Beszámoló az EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya 2016. január 24. és 2017. február 4. közötti tevékenységéről

Az elmúlt évben Szakosztályunk működése megfelelt az EME Alapszabályában, illetve a Szakosztály szervezeti szabályzatában foglaltaknak, és a Választmány által elfogadott éves munkatervnek.

Szervezés

Szakosztályunknak jelenleg 900 aktív tagja van. A 2016-os év folyamán 73 új tag iratkozott be. A 2016-re érvényes tagdíjak a következők voltak 50 RON rendes EME tagok számára, 25 RON nyugdíjasok, PhD hallgatók és rezidensek számára, valamint 10 RON egyetemi hallgatók számára. Ez az összeg magába foglalja az Orvostudományi Értesítő előfizetési díját is, abban az esetben, ha egész évre befizette a tagsági díjat.
Ebben az időszakban a választmány 4 alkalommal ült össze, de a tisztségviselők gyakrabban (havonta 1-2-szer) találkoztak a felmerülő problémák megbeszélése és megoldása végett. A választmányi tagokat minden egyes ülésre telefonon illetve e-mail-en keresztül hívtuk meg.
Területi központjaink közül élénkebb tevékenységet ott tapasztaltunk, ahol EMEOGYSZ rendezvényeket szerveztünk. Meg kell említenünk a Szatmárnémeti területi csoport kiemelkedő aktivitását, Leiher Eleonóra vezetésével. A területi csoportok rendezvényein szakosztályunk gyakran más szervezetekkel társulva, társszervezőként szerepel, mint például a Hargita Megyei Orvoskollégiummal, a Pápai Páriz Alapítvánnyal Székelyudvarhelyen, a Báthory István Alapítvánnyal Szilágysomlyón és a Magyar Egészségügyi Társasággal.
Továbbra is arra buzdítjuk szakosztályunk minden tagját, hogy keresse a kapcsolatot a foglalkozásának megfelelő szakcsoporttal, illetve ennek hiányában új szakcsoportokba tömörüljenek, melynek megalakulásáról és tevékenységéről értesítsék írásban az EMEOGYSZ titkárságát.
Szakosztályunk tevékenységének hatékonyabbá tételét, a kapcsolattartást és az élénkebb információáramlást segíti elő Orbán-Kis Károly választmányi tag által karbantartott szakosztályi honlapunk: www.emeogysz.ro. Ezen kívül a világháló más lehetőségeit is kihasználva (pl. Facebook) igyekszünk szakosztályunk minden tagját megszólítani és velük Szakosztályunk rendezvényeit, tevékenységének részleteit időben ismertetni. 2014 őszétől az EMEOGYSZ tagokat e-mailben elküldött, rendszeres Hírlevelekben értesítjük a fontosabb rendezvényekről, felmerülő problémákról, változásokról.
Szakosztályunkat, mint orvostovábbképzőket szervező egyesületet 2016-ban is kreditpontadó szervezetként akkreditáltattuk az országos Orvosi és Fogorvosi Kamaráknál. Ezen akkreditációt felhasználtuk a Szakosztályunk által szervezett rendezvényeken: az Orvosi Kamara 2016-ban a XXVI. Tudományos Ülésszakot és a XX. Erdélyi Orvosnapokat az EMEOGYSZ által szervezett országos rendezvényként, a XXIV. Báthory Napok XXIII. Orvostovábbképzőjét pedig helyi rendezvényként ismerte el. A Fogorvosi Kamara ebben az évben minden rendezvényünket elismerte.

Kiadványaink

A 2015-ben kiírt könyvpályázatunkra a határidőig, november 2-ig, nem érkezett be kézirat, ezért az elnökség döntése értelmében, a pályázási határidőt meghosszabbítottuk 2016. február 28-ig. Sajnos a meghosszabbított határidőig sem érkezett pályázat.

Az Orvostudományi Értesítő 89. kötetének két rendes száma (1. és 2.) jelent meg. Két különszámot jelentettünk meg, ezek a XXVI. Tudományos Ülésszak és a XXIII. Tudományos Diákköri Konferencia összefoglalóit tartalmazó kötetek. Üzembe helyeztük az „Editorial Manager” internetes kézirat menedzselő rendszert, amely a szerkesztőségi munkát segíti, 2016 júliusától a kéziratokat kizárólag ezen a felületen fogadjuk el. Hasonlóan a tavalyi évhez, felkértük a konferenciákon, továbbképzőkön előadó tanárokat, illetve a vándorgyűlés résztvevőit, hogy a bemutatott előadások anyagát írásban (kézirat formájában) is küldjék el folyóiratunk szerkesztőségébe. Az Editorial Manager üzembe helyezését és a lap felelős szerkesztői teendőit továbbra is Mezei Tibor látja el. A lapszámok megjelenésével kapcsolatos számos további teendőt a Szakosztály munkatársai, szaklektoraink és korrektoraink gyors és igényes munkája segíti.
Igyekszünk a továbbiakban is fenntartani a lap szakmai színvonalát, és minden lehetséges eszközt megragadunk, hogy elérjük a folyóirat nemzetközi adatbázisokba való bejegyzését. Ezek feltétele a határidők pontos betartása, és a közlésre szánt cikkek következetes és igényes véleményezése, melyben szaklektoraink nyújtanak segítségét.
A 89. kötet számainak nyomdai költségeit a Gedeon Richter Románia Rt. gyógyszercég fedezte. Az elkövetkező időszakban próbálunk további támogatókat szerezni szaklapunk számára.

Tudományos tevékenység

A Szakosztály fő tevékenysége a tudományos összejövetelek megszervezése. Ezeknek egy része a Szakosztályon belül működő szakcsoportok és területi csoportok szervezésében zajlott, szakmai-tudományos továbbképzők keretében. A Szakosztály továbbra is támogatja ezeket, és felkéri a szervezőket, hogy az ilyen eseményekről időben értesítsék a választmányt.
2016. április 21-23 között Marosvásárhelyen tartottuk Szakosztályunk XXVI. Tudományos Ülésszakát. A Tudományos Ülésszaknak 547 résztvevője volt, amelyből 244 orvos, 48 gyógyszerész, 174 fogorvos és 81 kísérő személy, 24 külföldi, főleg magyarországi – budapesti, szegedi, debreceni, pécsi kolléga. Szerdán, a nulladik napon, a „Pályakezdő Orvosok Fórumával” nyitott a rendezvénysorozat; kb. 100 résztvevővel és érdekes-hasznos előadásokkal. A Tudományos Ülésszak első felében továbbképző előadások és plenáris konferenciák hangzottak el. Péntek délutántól szombat délig 14 szekcióban 132 előadás hangzott el, amelyek az orvostudomány szinte minden ágát felölelték. A Szakosztály „Lencsés György” ARS MEDICA díjat adományozott dr. Egyed Zsigmond Imre professzornak, laudációt dr. Szabó Béla professzor mondott. A Dr. Kopp Elemér pályadíj átadására is sor került, a díjazott Tatár Tímea Krisztina gyógyszerész. A Tudományos Ülésszak fő szervezője dr. Sipos Emese alelnök volt, akinek köszönettel tartozunk a konferencia sikeres lebonyolításáért.
A családorvosi szakcsoport tevékenységéből említésre méltó a 2016. március 18-19-én Székelyudvarhelyen a Pápai Páriz Ferenc Alapítvánnyal és a Hargita Megye Orvosi Kollégiumával közösen szervezett nagyszabású XXIII. Családorvosi Továbbképző Konferencia, külföldi és hazai előadókkal, 519 résztvevővel, amelyből 362 orvos és 157 szakdolgozó. Köszönet illeti Balla Árpád főorvos urat, az akkreditált konferencia főszervezőjét.
2016. szeptember 23-25-én Szilágysomlyón a XXIV. Báthory Napok keretén belül került megrendezésre a XXIII. Orvostovábbképző, Széman Péter, az EME Szilágysomlyói Csoportjának vezetője szervezésében. A nemzetközi Orvos-konferencia témája: „Egészséges életmód – derűs öregkor”. A továbbképzőn 9 rendkívül érdekes témájú előadás hangzott el. A konferencia a Báthory István Alapítvány, a Magyar Egészségügyi Társaság (MET), az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának illetve az EME Szilágysomlyói Csoportjának égisze alatt zajlott, és a Román Orvosi Kamara által elismert rendezvény volt. Köszönjük dr. Széman Péternek, hogy áldozatos munkával megszervezte az Orvostovábbképzőt.
A Magyar Tudomány Napja Erdélyben égisze alatt, 2016. november 4-5. között zajlott le a Szakosztályunk állandó őszi konferenciájaként meghirdetetett XX. „Erdélyi Orvosnapok”, amelyet a Kolozsvári Akadémiai Bizottsággal, a Hargita megyei Orvosi Kollégiummal és a csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházzal közösen szerveztük. Az igen sikeres kétnapos rendezvény új helyszínen, a csíkszeredai Majláth Gusztáv tér 2. szám alatti Moziteremben zajlott, 210 résztvevővel, 28 hazai és 6 külföldi előadóval. Köszönet illeti a főszervezőket: Dr. Biró Lászlót, Dr. Szakács Oszkár-Balázst, Dr. Pelok Benedek Györgyöt és Dr. Lőkös Barna-Csabát.
A Magyar Tudomány Napja alkalmából jubileumi rendezvényre került sor 2016. november 18-án a Kultúrpalota kistermében „110 év az orvostudomány, 140 év a tudományos ismeretterjesztés szolgálatában” címmel. Előadást hallhattunk Gróf Mikó Imre, az Erdélyi Múzeum-Egyesület alapítójának tevékeny életéről (Prof. dr. Egyed Ákos, akadémikus), az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi, majd Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának 110 éves tevékenységéről (Prof. dr. Péter Mihály, akadémikus), az Orvostudományi Értesítő 140 évéről (Dr. Mezei Tibor, egyetemi adjunktus), az EMEOGYSZ és a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság kiváló együttműködéséről (Prof. dr. Gyéresi Árpád, az EME alelnöke) és Prof. dr. Lászó János kutatóorvos Nature-ben megjelent cikkének történetéről (Dr. Nagy Előd Ernő, egyetemi előadótanár, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem rektorhelyettese).
A Magyar Tudomány Napja Erdélyben központi rendezvényén, 2016 november 25-én Gáll Zsolt plenáris előadást tartott „Az egyik legrégebben ismert neurológiai kórkép feltáratlan háttere” címmel.

 

Továbbképzések, ösztöndíjak

Szakosztályunk minden évben pályázatot ír ki orvosok, fogorvosok és gyógyszerészek kutatói tevékenységének és szakmai érvényesülésének segítésére. A 2016-os kutatási ösztöndíjra beérkezett pályázatokat a Választmány által kinevezett bizottság bírálta el. A nyertes pályázók Fogarasi Erzsébet és ifj. Szatmári Szabolcs voltak.

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara és az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya pályázatot hirdetett meg a gyógyszerész/orvos kutatók/kutatócsoportok részére az erdélyi és a budapesti régió közti tudományos együttműködés fellendítése céljából, valamint egyetemi hallgatók részére a gyógyszerkutatásba, illetve a nagyműszeres gyógyszertudományi technikákba való bekapcsolódás céljából. A két pályázaton összesen 6 kutató/kutatócsoport pályázata részesült anyagi támogatásban, összesen 60.000 lej értékben.
Folytattuk a tavalyi évben első alkalommal meghirdetett pályázati kiírásunkat a Tudományos Ülésszakon való ingyenes részvételre, mindazok számára, akik a bemutatandó dolgozatukat a jelentkezési határidőig teljes terjedelemben, közlésre alkalmas formában beküldik. Összesen 4 dolgozatot küldtek be, melyek közül a szaklektorok pozitív elbírálásában részesülőket az Orvostudományi Értesítőben közöltük.
2006-ban hozta létre Szakosztályunk, a legjobb tanulmányi eredményt elért végzős egyetemi hallgatóknak a „Csőgör Lajos díjat” és oklevelet, amelynek kiosztására 2016-ben is az egyetemi évet záró ballagáson került sor a Vártemplomban. A díj pénzjutalmat foglalt magába, amelyet az 5 díjazott diáknak Szabó Béla Szakosztályi elnök adott át. A díjazottak: általános orvosi karon Izsák Júlia, a fogorvosi karon Komporály Dénes, a gyógyszerészeti karon Benedek Brigitta, az asszisztensképzőn pedig Pál Ildikó Izabella. Ez alkalommal került sor az első „Dr. Formanek Gyula emlékdíj” átadására is, a pályázat nyertese Gál Réka gyógyszerészhallgató.
2016-ban Sipos Emese egyetemi tanárnak és Csedő Károly nyugalmazott egyetemi tanárnak Áder János, a Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta. Orbán-Kis Károly Gr. Mikó Imre emlékplakettet vehetett át az Erdélyi Múzeum-Egyesület Vezetőségétől. Péter H. Máriának „A Magyar Orvostörténelmi Társaság tiszteletbeli tagja” címet adományozta a Magyar Orvostörténelmi Társaság. Kun Imre Zoltán nyugalmazott egyetemi tanár és Veress Albert csíkszeredai osztályvezető pszichiáter főorvos a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány életműdíjában, Gáll Zsolt adjunktus a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány fiatal kutatói díjában részesült.

 

Kapcsolattartás szakmai tudományos szervezetekkel

Szakosztályunk az egyetlen orvos-, fogorvos- és gyógyszerésztudományt anyanyelvünkön művelő egyesület Romániában.
Kapcsolatunk van az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságával, ahol Brassai Zoltán egyetemi tanár, akadémikus képviseli a Szakosztályt, a Kolozsvári Akadémiai Bizottsággal, amelynek Orvostudományi Szakbizottságát Szilágyi Tibor egyetemi tanár, a Gyógyszerésztudományi Szakbizottságát pedig Gyéresi Árpád egyetemi tanár vezeti, a  Magyar Gyógyszerésztudományi Társasággal, amelynek Tanácskozó Testületében Sipos Emese egyetemi tanár, mint Szakosztályunk képviselője is jelen van. Szakosztályunk együttműködik a Magyar Egészségügyi Társasággal (MET) Széman Péter főorvos a MET Kárpát-medencei alelnöke segítségével, a magyarországi Országos Alapellátási Intézettel, a magyarországi Országos Gyógyintézeti Központtal, a Studium Alapítvánnyal, valamint a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetséggel. A felsorolt, országos és nemzetközi szervezeteken kívül Szakosztályunk kapcsolatban van olyan helyi alapítványokkal és társaságokkal, mint például a Keresztény Orvosok Szövetsége (KEOSZ), a szilágysomlyói Báthory István Alapítvány, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Marosvásárhelyi szervezete, a székelyudvarhelyi Pápai Páriz Ferenc Alapítvány, a szatmári Szent-Györgyi Albert Társaság.
Pénzügyek
Szakosztályunk nem jogi személy, ezért nincs önálló költségvetése. A pénzforgalmat tekintve a Szakosztály vezetése a felettes és pénzügyileg is felelős fórumnak, a kolozsvári központnak tartozik számadással, amely folyamatos belső pénzügyi ellenőrzést gyakorol a Szakosztály felett.
Szakosztályunk össztőkéje 2016-ban: 212715 lej volt, ebből 100 000 lej banki betét formájában, 4000 lej mint forgótőke. Bevételünk a tagdíjakból, a tudományos ülésszak és továbbképzők részvételi díjaiból, valamint a pályázatokon nyert összegekből és szponzorálásokból származik. 28496 lejt fizetett be tagságunk tagdíjként, míg a Kolozsvári Akadémiai Bizottság 2000 lejjel támogatta rendezvényeinket. Azáltal, hogy saját bankszámlával rendelkezünk, pontos és átlátható könyvelést végzünk, bevételeinkből tudjuk fedezni kiadásainkat, mint pl. a székház fenntartási költségeit, felszereltségének és komfortosabbá tételének kiadási költségeit, a Szakosztály honlapjának üzemeltetési és felújítási költségeit, a tudományos ülésszak és továbbképzők szervezési költségeit és nem utolsó sorban az Orvostudományi Értesítő kézbesítési költségeit.
A beszámolóban vizsgált időszakban a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságtól cserefolyóiratként a Gyógyszerészet és az Acta Pharmaceutica Hungarica-t kaptuk, Péter Mihály professzor úrtól a Magyar Tudomány (az MTA kiadványa) és az Átalvető c. folyóiratokat.

Köszönjük az Elnökség tagjainak együttműködő, szabadidőt feláldozó, önkéntes tevékenységét, valamint Vitályos Zita titkárnőnek pontos, gyors és hatékony munkáját, amelyet a szakosztály érdekében kifejt.


Marosvásárhely, 2017. február 4.

Dr. Szabó Béla, szakosztályi elnök
Dr. Fülöp Ibolya, megbízott szakosztályi titkár

 

 
© 2010-1014 EME, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály
Eredeti webdesign: Arcsin |Ikonok: famfamfam|Arculat: orbank|Tartalom: szilagyi