Beszámoló az EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya 2018. március 3. és 2019. február 9. közötti tevékenységéről

Az elmúlt évben Szakosztályunk működése megfelelt az EME Alapszabályában, illetve a Szakosztály szervezeti szabályzatában foglaltaknak, és a Választmány által elfogadott éves munkatervnek.

Szervezés

Szakosztályunknak jelenleg 1100 aktív tagja van. A 2018-as év folyamán 126 új tag iratkozott be. A 2018-re érvényes tagdíjak a következők voltak 50 RON rendes EME tagok számára, 25 RON nyugdíjasok, PhD hallgatók és rezidensek számára, valamint 10 RON egyetemi hallgatók számára.
Ebben az időszakban a választmány 3 alkalommal ült össze, de a tisztségviselők gyakrabban (havonta 1-2-szer) találkoztak a felmerülő problémák megbeszélése és megoldása végett. A választmányi tagokat minden ülésre e-mail-en keresztül hívtuk meg.
Területi központjaink közül élénkebb tevékenységet ott tapasztaltunk, ahol EMEOGYSZ rendezvényeket szerveztünk. Meg kell említenünk a Szatmárnémeti területi csoport kiemelkedő aktivitását, Leiher Leonóra vezetésével. A területi csoportok rendezvényein szakosztályunk gyakran más szervezetekkel társulva, társszervezőként szerepel, mint például a Hargita Megyei Orvoskollégiummal, a Pápai Páriz Alapítvánnyal Székelyudvarhelyen, a Báthory István Alapítvánnyal Szilágysomlyón és a Magyar Egészségügyi Társasággal.
Továbbra is arra buzdítjuk szakosztályunk minden tagját, hogy keresse a kapcsolatot a foglalkozásának megfelelő szakcsoporttal, illetve ennek hiányában új szakcsoportokba tömörüljenek, melynek megalakulásáról és tevékenységéről értesítsék írásban az EMEOGYSZ titkárságát. A közgyűlésen beszámoló hangzott el a Benedek Imre professzor vezette kardiológiai szakcsoport tagjainak kiemelkedő tevékenységéről.
Szakosztályunk tevékenységének hatékonyabbá tételét, a kapcsolattartást és az élénkebb információáramlást segíti elő Orbán-Kis Károly választmányi tag által karbantartott szakosztályi honlapunk: www.emeogysz.ro. Ezen kívül a világháló más lehetőségeit is kihasználva (pl. Facebook) igyekszünk szakosztályunk minden tagját megszólítani és velük Szakosztályunk rendezvényeit, tevékenységének részleteit időben ismertetni. 2014 őszétől az EMEOGYSZ tagokat e-mailben elküldött, rendszeres Hírlevelekben értesítjük a fontosabb rendezvényekről és egyéb tudnivalókról.
Szakosztályunkat, mint orvostovábbképzőket szervező egyesületet 2018-ban is kreditpontadó szervezetként akkreditáltattuk az országos Orvosi és Fogorvosi Kamaráknál. Ezen akkreditációt felhasználtuk a Szakosztályunk által szervezett rendezvényeken: az Orvosi Kamara 2018-ban a XXVIII. Tudományos Ülésszakot és a XXII. Erdélyi Orvosnapokat az EMEOGYSZ által szervezett országos rendezvényként ismerte el. A Fogorvosi Kamara ebben az évben minden rendezvényünket elismerte.

Kiadványaink

Az Orvostudományi Értesítő 91. kötetének egy száma jelent meg, a második szám nyomdakész cikkei „ahead of print” formában már elérhetők. Két különszámot jelentettünk meg, ezek a XXVIII. Tudományos Ülésszak és a XXV. Tudományos Diákköri Konferencia összefoglalóit tartalmazó kötetek. A kéziratok fogadása az „Editorial Manager” internetes kézirat menedzselő rendszer révén történik. Hasonlóan a tavalyi évhez, felkértük a konferenciákon, továbbképzőkön előadó tanárokat, illetve a vándorgyűlés résztvevőit, hogy a bemutatott előadások anyagát írásban (kézirat formájában) is küldjék el folyóiratunk szerkesztőségébe. A lap felelős szerkesztői teendőit és a De Gruyter/Sciendo kiadóval való kapcsolattartást továbbra is Mezei Tibor látja el. A lapszámok megjelenésével kapcsolatos számos további teendőt a Szakosztály munkatársai, szaklektoraink és korrektoraink gyors és igényes munkája segíti. Igyekszünk a továbbiakban is fenntartani a lap szakmai színvonalát. A 2018-as első szám megjelenésével elkezdtük a folyóirat nemzetközi adatbázisokba való bejegyzését a De Gruyter/Sciendo kiadó révén. Fontos a határidők pontos betartása, és a közlésre szánt cikkek következetes és igényes véleményezése, melyben szaklektoraink nyújtanak segítségét.

A 91. kötet számainak nyomdai költségeit a Gedeon Richter Románia Rt. gyógyszercég fedezi. Az elkövetkező időszakban próbálunk további támogatókat szerezni szaklapunk számára.

 

Tudományos tevékenység

A Szakosztály fő tevékenysége a tudományos összejövetelek megszervezése. Ezeknek egy része a Szakosztályon belül működő szakcsoportok és területi csoportok szervezésében zajlott, szakmai-tudományos továbbképzők keretében. A Szakosztály továbbra is támogatja ezeket, és felkéri a szervezőket, hogy az ilyen eseményekről időben értesítsék a választmányt.

2018. április 19-21. között Marosvásárhelyen tartottuk Szakosztályunk XXVIII. Tudományos Ülésszakát. A Tudományos Ülésszaknak 567 résztvevője volt, amelyből 281 orvos, 54 gyógyszerész, 177 fogorvos és 55 kísérő személy.
A Tudományos Ülésszak első felében továbbképző előadások és plenáris konferenciák hangzottak el. Péntek délutántól szombat délig 11 szekcióban 121 előadás hangzott el, amelyek az orvostudomány szinte minden ágát felölelték. Ennek keretében a szakosztály Lencsés György díjat adományozott dr. Pávai Zoltán egyetemi tanárnak (laudációt dr. Egyed-Zsigmond Imre egyetemi tanár mondott). Az Orvos Kollégium 18, a Gyógyszerész Kollégium 24, míg a Fogorvos Kollégium 16 kerditponttal ismerte el a rendezvényt.
Megnyitóbeszédet mondott: Péter Ferenc megyei tanácselnök, a Tudományos Ülésszak fővédnöke, dr. Bitay Enikő akadémikus, az EME Főtitkára, dr. Szilágyi Tibor egyetemi tanár a Szakosztály elnöke. A Dr. Kopp Elemér pályadíj átadására is sor került, a díjazottak: Nagy Zsolt kertészmérnök (I. hely) és Ülkei Timea V. éves gyógyszerészhallgató (II. hely).
A „Dr. Genersich Antal Alapítvány” vezetőségének kérésére, dr. Szabó Béla egyetemi tanár átadta a korábbi Genersich díjazottaknak az Alapítvány által kiadott Emlékkönyvet.
A Tudományos Ülésszak fő szervezője dr. Sipos Emese titkár volt, akinek köszönettel tartozunk a konferencia sikeres lebonyolításáért.

A családorvosi szakcsoport tevékenységéből említésre méltó a 2018. március 23-24-én, Székelyudvarhelyen a Pápai Páriz Ferenc Alapítvánnyal és a Hargita Megye Orvosi Kollégiumával közösen szervezett nagyszabású XXV. Családorvosi Továbbképző Konferencia, külföldi és hazai előadókkal, 547 résztvevővel, amelyből 380 orvos és 167 szakdolgozó. A továbbképző konferencián 21 előadás hangzott el a különböző szakterületekről, 12 külföldi előadó budapesti, szegedi, pécsi, debreceni professzorok részéről, valamint 7 előadó a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemről és egy főorvos Csíkszeredából. Az Orvos Kollégium 9 kreditponttal értékelte a tudományos rendezvényt. Köszönet illeti Balla Árpád főorvos urat, az akkreditált konferencia főszervezőjét.

2018. szeptember 28-29. között Szilágysomlyón a XXVI. Báthory Napok keretén belül került megrendezésre a XXV. Jubileumi orvostovábbképző, Széman Péter, az EME Szilágysomlyói Csoportjának vezetője szervezésében. A nemzetközi Orvos-konferencia témája: „Egészséges életmód – Szülni és születni jó!”. A továbbképzőn  9  rendkívül érdekes témájú előadás hangzott el. A konferencián, 92 regisztrált résztvevő és további 12 érdeklődő vett részt. A konferencia a Báthory István Alapítvány, a Magyar Egészségügyi Társaság, az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának illetve az EME Szilágysomlyói Csoportjának égisze alatt zajlott, melyet a Magyar Tudományos Akadémia is támogatott.  Köszönjük dr. Széman Péternek, hogy áldozatos munkával megszervezte az Orvostovábbképzőt.

Szakosztályunk szervezésében került sor, október 26 -27 között, Marosvásárhelyen a „Hetvenéves a marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés” ünnepi megemlékezésre, a Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozat keretében. A színvonalas programot a Művészeti Egyetem Stúdió termében, több mint 150 gyógyszerész és gyógyszerészhallgató követte végig. A négy magyarországi gyógyszerészképző hely, jeles képviselői, dékánjai megtisztelték jelenlétükkel rendezvényünket. Szombat délelőtt került sor a dr. Gyéresi Árpád egyetemi tanár által szerkesztett „Hét évtized emlékezete ‑ 70 éves a marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés” című könyv bemutatására.

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben égisze alatt, 2018. november 9-10. között zajlott le a Szakosztályunk állandó őszi konferenciájaként meghirdetetett XXII. Erdélyi Orvosnapok, melynek főszervezője a Hargita megyei Orvosi Kollégium és a csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház, társszervezője a Kolozsvári Akadémiai Bizottság volt. A konferenciát a Romániai Orvosi Kollégium 11 ponttal kreditálta. Az igen sikeres kétnapos rendezvény a csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógusok Házában zajlott. Az Orvosnapokon 22 előadó és 238 regisztrált hallgató vett részt. A rendezvény workshop része nagy népszerűségnek örvendett, ezért a szervezők jövőre is terveznek hasonlót belefoglalni a programba. Köszönet illeti a főszervezőket: Dr. Biró Lászlót, Dr. Szakács Oszkár-Balázst, Dr. Pelok Benedek Györgyöt és Dr. Lőkös Barna-Csabát.
A Magyar Tudomány Napja Erdélyben központi rendezvényén, 2018. november 23-án dr. Mihály István plenáris előadást tartott Korszerű terápiás készülékek a neurológiában” címmel.

Az Orvos és Gyógyszerésztudományi Szakosztály - kolozsvári rendezvénye a 10. alkalommal került megrendezésre, a Református Kollégium dísztermében. Az elhangzott négy előadás közül kettő szakmai, a másik kettő pedig orvostörténeti jellegű volt. Az előadások után kerekasztal beszélgetésre került sor a kórházi belső fertőzésekről. Szervező Szakosztályunk alelnöke: dr. Bódizs György volt.

2018. szeptember 29-én, Kolozsváron, Dr. Genersich Antal halálának 100. évfordulója alkalmából az Erdélyi Múzeum-Egyesület kolozsvári központi hivatala és az Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya, valamint a Dr. Genersich Antal Alapítvány és a Kolozsvár Társaság közösen szerveztek emlékülést. A rendezvényen a „Dr. Genersich Antal kora és öröksége” c. témakörben Dr. Ábrám Zoltán és Dr. Bódizs György előadást tartott.

Továbbképzések, ösztöndíjak

Szakosztályunk minden évben pályázatot ír ki orvosok, fogorvosok és gyógyszerészek kutatói tevékenységének és szakmai érvényesülésének segítésére. A 2018-os kutatási ösztöndíjra beérkezett pályázatokat a Választmány által kinevezett bizottság bírálta el. A nyertes pályázók Boda Ferenc András és Fülöp Zsolt-Zoltán voltak.

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara és az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya pályázatot hirdetett meg a gyógyszerész/orvos kutatók/kutatócsoportok részére az erdélyi és a budapesti régió közti tudományos együttműködés fellendítése céljából, valamint egyetemi hallgatók részére a gyógyszerkutatásba, illetve a nagyműszeres gyógyszertudományi technikákba való bekapcsolódás céljából. A két pályázaton összesen 5 kutató/kutatócsoport pályázata részesült anyagi támogatásban, összesen 60.000 lej értékben.
Folytattuk a korábbi években meghirdetett pályázati kiírásunkat a Tudományos Ülésszakon való ingyenes részvételre, mindazok számára, akik a bemutatandó dolgozatukat a jelentkezési határidőig teljes terjedelemben, közlésre alkalmas formában beküldik. Összesen 7 dolgozatot küldtek be, amelyek közül a szaklektorok pozitív elbírálásában részesülőket az Orvostudományi Értesítőben közöltük.

2006-ban hozta létre Szakosztályunk, a legjobb tanulmányi eredményt elért végzős egyetemi hallgatóknak a „Csőgör Lajos díjat” és oklevelet, amelynek kiosztására 2018-ban is az egyetemi évet záró ballagáson került sor a Vártemplomban. A díj pénzjutalmat foglalt magába, amelyet az 4 díjazott diáknak Szilágyi Tibor Szakosztályi elnök adott át. A díjazottak: általános orvosi karon Daday Emese, a fogorvosi karon Dénes Csilla, a gyógyszerészeti karon Beluska Melánia-Mária, az asszisztensképzőn pedig Vajna Júlia. Ez alkalommal került sor a „Dr. Formanek Gyula emlékdíj” átadására is, a pályázat nyertese Farkas Szidónia gyógyszerészhallgató.

2018-ban Benedek István professzor és László Ilona főorvos (Marosvásárhely) Pápai Páriz Ferenc Alapítvány életműdíjában, Székely Pál gyógyszerész a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány fiatal kutatói díjában részesült.

Kapcsolattartás szakmai tudományos szervezetekkel

Szakosztályunk az egyetlen orvos-, fogorvos- és gyógyszerésztudományt anyanyelvünkön művelő egyesület Romániában.
Kapcsolatunk van az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságával, a Kolozsvári Akadémiai Bizottsággal, amelynek Orvostudományi Szakbizottságát Szilágyi Tibor egyetemi tanár, a Gyógyszerésztudományi Szakbizottságát pedig Gyéresi Árpád egyetemi tanár vezeti, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társasággal, amelynek Tanácskozó Testületében Sipos Emese egyetemi tanár, mint Szakosztályunk képviselője is jelen van. Szakosztályunk együttműködik a Magyar Egészségügyi Társasággal (MET) Széman Péter főorvos a MET Kárpát-medencei alelnöke segítségével, a magyarországi Országos Alapellátási Intézettel, a magyarországi Országos Gyógyintézeti Központtal, a Kárpát-medencei Tehetség Kutató Alapítvánnyal, a Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesületével, a Studium Alapítvánnyal, valamint a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetséggel. A felsorolt, országos és nemzetközi szervezeteken kívül Szakosztályunk kapcsolatban van olyan helyi alapítványokkal és társaságokkal, mint például a Keresztény Orvosok Szövetsége (KEOSZ), a szilágysomlyói Báthory István Alapítvány, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Marosvásárhelyi szervezete, a székelyudvarhelyi Pápai Páriz Ferenc Alapítvány, a szatmári Szent-Györgyi Albert Társaság.

Pénzügyek

Szakosztályunk nem jogi személy, ezért nincs önálló költségvetése. A pénzforgalmat tekintve a Szakosztály vezetése a felettes és pénzügyileg is felelős fórumnak, a kolozsvári központnak tartozik számadással, amely folyamatos belső pénzügyi ellenőrzést gyakorol a Szakosztály felett.
Szakosztályunk össztőkéje 2018-ban: 251.500 RON lej volt, ebből 241.452 lej banki betét formájában, 9.875 lej, mint forgótőke. Bevételünk a tagdíjakból (33.905 lejt fizetett be tagságunk tagdíjként), a tudományos ülésszak és továbbképzők részvételi díjaiból, valamint a pályázatokon nyert összegekből és szponzorálásokból valamint a Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatásából származik, amely 2.500 lejjel a Tudományos Ülésszakot, 3.200 lejjel a „Hetvenéves a marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés” ünnepi megemlékezést, 2.500 lejjel az Erdélyi Orvosnapokat támogatta. A könyvkiadásainkra fordított összeg 18.820 lej (2.940 lej a Dienes professzor könyvére, 15.680 lej a Gyéresi professzor könyvére).
A beszámolóban vizsgált időszakban a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságtól cserefolyóiratként a Gyógyszerészet és az Acta Pharmaceutica Hungarica-t kaptuk.
Köszönjük az Elnökség tagjainak együttműködő, szabadidőt feláldozó, önkéntes tevékenységét, valamint Diamantstein Derzsi Zsuzsánna titkárnőnek hatékony munkáját, amelyet a szakosztály érdekében kifejt.


Marosvásárhely, 2019. február 9.

Dr. Szilágyi Tibor, szakosztályi elnök
Dr. Sipos Emese, szakosztályi titkár

 

 
© 2010-1014 EME, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály
Eredeti webdesign: Arcsin |Ikonok: famfamfam|Arculat: orbank|Tartalom: szilagyi