Beszámoló az EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya 2019. február 9. és 2020. február 1. közötti tevékenységéről

Az elmúlt évben Szakosztályunk működése megfelelt az EME Alapszabályában, illetve a Szakosztály szervezeti szabályzatában foglaltaknak, és a Választmány által elfogadott éves munkatervnek.

Szervezés

Szakosztályunknak jelenleg 1000 aktív tagja van. A 2019-es év folyamán 53 új tag iratkozott be. A 2019-re érvényes tagdíjak a következők voltak 100 RON rendes EME tagok számára, 50 RON nyugdíjasok, PhD hallgatók és rezidensek számára, valamint 25 RON egyetemi hallgatók számára.
Ebben az időszakban a választmány 3 alkalommal ült össze, de a tisztségviselők gyakrabban (havonta 1-2-szer) találkoztak a felmerülő problémák megbeszélése és megoldása végett. A választmányi tagokat minden ülésre e-mail-en keresztül hívtuk meg.
Területi központjaink közül élénkebb tevékenységet ott tapasztaltunk, ahol EMEOGYSZ rendezvényeket szerveztünk. Meg kell említenünk a Szatmárnémeti területi csoport kiemelkedő aktivitását, Leiher Leonóra vezetésével. A területi csoportok rendezvényein szakosztályunk gyakran más szervezetekkel társulva, társszervezőként szerepel, mint például a Hargita Megyei Orvoskollégiummal Csíkszeredában, a Pápai Páriz Alapítvánnyal Székelyudvarhelyen, a Báthory István Alapítvánnyal Szilágysomlyón és a Magyar Egészségügyi Társasággal.
Továbbra is arra buzdítjuk szakosztályunk minden tagját, hogy keresse a kapcsolatot a foglalkozásának megfelelő szakcsoporttal, illetve ennek hiányában új szakcsoportokba tömörüljenek, melynek megalakulásáról és tevékenységéről értesítsék írásban az EMEOGYSZ titkárságát.
Szakosztályunk tevékenységének hatékonyabbá tételét, a kapcsolattartást és az élénkebb információáramlást segíti elő Orbán-Kis Károly választmányi tag által karbantartott szakosztályi honlapunk: www.emeogysz.ro. Ezen kívül a világháló más lehetőségeit is kihasználva (pl. Facebook) igyekszünk szakosztályunk minden tagját megszólítani és velük Szakosztályunk rendezvényeit, tevékenységének részleteit időben ismertetni. 2014 őszétől az EMEOGYSZ tagokat e-mailben elküldött, rendszeres Hírlevelekben értesítjük a fontosabb rendezvényekről és egyéb tudnivalókról.

Szakosztályunkat, mint orvostovábbképzőket szervező egyesületet 2019-ben is kreditpontadó szervezetként akkreditáltattuk az országos Orvosi és Fogorvosi Kamaráknál. Ezen akkreditációt felhasználtuk a XXIX. Tudományos Ülésszak kreditálásához. Az Orvosi Kamara 2018-ban megjelent új szabályozásai miatt az újraakreditálás bonyolultabb volt mint a korábbi években. Köszönjük a választmány tagjainak, akik idejében elküldték az aktív kamaratagságukról és/vagy egyetemi oktatói státuszukról szóló igazolást.

Kiadványaink

Az Orvostudományi Értesítő 92. kötetének egy száma jelent meg, nyomdakész cikkei „ahead of print” formában már elérhetők. Két különszámot jelentettünk meg, ezek a XXIX. Tudományos Ülésszak és a XXVI. Tudományos Diákköri Konferencia összefoglalóit tartalmazó kötetek. A kéziratok fogadása az „Editorial Manager” internetes kézirat menedzselő rendszer révén történik. Hasonlóan a tavalyi évhez, felkértük a konferenciákon, továbbképzőkön előadó tanárokat, illetve a vándorgyűlés résztvevőit, hogy a bemutatott előadások anyagát írásban (in extenso kézirat formájában) is küldjék el folyóiratunk szerkesztőségébe. A lap felelős szerkesztői teendőit és a De Gruyter/Sciendo kiadóval való kapcsolattartást továbbra is Mezei Tibor látja el. A lapszámok megjelenésével kapcsolatos számos további teendőt a Szakosztály munkatársai, szaklektoraink és korrektoraink gyors és igényes munkája segíti. Igyekszünk a továbbiakban is fenntartani a lap szakmai színvonalát. A 2018-as első szám megjelenésével elkezdtük a folyóirat nemzetközi adatbázisokba való bejegyzését a De Gruyter/Sciendo kiadó révén. Fontos a határidők pontos betartása, amit megnehezített, hogy a szerkesztőségbe kevés kézirat érkezett be. A közlésre szánt cikkek következetes és igényes véleményezésében szaklektoraink nyújtanak segítségét, akik az esetek többségében határidőre elkészítették a szakvéleményt. A 92. kötet számainak nyomdai költségeit a Gedeon Richter Románia Rt. gyógyszercég fedezi.

Szakosztályunk kiadásában jelent meg, Péter H. Mária könyve „Gyógyszerészképzés a Ferenc József Tudományegyetemen 1872 és 1919 között” címmel. A könyvbemutatóra 2019. június 26-án került sor Marosvásárhelyen, az Unitárius Egyház Tanácstermében.

 

Tudományos tevékenység

A Szakosztály fő tevékenysége a tudományos összejövetelek megszervezése. Ezeknek egy része a Szakosztályon belül működő szakcsoportok és területi csoportok szervezésében zajlott, szakmai-tudományos továbbképzők keretében. A Szakosztály továbbra is támogatja ezeket, és felkéri a szervezőket, hogy az ilyen eseményekről időben értesítsék a választmányt.
2019. április 11-13. között Szatmárnémetin tartottuk Szakosztályunk XXIX. Tudományos Ülésszakát. A Tudományos Ülésszaknak 451 résztvevője volt, amelyből 236 orvos, 39 gyógyszerész, 158 fogorvos és 18 kísérő személy.
A Tudományos Ülésszak első felében továbbképző előadások és plenáris konferenciák hangzottak el. Péntek délutántól szombat délig 10 szekcióban 81 előadás hangzott el, amelyek az orvostudomány szinte minden ágát felölelték. Ennek keretében a szakosztály Csőgör Lajos díjat adományozott dr. Kun Imre egyetemi tanárnak (laudációt Dr. Gyéresi Árpád egyetemi tanár írt) és Lencsés György díjat adományozott dr. Ábrám Zoltán egyetemi tanárnak (laudációt dr. Szilágyi Tibor egyetemi tanár mondott). Az Orvos Kollégium 13, a Gyógyszerész Kollégium 24, míg a Fogorvos Kollégium 16 kreditponttal ismerte el a rendezvényt.
Megnyitóbeszédet mondott: Pataki Csaba Szatmár megye tanácselnöke, Kereskényi Gábor Szatmárnémeti polgármestere, dr. Bitay Enikő akadémikus, az EME Főtitkára, dr. Szilágyi Tibor egyetemi tanár a Szakosztály elnöke. A Dr. Kopp Elemér pályadíj átadására is sor került, a díjazott: Ferencz Elek V. éves gyógyszerészhallgató volt.
A Tudományos Ülésszak fő szervezője dr. Leiher Leonóra fogorvos kolléganő volt, akinek köszönettel tartozunk a konferencia sikeres lebonyolításáért.

A családorvosi szakcsoport tevékenységéből említésre méltó a 2019. március 22-23-án, Székelyudvarhelyen a Pápai Páriz Ferenc Alapítvánnyal és a Hargita Megye Orvosi Kollégiumával közösen szervezett nagyszabású XXVI. Családorvosi Továbbképző Konferencia, külföldi és hazai előadókkal, 450 résztvevővel, amelyből 377 orvos és 73 szakdolgozó. A továbbképző konferencián 15 előadás hangzott el a különböző szakterületekről (nőgyógyászat, szemészet, ortopédia, ideggyógyászat, gyermek és felnőttkori gasztroenterológia, kardiológia, hematológia, gyermekgyógyászat), 10 külföldi előadó budapesti, szegedi, pécsi, debreceni professzorok részéről, valamint 5 előadó a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemről. Az Orvos Kollégium 11 kreditponttal értékelte a tudományos rendezvényt. Köszönet illeti Balla Árpád főorvos urat, az akkreditált konferencia főszervezőjét.

2019. szeptember 20-22. között Szilágycsehben a XXVII. Báthory Napok keretén belül került megrendezésre a XXVI. orvostovábbképző, Széman Péter, az EME Szilágysomlyói Csoportjának vezetője szervezésében. A továbbképzőn 7 rendkívül érdekes témájú előadás hangzott el. A konferencián, 97 regisztrált résztvevő és további 21 érdeklődő vett részt. A konferencia a Báthory István Alapítvány, a Magyar Egészségügyi Társaság, az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának illetve az EME Szilágysomlyói Csoportjának égisze alatt zajlott, melyet a Magyar Tudományos Akadémia is támogatott.  Köszönjük dr. Széman Péternek, hogy áldozatos munkával megszervezte az Orvostovábbképzőt.

Szakosztályunk a Semmelweis Egyetemmel, a Semmelweis Emlékbizottsággal, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusával, Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetséggel közösen szervezte meg április 6-án, a Semmelweis emlékév ünnepi eseményei sorában megrendezett, Semmelweis szobor avatását, a Sapientia Egyetem koronkai kampuszában. A szobor Polgár Botond szobrászművész alkotása. Előadást tartott dr. Szabó Béla egyetemi tanár, dr. Rosivall László akadémikus, a Semmelweis Emlékbizottság elnöke, dr. Dávid László egyetemi tanár a Sapientia EMTE rektora és Tóth László Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának főkonzulja.

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben égisze alatt, 2019. november 8-9. között zajlott le a Szakosztályunk állandó őszi konferenciájaként meghirdetett XXIII. Erdélyi Orvosnapok, melynek főszervezője a Hargita megyei Orvosi Kollégium és a csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház, társszervezője a Kolozsvári Akadémiai Bizottság volt. A konferenciát és az azt megelőző workshop-ot a Romániai Orvosi Kollégium 20 ponttal kreditálta. Az igen sikeres kétnapos rendezvény a csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógusok Házában zajlott. Az Orvosnapokon 22 előadó és 236 regisztrált hallgató vett részt. A konferencián rangos budapesti és pécsi meghívottak, a marosvásárhelyi orvosi és gyógyszerészeti egyetem oktatói és tapasztalt székelyföldi szakorvosok tartottak előadásokat. A rendezvény workshop részén négy nagy gyakorlati jelentőségű, modern technikával ismerkedhettek meg a résztvevők. Köszönet illeti a főszervezőket: Dr. Biró Lászlót, Dr. Szakács Oszkár-Balázst, Dr. Lőkös Barna-Csabát és Dr. Solti Norbertet.

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben központi rendezvénye az EME fennállásának 160 éves megünneplése köré szerveződött. Az „Értékteremtő tudomány” égisze alatt, 2019. november 22-én a „Fiatal kutatók a tudomány szolgálatában” plenáris előadásokra került sor, ahol a szakosztályunk részéről dr. Fábián Zoltán arc-, állcsont- és szájsebész szakorvos „Számítógépes műtéti tervezés és 3D-nyomtatás alkalmazása az arckoponya sebészetben”címmel tartott előadást. „Az EME szakosztályok és fiókegyesületek mint tudományos műhelyek” szekcióban dr. Szilágyi Tibor az EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának szerepe az erdélyi magyar nyelvű tudományos életben címmel tartott előadást.

Az Orvos és Gyógyszerésztudományi Szakosztály - kolozsvári rendezvényét dr. Bódizs György alelnök szervezésében, 11. alkalommal került megrendezésre, a Református Kollégium dísztermében. Előadást tartott dr. Szilágyi Tibor, dr. Péter H. Mária, dr. Gaal György, dr. Széman Péter, dr. Széplaki Attila és dr. Bódizs György.

Szakosztályunk társszervezőként vett részt, a november 8-án, Erdélyben első alkalommal Marosvásárhelyen megtartott 11. demográfiai, egészség-és szociálpolitikai konferenciát: „Megmaradni – és mégis élni” címmel, ahol dr. Szabó Béla tartott előadást.

Továbbképzések, ösztöndíjak

Szakosztályunk a korábbi évekhez hasonlóan 2019-ben két, 3-3 hónapos, havi 1500 lej értékű kutatási ösztöndíjat írt ki. A pályázat célja orvosok, fogorvosok és gyógyszerészek kutatói tevékenységének és szakmai érvényesülésének segítése. A beérkezett pályázatokat a Választmány által kinevezett bizottság bírálta el. A nyertes pályázók Fogarasi Erzsébet és Fülöp Zsolt-Zoltán voltak.

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara és az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya pályázatot hirdetett meg a gyógyszerész/orvos kutatók/kutatócsoportok részére az erdélyi és a budapesti régió közti tudományos együttműködés fellendítése céljából, valamint egyetemi hallgatók részére a gyógyszerkutatásba, illetve a nagyműszeres gyógyszertudományi technikákba való bekapcsolódás céljából. A pályázaton összesen 6 kutató/kutatócsoport pályázata részesült anyagi támogatásban, összesen 60.000 lej értékben.
Folytattuk a korábbi években meghirdetett pályázati kiírásunkat a Tudományos Ülésszakon való ingyenes részvételre, mindazok számára, akik a bemutatandó dolgozatukat a jelentkezési határidőig teljes terjedelemben, közlésre alkalmas formában beküldik. Összesen 3 dolgozatot küldtek be, amelyeket a pozitív szaklektori elbírálás után az Orvostudományi Értesítőben közöltük.
Magas tudományos igénnyel, magyar nyelven megírt, széleskörű érdeklődésre számot tartó orvosi vagy gyógyszerészeti szakkönyv kiadására vonatkozó pályázatunkat 2019-ben is meghirdettük, de a meghosszabbított határidőig nem érkezett egyetlen kézirat sem.
Szakosztályunk 2006-ban létrehozta, a legjobb tanulmányi eredményt elért végzős egyetemi hallgatóknak, az egyetem egykori alapítótagjáról elnevezett „Csőgör Lajos díjat” és oklevelet, amelynek kiosztására 2019-ben is az egyetemi évet záró ballagáson került sor a Kistemplomban. A díj pénzjutalmat foglalt magába, amelyet az 4 díjazott diáknak Szatmári Szabolcs szakosztályi alelnök adott át. A díjazottak: általános orvosi karon Szabó Timea Magdolna, a fogorvosi karon Kallos Henrietta Hilda, a gyógyszerészeti karon Ferencz Elek, az általános asszisztensképzőn pedig Molnár Emőke. Ez alkalommal került sor a „Dr. Formanek Gyula emlékdíj” átadására is, a pályázat nyertese Ferencz Elek gyógyszerészhallgató.
Erdélyi regionális kurátori szerepet vállalva, segítettük a Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete által kiírt, az „Év családorvosa a Kárpát-medencében 2019” pályázat sikeres lebonyolítását. Junior kategóriában Jakab Engya Anikó és Dömötör Zsuzsa Réka, szenior kategóriában Kurjatkó Tamás nyertek jogosultságot a 2019. április 13-14. között Budapesten szervezett végleges elbírálási és díjátadási tudományos ülésre.

2019-ben Brassai Zoltán professzor és Kraft Zsolt Béla főorvos (Csíkszereda) a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány életműdíjában részesült. Az alapítvány 20. jubileumi ülésén, szeptemberben a korábbi díjazottak a "Díjazottaink" című kiadványt, valamint egy 3 nyelvű állatorvosi kórszövettani atlaszt kaptak ajándékba a szerzők jóvoltából (Dr. Marosfői állatorvosok).

 

Kapcsolattartás szakmai tudományos szervezetekkel

Szakosztályunk az egyetlen orvos-, fogorvos- és gyógyszerésztudományt anyanyelvünkön művelő egyesület Romániában.

Kapcsolatunk van az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságával, a Kolozsvári Akadémiai Bizottsággal, amelynek Orvostudományi Szakbizottságát Szilágyi Tibor egyetemi tanár, a Gyógyszerésztudományi Szakbizottságát pedig Gyéresi Árpád egyetemi tanár vezeti, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társasággal, amelynek Tanácskozó Testületében Sipos Emese egyetemi tanár, mint Szakosztályunk képviselője is jelen van. Szakosztályunk együttműködik a Magyar Egészségügyi Társasággal (MET) Széman Péter főorvos a MET Erdélyi-régió felelőseként, a magyarországi Országos Alapellátási Intézettel, a Kárpát-medencei Tehetség Kutató Alapítvánnyal, a Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesületével, az Amerikai Magyar Orvosszövetséggel Szabó Béla alelnök révén, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel, a Studium-Prospero Alapítvánnyal, valamint a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetséggel. A felsorolt, országos és nemzetközi szervezeteken kívül Szakosztályunk kapcsolatban van olyan helyi alapítványokkal és társaságokkal, mint például a Keresztény Orvosok Szövetsége (KEOSZ), a szilágysomlyói Báthory István Alapítvány, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Marosvásárhelyi szervezete, a székelyudvarhelyi Pápai Páriz Ferenc Alapítvány, a szatmári Szent-Györgyi Albert Társaság.

 

Pénzügyek

Szakosztályunk nem jogi személy, ezért nincs önálló költségvetése. A pénzforgalmat tekintve a Szakosztály vezetése a felettes és pénzügyileg is felelős fórumnak, a kolozsvári központnak tartozik számadással, amely folyamatos belső pénzügyi ellenőrzést gyakorol a Szakosztály felett.
Szakosztályunk össztőkéje 2019-ben: 230.000 lej volt, ebből 228.221 lej banki betét formájában, 1.717 lej, mint forgótőke. Bevételünk a tagdíjakból (27.035 lejt fizetett be tagságunk tagdíjként), a tudományos ülésszak és továbbképzők részvételi díjaiból, valamint a pályázatokon nyert összegekből és szponzorálásokból származik. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság a XXIX. Tudományos Ülésszakot 4650 lejjel (Gyógyszerésztudományi Szakbizottság) valamint 10150 lejjel (Orvostudományi Szakbizottság), a XXIII. Erdélyi Orvosnapokat 5980 lejjel támogatta. A könyvkiadásainkra fordított összeg 3.600 lej (Péter H. Mária könyvére).
A beszámolóban vizsgált időszakban a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságtól cserefolyóiratként a Gyógyszerészet és az Acta Pharmaceutica Hungarica-t kaptuk.
Köszönjük az Elnökség tagjainak együttműködő, szabadidőt feláldozó, önkéntes tevékenységét, valamint Diamantstein Derzsi Zsuzsánna titkárnőnek hatékony munkáját, amelyet a szakosztály érdekében kifejt.


Marosvásárhely, 2020. február 1.

Dr. Szilágyi Tibor, szakosztályi elnök
Dr. Sipos Emese, szakosztályi titkár

 

 
© 2010-1014 EME, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály
Eredeti webdesign: Arcsin |Ikonok: famfamfam|Arculat: orbank|Tartalom: szilagyi