Beszámoló az EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya 2020. február 1. és 2021. február 3. közötti tevékenységéről

Az elmúlt évben Szakosztályunk működése megfelelt az EME Alapszabályában, illetve a Szakosztály szervezeti szabályzatában foglaltaknak, és a Választmány által elfogadott éves munkatervnek.

Szervezés

Szakosztályunknak jelenleg 1050 aktív tagja van. A 2020-es év folyamán 43 új tag iratkozott be. A 2020-ra érvényes tagdíjak a következők voltak 100 RON rendes EME tagok számára, 50 RON nyugdíjasok, PhD hallgatók és rezidensek számára, valamint 25 RON egyetemi hallgatók számára.

Ebben az időszakban a választmány 3 alkalommal ült össze, de a tisztségviselők gyakrabban (havonta 1-2-szer) találkoztak a felmerülő problémák megbeszélése és megoldása végett. A választmányi tagokat minden ülésre e-mail-en keresztül hívtuk meg. A világjárvány okozta korlátozások miatt 2020. április után a gyűléseket online tartottuk.

Területi központjaink tevékenységét nagymértékben korlátozta a koronavírus járvány. Ennek ellenére területi csoportjaink tartották a kapcsolatot más szervezetekkel, mint például a Hargita Megyei Orvoskollégiummal Csíkszeredában, a Pápai Páriz Alapítvánnyal Székelyudvarhelyen, a Báthory István Alapítvánnyal Szilágysomlyón és a Magyar Egészségügyi Társasággal, és felkészültek, hogy amint lehetségessé válik, újra megszervezhessék a rendezvényeiket.

Továbbra is arra buzdítjuk szakosztályunk minden tagját, hogy keresse a kapcsolatot a foglalkozásának megfelelő szakcsoporttal, illetve ennek hiányában új szakcsoportokba tömörüljenek, melynek megalakulásáról és tevékenységéről értesítsék írásban az EMEOGYSZ titkárságát.

Szakosztályunk tevékenységének hatékonyabbá tételét, a kapcsolattartást és az élénkebb információáramlást segíti elő Orbán-Kis Károly választmányi tag által karbantartott szakosztályi honlapunk: www.emeogysz.ro. Ezen kívül a világháló más lehetőségeit is kihasználva (pl. Facebook) igyekszünk szakosztályunk minden tagját megszólítani és velük Szakosztályunk rendezvényeit, tevékenységének részleteit időben ismertetni. 2014 őszétől az EMEOGYSZ tagokat e-mailben elküldött, rendszeres Hírlevelekben értesítjük a fontosabb rendezvényekről és egyéb tudnivalókról.
Szakosztályunkat, mint orvostovábbképzőket szervező egyesületet 2020-ban is kreditpontadó szervezetként akkreditáltattuk az országos Orvosi, Fogorvosi és Gyógyszerész Kamaráknál. Ezen akkreditációt felhasználtuk volna a XXX. Tudományos Ülésszak kreditálásához.

Kiadványaink

Az Orvostudományi Értesítő 93. kötetének egy száma jelent meg, a 2020/2-es szám nyomdakész cikkei „ahead of print” formában már elérhetők. Csak egy különszámot jelentettünk meg, a XXVII. Tudományos Diákköri Konferencia összefoglalóit tartalmazó kötetet. A kéziratok fogadása az „Editorial Manager” internetes kézirat menedzselő rendszer révén történik. A lap felelős szerkesztői teendőit és a De Gruyter/Sciendo kiadóval való kapcsolattartást továbbra is Mezei Tibor látja el. A lapszámok megjelenésével kapcsolatos számos további teendőt a Szakosztály munkatársai, szaklektoraink és korrektoraink gyors és igényes munkája segíti. Igyekszünk a továbbiakban is fenntartani a lap szakmai színvonalát. A De Gruyter/Sciendo kiadó révén 2018-tól a folyóirat nemzetközi adatbázisokban is jegyezve van. Fontos a határidők pontos betartása, amit megnehezített, hogy a szerkesztőségbe kevés kézirat érkezett be. A közlésre szánt cikkek következetes és igényes véleményezésében szaklektoraink nyújtanak segítségét, akik az esetek többségében határidőre elkészítették a szakvéleményt.

A 93. kötet számainak nyomdai költségeit a Gedeon Richter Románia Rt. gyógyszercég fedezi.

A szakosztály tagjaihoz postán eljutatott kérdőív alapján, a 93. kötet számainak nyomtatott kiadásait csak az igénylőknek postázzuk. Elektronikus formában az összes kötet elérhető az Orvostudományi Értesítő honlapján (www.orvtudert.ro). Folyóiratunk a nyílt hozzáférés (open access) nemzetközi standardjait követi.

A Magyar Tudomány Napja égisze alatt tervezett, könyvbemutatóval egybekötött emlékülés elmaradt, ezért a Szakosztály elmúlt 30 éves tevékenységét bemutató „Az EMEOGySz - harminc éve anyanyelven a tudomány szolgálatában”című könyv kiadása 2021-re tolódott át.

 

Tudományos tevékenység

A Szakosztály fő tevékenysége a tudományos összejövetelek megszervezése. Ezeknek egy része a Szakosztályon belül működő szakcsoportok és területi csoportok szervezésében zajlott, szakmai-tudományos továbbképzők keretében. A Szakosztály továbbra is támogatja ezeket, és felkéri a szervezőket, hogy az ilyen eseményekről időben értesítsék a választmányt.

A koronavírus járvány miatt a 2020-ra tervezett országos rendezvényeink elmaradtak.

2020. január 30-31. között Szatmárnémetiben, több mint száz résztvevővel, továbbképző előadássorozatot szervezett, a Leiher Leonóra vezette „Dr. Pongrácz Antal” fogorvostudományi szakcsoport. Előadást tartott több neves külföldi (magyarországi, vajdasági) előadó. A meghívott előadók között szerepelt Dr. Sculean Antal professzor, a berni egyetem parodontologiai tanszékének vezetője, az Európai Parodontologiai Társaság elnöke, akinek az EME „Gróf Mikó Imre” Emléklapot és plakettet adományozott. A díjat Bitay Enikő akadémikus, az EME titkára adta át.

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben központi rendezvénye a „Jövőformáló tudomány” égisze alatt, 2020. november 20-án, online formában került megrendezésre. A „Fiatal kutatók a tudomány szolgálatában” plenáris előadáson a szakosztályunk részéről dr. Szabó Zoltán István gyógyszerész adjunktus „Nanoszálas rendszerek gyógyászati alkalmazásának lehetőségei”címmel tartott előadást. „Az EME szakosztályok és fiókegyesületek mint tudományos műhelyek” szekcióban, virtuális interaktív-beszélgetés zajlott, „Covid-19-pandémia: járvány a 21. században” címmel,  amelynek moderátora dr. Bódizs György, a Covid-kórházzá átalakított Kolozsvári Rehabilitációs Kórház orvosigazgatója, szakosztályunk alelnöke volt, felkért szakértő Dr. Molnár B. Géza, epidemiológus főorvos.

Továbbképzések, ösztöndíjak

Szakosztályunk a korábbi évekhez hasonlóan 2020-ban két, 3-3 hónapos, havi 1500 lej értékű kutatási ösztöndíjat írt ki. A pályázat célja orvosok, fogorvosok és gyógyszerészek kutatói tevékenységének és szakmai érvényesülésének segítése. A beérkezett pályázatokat a Választmány által kinevezett bizottság bírálta el. A nyertes pályázók Varga Erzsébet és Fülöp Zsolt-Zoltán voltak.

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara és az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya pályázatot hirdetett meg a gyógyszerész/orvos kutatók/kutatócsoportok részére az erdélyi és a budapesti régió közti tudományos együttműködés fellendítése céljából, valamint egyetemi hallgatók részére a gyógyszerkutatásba, illetve a nagyműszeres gyógyszertudományi technikákba való bekapcsolódás céljából. A pályázatok kiértékelése még folyamatban van.

Magas tudományos igénnyel, magyar nyelven megírt, széleskörű érdeklődésre számot tartó orvosi vagy gyógyszerészeti szakkönyv kiadására vonatkozó pályázatunkat 2020-ban is meghirdettük, de a határidőig nem érkezett egyetlen kézirat sem.
Szakosztályunk 2006-ban létrehozta, a legjobb tanulmányi eredményt elért végzős egyetemi hallgatóknak, az egyetem egykori alapító tagjáról elnevezett „Csőgör Lajos díjat” és oklevelet, amelynek kiosztására 2020-ben az egyetemi évet záró ballagáson került sor a Vártemplom udvarán. A díj pénzjutalmat foglalt magába, amelyet az 4 díjazott diáknak Szilágyi Tibor szakosztályi elnök adott át. A díjazottak: általános orvosi karon Hankovszky Arnold, a fogorvosi karon Sebők Boglárka, a gyógyszerészeti karon Urkon Melinda, az általános asszisztensképzőn pedig  Darabán Bettina. Ez alkalommal került sor a „Dr. Formanek Gyula emlékdíj” átadására is, a pályázat nyertese Urkon Melinda gyógyszerészhallgató.

2020-ban Ábrám Zoltán professzor és Domahidi János főorvos a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány életműdíjában, míg fiatal kutatói díjban Ferencz Elek gyógyszerész részesült. Rendhagyó módon, a díjátadó ünnepségre online módon a Szakosztály székházában került sor 2020. december 21-én.

Kapcsolattartás szakmai tudományos szervezetekkel

Szakosztályunk az egyetlen orvos-, fogorvos- és gyógyszerésztudományt anyanyelvünkön művelő egyesület Romániában.

Kapcsolatunk van az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságával, a Kolozsvári Akadémiai Bizottsággal, amelynek Orvostudományi Szakbizottságát Szilágyi Tibor egyetemi tanár, a Gyógyszerésztudományi Szakbizottságát pedig Sipos Emese egyetemi tanár vezeti, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társasággal, amelynek Tanácskozó Testületében Sipos Emese egyetemi tanár, mint Szakosztályunk képviselője is jelen van. Szakosztályunk együttműködik a Magyar Egészségügyi Társasággal (MET) Széman Péter főorvos a MET Erdélyi-régió felelőseként, a magyarországi Országos Alapellátási Intézettel, a Kárpát-medencei Tehetség Kutató Alapítvánnyal, a Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesületével, az Amerikai Magyar Orvosszövetséggel Szabó Béla alelnök révén, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel, a Studium-Prospero Alapítvánnyal, valamint a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetséggel. A felsorolt, országos és nemzetközi szervezeteken kívül Szakosztályunk kapcsolatban van olyan helyi alapítványokkal és társaságokkal, mint például a Keresztény Orvosok Szövetsége (KEOSZ), a szilágysomlyói Báthory István Alapítvány, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Marosvásárhelyi szervezete, a székelyudvarhelyi Pápai Páriz Ferenc Alapítvány, a szatmári Szent-Györgyi Albert Társaság.

Pénzügyek

Szakosztályunk nem jogi személy, ezért nincs önálló költségvetése. A pénzforgalmat tekintve a Szakosztály vezetése a felettes és pénzügyileg is felelős fórumnak, a kolozsvári központnak tartozik számadással, amely folyamatos belső pénzügyi ellenőrzést gyakorol a Szakosztály felett.

Szakosztályunk össztőkéje 2020-ban: 273.952 lej volt, ebből 268.000 lej banki betét formájában, 5952 lej, mint forgótőke. Bevételünk a tagdíjakból (26.290 lejt fizetett be tagságunk tagdíjként), a tudományos ülésszak és továbbképzők részvételi díjaiból, valamint a pályázatokon nyert összegekből és szponzorálásokból származik.

A tervezett XXX. Tudományos Ülésszak előtt szerződést kötöttünk a EuPlatesc online tranzakciókat biztosító céggel, lehetővé téve a konferencia regisztrációs díjának online kifizetését. A konferencia elmaradása miatt lehetővé tettük, hogy aki 2020. szeptember 30-ig igényelte, visszakapja a befizetett összeget. A többi résztvevőt automatikusan regisztráltnak tekintjük a 2021-es tudományos ülésszakra.

A beszámolóban vizsgált időszakban a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságtól cserefolyóiratként a Gyógyszerészet és az Acta Pharmaceutica Hungarica-t kaptuk.

Köszönjük az Elnökség tagjainak együttműködő, szabadidőt feláldozó, önkéntes tevékenységét, valamint Diamantstein Derzsi Zsuzsánna titkárnőnek hatékony munkáját, amelyet a szakosztály érdekében kifejt.

Marosvásárhely, 2021. február 3.

Dr. Szilágyi Tibor, szakosztályi elnök
Dr. Sipos Emese, szakosztályi titkár

 

 
© 2010-1014 EME, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály
Eredeti webdesign: Arcsin |Ikonok: famfamfam|Arculat: orbank|Tartalom: szilagyi