Beszámoló az EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya 2017. február 5. és 2018. március 3. közötti tevékenységéről

Az elmúlt évben Szakosztályunk működése megfelelt az EME Alapszabályában, illetve a Szakosztály szervezeti szabályzatában foglaltaknak, és a Választmány által elfogadott éves munkatervnek.

Szervezés

Szakosztályunknak jelenleg 900 aktív tagja van. A 2017-es év folyamán 65 új tag iratkozott be. A 2017-re érvényes tagdíjak a következők voltak 50 RON rendes EME tagok számára, 25 RON nyugdíjasok, PhD hallgatók és rezidensek számára, valamint 10 RON egyetemi hallgatók számára. Ez az összeg magába foglalja az Orvostudományi Értesítő előfizetési díját is, abban az esetben, ha egész évre befizette a tagsági díjat.
Ebben az időszakban a választmány 3 alkalommal ült össze, de a tisztségviselők gyakrabban (havonta 1-2-szer) találkoztak a felmerülő problémák megbeszélése és megoldása végett. A választmányi tagokat minden egyes ülésre telefonon illetve e-mail-en keresztül hívtuk meg.
Területi központjaink közül élénkebb tevékenységet ott tapasztaltunk, ahol EMEOGYSZ rendezvényeket szerveztünk. Meg kell említenünk a Szatmárnémeti területi csoport kiemelkedő aktivitását, Leiher Eleonóra vezetésével. A területi csoportok rendezvényein szakosztályunk gyakran más szervezetekkel társulva, társszervezőként szerepel, mint például a Hargita Megyei Orvoskollégiummal, a Pápai Páriz Alapítvánnyal Székelyudvarhelyen, a Báthory István Alapítvánnyal Szilágysomlyón és a Magyar Egészségügyi Társasággal.
Továbbra is arra buzdítjuk szakosztályunk minden tagját, hogy keresse a kapcsolatot a foglalkozásának megfelelő szakcsoporttal, illetve ennek hiányában új szakcsoportokba tömörüljenek, melynek megalakulásáról és tevékenységéről értesítsék írásban az EMEOGYSZ titkárságát.
Szakosztályunk tevékenységének hatékonyabbá tételét, a kapcsolattartást és az élénkebb információáramlást segíti elő Orbán-Kis Károly választmányi tag által karbantartott szakosztályi honlapunk: www.emeogysz.ro. Ezen kívül a világháló más lehetőségeit is kihasználva (pl. Facebook) igyekszünk szakosztályunk minden tagját megszólítani és velük Szakosztályunk rendezvényeit, tevékenységének részleteit időben ismertetni. 2014 őszétől az EMEOGYSZ tagokat e-mailben elküldött, rendszeres Hírlevelekben értesítjük a fontosabb rendezvényekről és egyéb tudnivalókról.
Szakosztályunkat, mint orvostovábbképzőket szervező egyesületet 2017-ben is kreditpontadó szervezetként akkreditáltattuk az országos Orvosi és Fogorvosi Kamaráknál. Ezen akkreditációt felhasználtuk a Szakosztályunk által szervezett rendezvényeken: az Orvosi Kamara 2017-ben a XXVII. Tudományos Ülésszakot és a XXI. Erdélyi Orvosnapokat az EMEOGYSZ által szervezett országos rendezvényként, a XXV. Báthory Napok XXIV. Orvostovábbképzőjét pedig helyi rendezvényként ismerte el. A Fogorvosi Kamara ebben az évben minden rendezvényünket elismerte.

Kiadványaink

Az Orvostudományi Értesítő 90. kötetének két rendes száma (1. és 2.) jelent meg. Két különszámot jelentettünk meg, ezek a XXVII. Tudományos Ülésszak és a XXIV. Tudományos Diákköri Konferencia összefoglalóit tartalmazó kötetek. Üzembe helyeztük az „Editorial Manager” internetes kézirat menedzselő rendszert, amely a szerkesztőségi munkát segíti, 2017 júliusától a kéziratokat kizárólag ezen a felületen fogadjuk el. Hasonlóan a tavalyi évhez, felkértük a konferenciákon, továbbképzőkön előadó tanárokat, illetve a vándorgyűlés résztvevőit, hogy a bemutatott előadások anyagát írásban (kézirat formájában) is küldjék el folyóiratunk szerkesztőségébe. Az Editorial Manager üzembe helyezését és a lap felelős szerkesztői teendőit továbbra is Mezei Tibor látja el. A lapszámok megjelenésével kapcsolatos számos további teendőt a Szakosztály munkatársai, szaklektoraink és korrektoraink gyors és igényes munkája segíti. Igyekszünk a továbbiakban is fenntartani a lap szakmai színvonalát, és minden lehetséges eszközt megragadunk, hogy elérjük a folyóirat nemzetközi adatbázisokba való bejegyzését. Ezek feltétele a határidők pontos betartása, és a közlésre szánt cikkek következetes és igényes véleményezése, melyben szaklektoraink nyújtanak segítségét.

2017 végén az EME szerződést kötött a DeGruyter céggel, amely vállalja az Orvostudományi Értesítő nemzetközi adatbázisokban való jegyzését és az ezzel járó adminisztratív folyamatok intézését. A szerződéskötést hosszas vita és egyezkedések előzték meg, amelyben kifogásként emelték fel, hogy a lap magyar nyelven publikálja a szakmai közleményeket. Prof. Dr. Szabó Béla kitartásának köszönhetően végül a DeGruyter cég ejtette a kifogásokat és sor került a szerződés kétoldali elfogadására, így tehát a lap továbbra is magyar nyelven közli a szakmai publikációkat, kiegészítve (a korábbi gyakorlatnak megfelelően) angol nyelvű címmel és kivonattal. A nemzetközi jegyzést várhatóan 2018-as lapszámoktól vezetjük be.

A 90. kötet számainak nyomdai költségeit a Gedeon Richter Románia Rt. gyógyszercég fedezte. Az elkövetkező időszakban próbálunk további támogatókat szerezni szaklapunk számára.

 

Tudományos tevékenység

A Szakosztály fő tevékenysége a tudományos összejövetelek megszervezése. Ezeknek egy része a Szakosztályon belül működő szakcsoportok és területi csoportok szervezésében zajlott, szakmai-tudományos továbbképzők keretében. A Szakosztály továbbra is támogatja ezeket, és felkéri a szervezőket, hogy az ilyen eseményekről időben értesítsék a választmányt.
2017. április 6-8. között Kovásznán tartottuk Szakosztályunk XXVII. Tudományos Ülésszakát. A Tudományos Ülésszaknak 596 résztvevője volt, amelyből 299 orvos, 41 gyógyszerész, 168 fogorvos és 88 kísérő személy, 35 külföldi, főleg magyarországi – budapesti, szegedi, debreceni, pécsi kolléga. A Tudományos Ülésszak első felében továbbképző előadások és plenáris konferenciák hangzottak el. Péntek délutántól szombat délig 15 szekcióban 131 előadás hangzott el, amelyek az orvostudomány szinte minden ágát felölelték. Ennek keretében a szakosztály Csőgör Lajos díjat adományozott dr. Balla Árpád főorvosnak (laudációt Dr. Szabó Béla egyetemi tanár mondott) és Lencsés György díjat dr. Süveges Ildikó budapesti egyetemi tanárnak (Dr. Brassai Zoltán egyetemi tanár laudációját Dr. Szilágy Tibor egyetemi tanár olvasta fel). Tamás Sándor megyei tanácselnök, a Tudományos Ülésszak fővédnöke, a Kovászna Megyei Tanács elismerő oklevelét adta át Dr. Szabó Béla egyetemi tanárnak a magyar nyelvű oktatásért kifejtett tevékenységéért. A Dr. Kopp Elemér pályadíj átadására is sor került, a díjazottak Maxim Orsolya gyógyszerész, Komlósi Andrea és Csatári Tamás IV. éves gyógyszerészhallgatók. A Tudományos Ülésszak fő szervezője dr. Albert István választmányi tag volt, akinek köszönettel tartozunk a konferencia sikeres lebonyolításáért.
A családorvosi szakcsoport tevékenységéből említésre méltó a 2017. március 24-25-én Székelyudvarhelyen a Pápai Páriz Ferenc Alapítvánnyal és a Hargita Megye Orvosi Kollégiumával közösen szervezett nagyszabású XXIV. Családorvosi Továbbképző Konferencia, külföldi és hazai előadókkal, 527 résztvevővel, amelyből 372 orvos és 155 szakdolgozó. A továbbképző konferencián 16 előadás hangzott el a különböző szakterületekről, budapesti, szegedi, pécsi, debreceni, marosvásárhelyi professzorok részéről. Köszönet illeti Balla Árpád főorvos urat, az akkreditált konferencia főszervezőjét.

2017. szeptember 1-3. között Szatmárnémetiben a XXV. Báthory Napok keretén belül került megrendezésre a XXIV. Orvostovábbképző, Széman Péter, az EME Szilágysomlyói Csoportjának vezetője szervezésében. A nemzetközi Orvos-konferencia témája: „Egészséges életmód – Krónikus Obstruktív Tüdőbetegségek”. A továbbképzőn 6 rendkívül érdekes témájú előadás hangzott el. A konferencián, melyet a román orvosi kamara 7 kreditponttal jutalmazott,  119 regisztrált résztvevő vett részt. A konferencia a Báthory István Alapítvány, a Magyar Egészségügyi Társaság, az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának illetve az EME Szilágysomlyói Csoportjának égisze alatt zajlott, és a Román Orvosi Kamara által elismert rendezvény volt. Köszönjük dr. Széman Péternek, hogy áldozatos munkával megszervezte az Orvostovábbképzőt.
A Magyar Tudomány Napja Erdélyben égisze alatt, 2017. november 10-12. között zajlott le a Szakosztályunk állandó őszi konferenciájaként meghirdetetett XXI. Erdélyi Orvosnapok, amelyet a Kolozsvári Akadémiai Bizottsággal, a Hargita megyei Orvosi Kollégiummal és a csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházzal közösen szerveztük. Az igen sikeres kétnapos rendezvény a csíkszeredai Majláth Gusztáv tér 2. szám alatti Moziteremben zajlott, 216 résztvevővel. Köszönet illeti a főszervezőket: Dr. Biró Lászlót, Dr. Szakács Oszkár-Balázst, Dr. Pelok Benedek Györgyöt és Dr. Lőkös Barna-Csabát.
A Magyar Tudomány Napja Erdélyben központi rendezvényén, 2017 november 24-én dr. Mezei Tibor plenáris előadást tartott „A rosszindulatú tüdődaganatok korszerű diagnózisa, a személyre szabott kezelés irányába tett első lépések” címmel.
2018. január 26-án, Kolozsváron, Dr. Purjesz Zsigmond – az EMEOGYSZ volt elnöke – halálának 100. évfordulója alkalmából az Erdélyi Múzeum-Egyesület és az Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya, valamint Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa támogatásával szervezett Dr. Purjesz Zsigmond Emléknapok keretén belül Dr. Péter H. Mária, Dr. Gaal György és Dr. Bódizs György előadást tartott.

Továbbképzések, ösztöndíjak

Szakosztályunk minden évben pályázatot ír ki orvosok, fogorvosok és gyógyszerészek kutatói tevékenységének és szakmai érvényesülésének segítésére. A 2017-es kutatási ösztöndíjra nem érkezett pályázat.

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara és az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya pályázatot hirdetett meg a gyógyszerész/orvos kutatók/kutatócsoportok részére az erdélyi és a budapesti régió közti tudományos együttműködés fellendítése céljából, valamint egyetemi hallgatók részére a gyógyszerkutatásba, illetve a nagyműszeres gyógyszertudományi technikákba való bekapcsolódás céljából. A két pályázaton összesen 5 kutató/kutatócsoport pályázata részesült anyagi támogatásban, összesen 60.000 lej értékben.
Folytattuk a tavalyi évben első alkalommal meghirdetett pályázati kiírásunkat a Tudományos Ülésszakon való ingyenes részvételre, mindazok számára, akik a bemutatandó dolgozatukat a jelentkezési határidőig teljes terjedelemben, közlésre alkalmas formában beküldik. Összesen 15 dolgozatot küldtek be, amelyek közül a szaklektorok pozitív elbírálásában részesülőket az Orvostudományi Értesítőben közöltük.
2006-ban hozta létre Szakosztályunk, a legjobb tanulmányi eredményt elért végzős egyetemi hallgatóknak a „Csőgör Lajos díjat” és oklevelet, amelynek kiosztására 2017-ben is az egyetemi évet záró ballagáson került sor a Vártemplomban. A díj pénzjutalmat foglalt magába, amelyet az 5 díjazott diáknak Szabó Béla Szakosztályi elnök adott át. A díjazottak: általános orvosi karon Benedek Ildikó Annabella, a fogorvosi karon Kész Blanka, a gyógyszerészeti karon Toth Imola Ida, az asszisztensképzőn pedig Sztojka Alexandra. Ez alkalommal került sor az első „Dr. Formanek Gyula emlékdíj” átadására is, a pályázat nyertese Koncz Szabolcs gyógyszerészhallgató.
2017-ben Vajda Sándor nyugalmazott főorvos (Borosjenő) és Szatmári Szabolcs egyetemi előadótanár (Marosvásárhely) Pápai Páriz Ferenc Alapítvány életműdíjában, Szántó Annamária adjunktus a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány fiatal kutatói díjában részesült.

Kapcsolattartás szakmai tudományos szervezetekkel

Szakosztályunk az egyetlen orvos-, fogorvos- és gyógyszerésztudományt anyanyelvünkön művelő egyesület Romániában.

Kapcsolatunk van az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságával, a Kolozsvári Akadémiai Bizottsággal, amelynek Orvostudományi Szakbizottságát Szilágyi Tibor egyetemi tanár, a Gyógyszerésztudományi Szakbizottságát pedig Gyéresi Árpád egyetemi tanár vezeti, a  Magyar Gyógyszerésztudományi Társasággal, amelynek Tanácskozó Testületében Sipos Emese egyetemi tanár, mint Szakosztályunk képviselője is jelen van. Szakosztályunk együttműködik a Magyar Egészségügyi Társasággal (MET) Széman Péter főorvos a MET Kárpát-medencei alelnöke segítségével, a magyarországi Országos Alapellátási Intézettel, a magyarországi Országos Gyógyintézeti Központtal, a Studium Alapítvánnyal, valamint a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetséggel. A felsorolt, országos és nemzetközi szervezeteken kívül Szakosztályunk kapcsolatban van olyan helyi alapítványokkal és társaságokkal, mint például a Keresztény Orvosok Szövetsége (KEOSZ), a szilágysomlyói Báthory István Alapítvány, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Marosvásárhelyi szervezete, a székelyudvarhelyi Pápai Páriz Ferenc Alapítvány, a szatmári Szent-Györgyi Albert Társaság. Szakosztályunk elnöke 2017-ben együttműködési szerződést írt alá dr. Réthelyi Miklós akadémikussal, a Kárpát-medencei Tehetség Kutató Alapítvány elnökével amelynek célja az itteni tehetséges fiatal kutatók felderítése és támogatása. Szintén együttműködési szerződés született a magyarországi Háziorvosok Országos Egyesületével amelyben szakosztályunk vállalta, hogy bekapcsolódik és népszerűsíti „Az év praxisa a Kárpátmedencében” pályázatot. Az együttműködést követően amelyet szakosztályunk elnöke és prof. dr. Balogh Sándor írták alá, az itteni családorvosok is bekapcsolódtak a pályázatba. Ennek keretén belül Sztojka Tamás kászonaltízi családorvos életműdíjat vehetett át azon az ünnepségen amit az MTA nagytermében tartottak meg. Prof. dr. Gyéresi Árpád a Magyar Tudományos Akadémia 188. közgyűlését követő Külső Tagok Fórumán Arany János-érmet vehetett át.

Pénzügyek

Szakosztályunk nem jogi személy, ezért nincs önálló költségvetése. A pénzforgalmat tekintve a Szakosztály vezetése a felettes és pénzügyileg is felelős fórumnak, a kolozsvári központnak tartozik számadással, amely folyamatos belső pénzügyi ellenőrzést gyakorol a Szakosztály felett.
Szakosztályunk össztőkéje 2017-ben: 207879 lej volt, ebből 204254 lej banki betét formájában, 3629 lej mint forgótőke. Bevételünk a tagdíjakból, a tudományos ülésszak és továbbképzők részvételi díjaiból, valamint a pályázatokon nyert összegekből és szponzorálásokból származik. 16200 lejt fizetett be tagságunk tagdíjként, míg a Kolozsvári Akadémiai Bizottság 2000 lejjel támogatta rendezvényeinket. Azáltal, hogy saját bankszámlával rendelkezünk, pontos és átlátható könyvelést végzünk, bevételeinkből tudjuk fedezni kiadásainkat, mint pl. a székház fenntartási költségeit, felszereltségének és komfortosabbá tételének kiadási költségeit, a Szakosztály honlapjának üzemeltetési és felújítási költségeit, a tudományos ülésszak és továbbképzők szervezési költségeit és nem utolsó sorban az Orvostudományi Értesítő kézbesítési költségeit.
A beszámolóban vizsgált időszakban a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságtól cserefolyóiratként a Gyógyszerészet és az Acta Pharmaceutica Hungarica-t kaptuk, Péter Mihály professzor úrtól a Magyar Tudomány (az MTA kiadványa) és az Átalvető c. folyóiratokat.
Köszönjük az Elnökség tagjainak együttműködő, szabadidőt feláldozó, önkéntes tevékenységét, valamint Vitályos Zita titkárnőnek pontos, gyors és hatékony munkáját, amelyet a szakosztály érdekében kifejt.


Marosvásárhely, 2018. március 3.

Dr. Szabó Béla, szakosztályi elnök
Dr. Fülöp Ibolya, megbízott szakosztályi titkár

 

 
© 2010-1014 EME, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály
Eredeti webdesign: Arcsin |Ikonok: famfamfam|Arculat: orbank|Tartalom: szilagyi