélyben égisze alatt, 2014. november 7-8. között zajlott le a Szakosztályunk állandó őszi konferenciájaként meghirdetetett XVIII. „Erdélyi Orvosnapok”, melyet a Kolozsvári Akadémiai Bizottsággal, a Hargita megyei Orvosi Kollégiummal és a csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházzal közösen szerveztük. Az igen sikeres kétnapos rendezvény helyszíne ezúttal is a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Ház volt, 208 résztvevővel, 18 hazai és külföldi előadóval. Főszervezők: Kovács Judit és Pázmán Enikő.

Továbbképzések, ösztöndíjak

Szakosztályunk minden évben pályázatot ír ki orvosok, fogorvosok és gyógyszerészek kutatói tevékenységének és szakmai érvényesülésének segítésére. A 2014-es kutatási ösztöndíjra beérkezett pályázatokat a Választmány által kinevezett bizottság bírálta el. A beérkezett három pályázatból a támogatást Gáll Zsuzsanna és Rédai Emőke nyerte.

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara és az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya két pályázatot hirdetett meg a gyógyszerész/orvos kutatók/kutatócsoportok részére az erdélyi és a budapesti régió közti tudományos együttműködés fellendítése céljából, valamint egyetemi hallgatók részére a gyógyszerkutatásba, illetve a nagyműszeres gyógyszertudományi technikákba való bekapcsolódás céljából. A két pályázaton összesen hat kutató/kutatócsoport pályázata részesült anyagi támogatásban.
Ebben az évben Tudományos Üléseink szervezésének történetében először pályázatot hirdettünk meg: mindazok, akik a bemutatandó dolgozatukat a jelentkezési határidőig teljes terjedelemben, közlésre alkalmas formában beküldték, nem kellett részvételi díjat fizessenek a konferencián való részvételért.  Összesen 28 dolgozatot küldtek be, melyek közül a szaklektorok pozitív elbírálásában részesülőket az Orvostudományi Értesítőben közöltük.
2006-ban hozta létre Szakosztályunk, a legjobb tanulmányi eredményt elért végzős egyetemi hallgatóknak a „Csőgör Lajos díjat” és oklevelet, melynek kiosztására 2014-ben is az egyetemi évet záró ballagáson került sor a Vártemplomban. A díj pénzjutalmat és a „Csőgör Lajos börtönévei” című kötetet foglalta magába, melyet az 5 díjazott diáknak Szabó Béla Szakosztályi elnök adott át.
Említésre méltó, Dr. Péter H. Mária tagtársunk tevékenysége, aki 2014-ben kiemelkedő tanári és tudományos munkásságáért, több díjat is kapott: a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést, Gr. Mikó Imre emléklapot és Pro Libro Senator díjakat. Gratulálunk a Tanárnőnek munkásságáért és további sok sikert kivánunk.

Kapcsolattartás szakmai tudományos szervezetekkel

Szakosztályunk az egyetlen orvos-, fogorvos- és gyógyszerésztudományt anyanyelvünkön művelő egyesület Romániában.
Kapcsolatunk van az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságával, ahol Brassai Zoltán egyetemi tanár, akadémikus képviseli a Szakosztályt, a Kolozsvári Akadémiai Bizottsággal, amelynek Egészségügyi Szakbizottságát Szilágyi Tibor egyetemi tanár, a Gyógyszerésztudományi Szakbizottságát pedig Gyéresi Árpád egyetemi tanár vezeti, a  Magyar Gyógyszerésztudományi Társasággal, amelynek Tanácskozó Testületében Sipos Emese előadótanár, mint Szakosztályunk képviselője is jelen van. Szakosztályunk együttműködik a Magyar Egészségügyi Társasággal (MET) Széman Péter főorvos a MET Kárpát-medencei alelnöke segítségével, a magyarországi Országos Alapellátási Intézettel, a magyarországi Országos Gyógyintézeti Központtal, a Studium Alapítvánnyal, valamint a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetséggel. A felsorolt, országos és nemzetközi szervezeteken kívül Szakosztályunk kapcsolatban van olyan helyi alapítványokkal és társaságokkal, mint például a Keresztény Orvosok Szövetsége  (KEOSZ), a szilágysomlyói Báthory István Alapítvány,  a marosvásárhelyi EMKE, a székelyudvarhelyi Pápai Páriz Ferenc Alapítvány, a szatmári Szent-Györgyi Albert Társaság.

Pénzügyek

Szakosztályunk nem jogi személy, ezért nincs önálló költségvetése. A pénzforgalmat tekintve a Szakosztály vezetése a felettes és pénzügyileg is felelős fórumnak, a kolozsvári központnak tartozik számadással, amely folyamatos belső pénzügyi ellenőrzést gyakorol a Szakosztály felett.
Szakosztályunk költségvetése 2014-ben:  284 300 lej volt, ebből 100 000 banki betét formájában, 184300 lej mint forgótőke. Bevételünk a tagdíjakból, a tudományos ülésszak és továbbképzők részvételi díjaiból, valamint a pályázatokon nyert összegekből és szponzorizálásokból származik. 17844 lejt fizetett be tagságunk tagdíjként, míg a Kolozsvári Akadémiai Bizottságtól 2000 lejjel támogatotta rendezvényeinket.  Azáltal, hogy saját bankszámlával rendelkezünk, pontos és átlátható könyvelést végzünk, bevételeinkből tudjuk fedezni kiadásainkat, mint pl. a székház fenntartási költségeit, felszereltségének és komfortosabbá tételének kiadási költségeit, a Szakosztály honlapjának üzemeltetési és felújítási költségeit, a tudományos ülésszak és továbbképzők szervezési költségeit és nem utolsó sorban az Orvostudományi Értesítő kézbesítési költségeit. 2014-ben a Szakosztály hangosító berendezést szerzett be a tudományos ülésszakok színvonalának emelése érdekében.
A beszámolóban vizsgált időszakban a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságtól cserefolyóiratként a Gyógyszerészet és az Acta Pharmaceutica Hungarica-t kaptuk, Péter Mihály professzor úrtól  a Magyar Tudomány (az MTA kiadványa) és az Átalvető c. folyóiratokat, valamint az amerikai, angol nyelvű Emerging Infectious Diseases c. folyóiratot.

Köszönjük az Elnökség tagjainak együttműködő, szabadidőt feláldozó, önkéntes tevékenységét, valamint Vitályos Zita titkárnőnek pontos, gyors és hatékony munkáját, amelyet a szakosztály érdekében kifejt.


Marosvásárhely, 2015. január 24.

Dr. Szabó Béla, szakosztályi elnök
Dr. Kovács Judit, szakosztályi titkár

 

 
© 2010-1014 EME, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály
Eredeti webdesign: Arcsin |Ikonok: famfamfam|Arculat: orbank|Tartalom: szilagyi