Beszámoló az EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya 2015. január 24. és 2016. március 5. közötti tevékenységéről

Az elmúlt évben Szakosztályunk működése megfelelt az EME Alapszabályában, illetve a Szakosztály szervezeti szabályzatában foglaltaknak, és a Választmány által elfogadott éves munkatervnek.

Szervezés

Szakosztályunknak jelenleg  900 aktív tagja van. A 2015-ös év folyamán 69 új tag iratkozott be. A 2015-re érvényes tag- és támogatási díjak a következők voltak 50 RON rendes EME tagok számára, 25 RON nyugdíjasok, PhD hallgatók és rezidensek számára, valamint 10 RON egyetemi hallgatók számára. Ez az összeg magába foglalja az Orvostudományi Értesítő előfizetési díját is, abban az esetben, ha egész évre befizette a tagsági díjat.
Ebben az időszakban a választmány 4 alkalommal ült össze, de a tisztségviselők gyakrabban (havonta 1-2-szer) találkoztak a felmerülő problémák megbeszélése és megoldása végett. A választmányi tagokat minden egyes ülésre telefonon illetve e-mail-en keresztül hívtuk meg.
Területi központjaink közül élénkebb tevékenységet ott tapasztaltunk, ahol EMEOGYSZ rendezvényeket szerveztünk. A területi csoportok rendezvényein szakosztályunk gyakran más szervezetekkel társulva, társszervezőként szerepel, mint például a Hargita Megyei Orvoskollégiummal, a Pápai Páriz Alapítvánnyal Székelyudvarhelyen, a Báthory István Alapítvánnyal Szilágysomlyón és a Magyar Egészségügyi Társasággal.
Továbbra is arra buzdítjuk szakosztályunk minden tagját, hogy keresse a kapcsolatot a foglalkozásának megfelelő szakcsoporttal, illetve ennek hiányában új szakcsoportokba tömörüljenek, melynek megalakulásáról és tevékenységéről értesítsék írásban az EMEOGYSZ titkárságát.
Szakosztályunk tevékenységének hatékonyabbá tételét, a kapcsolattartást és az élénkebb információáramlást segíti elő Orbán-Kis Károly választmányi tag által karbantartott szakosztályi honlapunk: www.emeogysz.ro. Ezen kívül a világháló más lehetőségeit is kihasználva igyekszünk szakosztályunk minden tagját megszólítani és velük Szakosztályunk rendezvényeit, tevékenységének részleteit időben ismertetni. 2014 őszétől az EMEOGYSZ tagokat e-mailben elküldött, rendszeres Hírlevelekben értesítjük a fontosabb rendezvényekről, felmerülő problémákról, változásokról.
Szakosztályunkat, mint orvostovábbképzőket szervező egyesületet 2015-ben is kreditpontadó szervezetként akkreditáltattuk az országos Orvosi és Fogorvosi Kamaráknál. Ezen akkreditációt felhasználtuk a Szakosztályunk által szervezett rendezvényeken: az Orvosi Kamara 2015-ben a XXV. Tudományos Ülésszakot és a XIX. Erdélyi Orvosnapokat az EMEOGYSZ által szervezett országos rendezvényként, a XXIII. Báthory Napok XXII. Orvostovábbképzőjét pedig helyi rendezvényként ismerte el. A Fogorvosi Kamara ebben az évben minden rendezvényünket elismerte.

Kiadványaink

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGyE) tanárainak segítségével megszerkesztettük és kiadtuk „A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés 70 éve” című könyvet, amelyik a MOGyE történelmének kritikus szakaszait összefoglaló írásokat és az egyes tanszékek rövid történetét tartalmazza. A 2015-ben kiírt könyvpályázatunkra a határidőig, november 2-ig, nem érkezett be kézirat, ezért az elnökség döntése értelmében, a pályázási határidőt meghosszabbítottuk 2016. február 28-ig.

Az Orvostudományi Értesítő 88. kötetének két száma a nyomdai munkálatok szakaszában van, továbbá 2015-ben két különszámot jelentettünk meg, ezek a XXV. Tudományos Ülésszak és a XXII. Tudományos Diákköri Konferencia összefoglaló kötetei. Kipróbálási folyamatban van az „Editorial Manager” program, amely a szerkesztőségi munkát segíti. Felkértük a konferenciákon, továbbképzőkön előadó tanárokat, hogy az elhangzott előadás anyagát írásban is küldjék el a folyóirat szerkesztőségébe, ezáltal is próbáltuk növelni a megjelenő cikkek számát és minőségét.  Megköszönjük Mezei Tibor felelős szerkesztői munkáját, valamint szaklektoraink és korrektoraink általában gyors és igényes munkáját.
A továbbiakban is a Szerkesztőbizottság legfontosabb feladatának tartja a lap szakmai színvonalának emelését és nemzetközi adatbázisokba való bejegyzését. Ezek feltétele a határidők pontos betartása és a közlésre szánt cikkek következetes és igényes véleményezése, melyben kérjük szaklektoraink segítségét.
 A 88. kötet számainak nyomdai költségeit a Gedeon Richter Románia Rt. gyógyszer cég fedezte. Az elkövetkező időszakban is megpróbálunk támogatókat szerezni szaklapunk számára.
Gyéresi Árpád professzor szerkesztette a Kolozsvári Akadémiai Bizottság kiadásában 2015-ben megjelent a Magyar Tudományosság Romániában 2002-2013 között c. 3 kötetes munkában az Élettudományok részben szereplő a Gyógyszerészeti kutatások c.fejezetet.

A pontos tájékoztatás és nyilvántartás érdekében felkérjük a 2015-ben szakkönyveket megjelentető tagjainkat, hogy juttassanak el munkájukból egy példányt székházunkba is.

Tudományos tevékenység

A Szakosztály fő tevékenysége a tudományos összejövetelek megszervezése. Ezeknek egy része a Szakosztályon belül működő szakcsoportok és területi csoportok szervezésében zajlott, szakmai-tudományos továbbképzők keretében. A Szakosztály továbbra is támogatja ezeket, és felkéri a szervezőket, hogy az ilyen eseményekről időben értesítsék a választmányt.
2015. április 16-18 között Kolozsváron tartottuk Szakosztályunk XXV. Tudományos Ülésszakát. A Tudományos Ülésszaknak 495 résztvevője volt, ebből 305 orvos, 40 gyógyszerész és 150 fogorvos, 31 külföldi, főleg magyarországi – budapesti, szegedi, debreceni, pécsi kolléga. A Tudományos Ülésszak első felében továbbképző előadások és plenáris konferenciák hangzottak el. Péntek délutántól szombat délig 12 szekcióban 103 előadás hangzott el, amelyek az orvostudomány szinte minden ágát felölelték. A Tudományos Ülésszak keretén belül kiosztották a Csőgör Lajos díjat Feszt György professzornak, valamint a Szakosztályunk által 2005-ben létrehozott „Lencsés György-Ars Medica”díjat, melyet 2015-ben a Kuratórium dr. Szilágyi Tibor professzornak ítélt oda. Ugyancsak a megnyitó ünnepségen került sor a Dr. Kopp Elemér pályadíj átadására is, a díjazott Török Tamás, gyógyszerészhallgató volt. A Tudományos Ülésszak fő szervezője Bódizs György alelnök volt, akinek köszönettel tartozunk a sikeres konferencia megszervezéséért kifejtett munkájáért.
A családorvosi szakcsoport tevékenységéből említésre méltó a 2015. március 20-21-én Székelyudvarhelyen a Pápai Páriz Ferenc Alapítvánnyal és a Magyar Egészségügyi Társasággal közösen szervezett nagyszabású XXII. Családorvosi Továbbképző Konferencia, külföldi és hazai előadókkal, 368 résztvevővel. Köszönet illeti Balla Árpád főorvos urat, az akkreditált konferencia főszervezőjét.
2015. szeptember 25-27-én Szilágysomlyón a XXIII. Báthory Napok keretén belül került megrendezésre a XXII. Orvostovábbképző, Széman Péter, az EME Szilágysomlyói Csoportjának vezetője szervezésében. A nemzetközi Orvos-konferencia témája: „Egészséges életmód”. A 104 résztvevő részben külföldről (Magyarország, Szlovákia, Németország) részben Erdélyből érkezett. A továbbképzőn 9 rendkívül érdekes témájú előadás hangzott el. A konferencia a Báthory István Alapítvány, a Magyar Egészségügyi Társaság (MET), az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának illetve az EME Szilágysomlyói Csoportjának égisze alatt zajlott és a Román Orvosi Kamara által elismert rendezvény volt.
A Magyar Tudomány Napja Erdélyben égisze alatt, 2015. november 6-7. között zajlott le a Szakosztályunk állandó őszi konferenciájaként meghirdetetett XIX. „Erdélyi Orvosnapok”, melyet a Kolozsvári Akadémiai Bizottsággal, a Hargita megyei Orvosi Kollégiummal és a csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházzal közösen szerveztük. Az igen sikeres kétnapos rendezvény új helyszínen, a csíkszeredai Fenyő szállóban zajlott, 208 résztvevővel, 18 hazai és külföldi előadóval. Főszervezők: Sipos Emese és Pázmán Enikő.
Szakosztályunk 2015. május 29-én, a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében, ünnepi rendezvényt tartott a marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos és gyógyszerész képzés 70 éves évfordulója alkalmából, amelynek keretében „A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés 70 éve” c. könyv bemutatójára is sor került.

Továbbképzések, ösztöndíjak

Szakosztályunk minden évben pályázatot ír ki orvosok, fogorvosok és gyógyszerészek kutatói tevékenységének és szakmai érvényesülésének segítésére. A 2015-ös kutatási ösztöndíjra beérkezett pályázatokat a Választmány által kinevezett bizottság bírálta el. A nyertes pályázók Szabó Zoltán István és Bucur Pálma voltak.

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara és az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya pályázatot hirdetett meg a gyógyszerész/orvos kutatók/kutatócsoportok részére az erdélyi és a budapesti régió közti tudományos együttműködés fellendítése céljából, valamint egyetemi hallgatók részére a gyógyszerkutatásba, illetve a nagyműszeres gyógyszertudományi technikákba való bekapcsolódás céljából. A két pályázaton összesen öt kutató/kutatócsoport pályázata részesült anyagi támogatásban, összesen 60.000 lej értékben.
Folytattuk a tavalyi évben első alkalommal meghirdetett pályázati kiírásunkat a Tudományos Ülésszakon való ingyenes részvételre, mindazok számára, akik a bemutatandó dolgozatukat a jelentkezési határidőig teljes terjedelemben, közlésre alkalmas formában beküldik.  Összesen 28 dolgozatot küldtek be, melyek közül a szaklektorok pozitív elbírálásában részesülőket az Orvostudományi Értesítőben közöltük.
2006-ban hozta létre Szakosztályunk, a legjobb tanulmányi eredményt elért végzős egyetemi hallgatóknak a „Csőgör Lajos díjat” és oklevelet, melynek kiosztására 2015-ben is az egyetemi évet záró ballagáson került sor a Vártemplomban. A díj pénzjutalmat és a „Csőgör Lajos börtönévei” című kötetet foglalta magába, melyet az 5 díjazott diáknak Szilágyi Tibor Szakosztályi alelnök adott át.
2015-ben Feszt György és Gyéresi Árpád professzoroknak Áder János Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét adományozta, míg Fülöp Ibolya adjunktus Pápai Páriz Ferenc Alapítvány fiatal kutatói díjában részesült, valamint Sipos Emese professzor Gr. Mikó Imre emlékplakettet vehetett át az Erdélyi Múzeum-Egyesület Vezetőségétől.

Kapcsolattartás szakmai tudományos szervezetekkel

Szakosztályunk az egyetlen orvos-, fogorvos- és gyógyszerésztudományt anyanyelvünkön művelő egyesület Romániában.
Kapcsolatunk van az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságával, ahol Brassai Zoltán egyetemi tanár, akadémikus képviseli a Szakosztályt, a Kolozsvári Akadémiai Bizottsággal, amelynek Orvostudományi Szakbizottságát Szilágyi Tibor egyetemi tanár, a Gyógyszerésztudományi Szakbizottságát pedig Gyéresi Árpád egyetemi tanár vezeti, a  Magyar Gyógyszerésztudományi Társasággal, amelynek Tanácskozó Testületében Sipos Emese  egyetemi tanár, mint Szakosztályunk képviselője is jelen van. Szakosztályunk együttműködik a Magyar Egészségügyi Társasággal (MET) Széman Péter főorvos a MET Kárpát-medencei alelnöke segítségével, a magyarországi Országos Alapellátási Intézettel, a magyarországi Országos Gyógyintézeti Központtal, a Studium Alapítvánnyal, valamint a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetséggel. A felsorolt, országos és nemzetközi szervezeteken kívül Szakosztályunk kapcsolatban van olyan helyi alapítványokkal és társaságokkal, mint például a Keresztény Orvosok Szövetsége (KEOSZ), a szilágysomlyói Báthory István Alapítvány,  a marosvásárhelyi EMKE, a székelyudvarhelyi Pápai Páriz Ferenc Alapítvány, a szatmári Szent-Györgyi Albert Társaság.

Pénzügyek

Szakosztályunk nem jogi személy, ezért nincs önálló költségvetése. A pénzforgalmat tekintve a Szakosztály vezetése a felettes és pénzügyileg is felelős fórumnak, a kolozsvári központnak tartozik számadással, amely folyamatos belső pénzügyi ellenőrzést gyakorol a Szakosztály felett.
Szakosztályunk össztőkéje 2015-ben: 234 571 lej volt, ebből 100 000 banki betét formájában, 2000 lej mint forgótőke. Bevételünk a tagdíjakból, a tudományos ülésszak és továbbképzők részvételi díjaiból, valamint a pályázatokon nyert összegekből és szponzorizálásokból származik. 20935 lejt fizetett be tagságunk tagdíjként, míg a Kolozsvári Akadémiai Bizottság 2000 lejjel támogatta rendezvényeinket.  Azáltal, hogy saját bankszámlával rendelkezünk, pontos és átlátható könyvelést végzünk, bevételeinkből tudjuk fedezni kiadásainkat, mint pl. a székház fenntartási költségeit, felszereltségének és komfortosabbá tételének kiadási költségeit, a Szakosztály honlapjának üzemeltetési és felújítási költségeit, a tudományos ülésszak és továbbképzők szervezési költségeit és nem utolsó sorban az Orvostudományi Értesítő kézbesítési költségeit.
A beszámolóban vizsgált időszakban a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságtól cserefolyóiratként a Gyógyszerészet és az Acta Pharmaceutica Hungarica-t kaptuk, Péter Mihály professzor úrtól  a Magyar Tudomány (az MTA kiadványa) és az Átalvető c. folyóiratokat. Köszönjük az Elnökség tagjainak együttműködő, szabadidőt feláldozó, önkéntes tevékenységét, valamint Vitályos Zita titkárnőnek pontos, gyors és hatékony munkáját, amelyet a szakosztály érdekében kifejt.


Marosvásárhely, 2016. március 5.

Dr. Szabó Béla, szakosztályi elnök
Dr. Fülöp Ibolya, megbízott szakosztályi titkár

 

 
© 2010-1014 EME, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály
Eredeti webdesign: Arcsin |Ikonok: famfamfam|Arculat: orbank|Tartalom: szilagyi