Beszámoló az EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya 2021. február 3. és 2022. február 15. közötti tevékenységéről

Az elmúlt évben Szakosztályunk működése megfelelt az EME Alapszabályában, illetve a Szakosztály szervezeti szabályzatában foglaltaknak, és a Választmány által elfogadott éves munkatervnek.

Szervezés

Szakosztályunknak jelenleg 1050 aktív tagja van. A 2020-es év folyamán 6 új tag iratkozott be. A 2020-ra érvényes tagdíjak a következők voltak 100 RON rendes EME tagok számára, 50 RON nyugdíjasok, PhD hallgatók és rezidensek számára, valamint 25 RON egyetemi hallgatók számára.
Ebben az időszakban a választmány 3 alkalommal, online tartott gyűlést, de a tisztségviselők többször is találkoztak személyesen vagy online a felmerülő problémák megbeszélése és megoldása végett. A választmányi tagokat minden ülésre e-mail-en keresztül hívtuk meg. Területi központjaink tevékenységét nagymértékben korlátozta a koronavírus járvány. Ennek ellenére területi csoportjaink tartották a kapcsolatot más szervezetekkel, mint például a Hargita Megyei Orvoskollégiummal Csíkszeredában, a Pápai Páriz Alapítvánnyal Székelyudvarhelyen, a Báthory István Alapítvánnyal Szilágysomlyón, a Dr. Lükő Béla Orvostudományi Egyesülettel Szatmárnémetiben és a Magyar Egészségügyi Társasággal, és felkészültek, hogy amint lehetségessé válik, újra megszervezhessék a rendezvényeiket.
Továbbra is arra buzdítjuk szakosztályunk minden tagját, hogy keresse a kapcsolatot a foglalkozásának megfelelő szakcsoporttal, illetve ennek hiányában új szakcsoportokba tömörüljenek, melynek megalakulásáról és tevékenységéről értesítsék írásban az EMEOGYSZ titkárságát.
Szakosztályunk tevékenységének hatékonyabbá tételét, a kapcsolattartást és az élénkebb információáramlást segíti elő Orbán-Kis Károly választmányi tag által karbantartott szakosztályi honlapunk: www.emeogysz.ro. Ezen kívül a világháló más lehetőségeit is kihasználva (pl. Facebook) igyekszünk szakosztályunk minden tagját megszólítani és velük Szakosztályunk rendezvényeit, tevékenységének részleteit időben ismertetni. 2014 őszétől az EMEOGYSZ tagokat e-mailben elküldött, rendszeres Hírlevelekben értesítjük a fontosabb rendezvényekről és egyéb tudnivalókról.
Szakosztályunkat, mint orvostovábbképzőket szervező egyesületet 2021-ben is kreditpontadó szervezetként akkreditáltattuk az országos Orvosi, Fogorvosi és Gyógyszerész Kamaráknál. Ezen akkreditációt felhasználtuk volna a XXX. Tudományos Ülésszak kreditálásához.

Kiadványaink

Az Orvostudományi Értesítő 94. kötetének egy különszáma jelent meg (a XXVIII. Tudományos Diákköri Konferencia összefoglalóit tartalmazó kötet). 2021-ben áttértünk az in extenso cikkek folyamatos közlésére (open volume publishing), így a 2021/1-es szám nyomdakész cikkei már elérhetők a honlapon. A kéziratok fogadása az „Editorial Manager” internetes kézirat menedzselő rendszer révén történik. A lap felelős szerkesztői teendőit és a De Gruyter/Sciendo kiadóval való kapcsolattartást továbbra is Mezei Tibor látja el. A lapszámok megjelenésével kapcsolatos számos további teendőt a Szakosztály munkatársai, szaklektoraink és korrektoraink gyors és igényes munkája segíti. Igyekszünk a továbbiakban is fenntartani a lap szakmai színvonalát. A De Gruyter/Sciendo kiadó révén 2018-tól a folyóirat nemzetközi adatbázisokban is szerepel, az idéntől a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) is jegyzi. Fontos a határidők pontos betartása, amit megnehezített, hogy a szerkesztőségbe kevés kézirat érkezett be. A közlésre szánt cikkek következetes és igényes véleményezésében szaklektoraink nyújtanak segítségét, akik az esetek többségében határidőre elkészítették a szakvéleményt. A 94. kötet számainak nyomdai költségeit a Gedeon Richter Románia Rt. gyógyszercég fedezi.

A szakosztály tagjaihoz postán eljutatott kérdőív alapján, a 94. kötet számainak nyomtatott kiadásait csak az igénylőknek postázzuk. Elektronikus formában az összes kötet elérhető az Orvostudományi Értesítő honlapján (www.orvtudert.ro). Folyóiratunk a nyílt hozzáférés (open access) nemzetközi standardjait követi.

A Magyar Tudomány Napja égisze alatt tervezett, könyvbemutatóval egybekötött emlékülés elmaradt, ezért a Szakosztály elmúlt 30 éves tevékenységét bemutató „Erdélyi Múzeum Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály 30 év anyanyelven az egészségtudományok szolgálatában”című könyv kiadása 2022-re tolódott át.

 

Tudományos tevékenység

A Szakosztály fő tevékenysége a tudományos összejövetelek szervezése. Ezeknek egy része a Szakosztályon belül működő szakcsoportok és területi csoportok szervezésében zajlott, szakmai-tudományos továbbképzők keretében. A Szakosztály továbbra is támogatja ezeket, és felkéri a szervezőket, hogy az ilyen eseményekről időben értesítsék a választmányt.
A koronavírus járvány miatt a 2021-re tervezett Tudományos Ülésszakunk elmaradt.

A családorvosi szakcsoport tevékenységéből említésre méltó a 2021. szeptember 17-18 között, Székelyudvarhelyen a Pápai Páriz Ferenc Alapítvánnyal, a Magyar Egészségügyi Társasággal és a Hargita Megye Orvosi Kollégiumával közösen szervezett nagyszabású XXVII. Családorvosi Továbbképző Konferencia, külföldi és hazai előadókkal, 275 résztvevővel, amelyből 240 orvos és gyógyszerész, és 35 szakdolgozó. A továbbképző konferencián 15 előadás hangzott el a különböző szakterületekről (nőgyógyászat, szemészet, ortopédia, ideggyógyászat, gyermek és felnőttkori gasztroenterológia, kardiológia, hematológia, gyermekgyógyászat), 9 külföldi előadás budapesti, szegedi, pécsi, debreceni professzorok részéről, valamint 6 előadó a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemről. Az Orvos Kollégium 11 kreditponttal értékelte a tudományos rendezvényt. Köszönet illeti Balla Árpád főorvos urat, az akkreditált konferencia főszervezőjét.

2021. október 9-10 között a XXIX. Báthory Napok keretén belül került megrendezésre a XXVII. Orvostovábbképző „A koronavírus árnyékában” címmel, Széman Péter, az EME Szilágysomlyói Csoportjának vezetője szervezésében. A továbbképzőn 7 rendkívül érdekes témájú előadás hangzott el. A konferencián, 77 regisztrált résztvevő vett részt. A konferencia a Báthory István Alapítvány, a Magyar Egészségügyi Társaság, az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának illetve az EME Szilágysomlyói Csoportjának égisze alatt zajlott, melyet a Magyar Tudományos Akadémia is támogatott.  Köszönjük dr. Széman Péternek, hogy áldozatos munkával megszervezte az Orvostovábbképzőt.
A legaktívabb szakcsoportunk a Leiher Leonóra vezette „Dr. Pongrácz Antal” fogorvostudományi szakcsoport. A világjárvány sem tudta megakadályozni kolléganőnket, hogy 2021-ben is többnapos fogorvos szakmai továbbképzőket szervezzen. Az egyikre 2021. június 17-19 között került sor, 4 magyarországi előadóval, 8 kreditpontos, angol nyelvű oklevéllel, amelyen 100 kolléga vett részt. A másik 2021. december 17-18 között 70 kolléga részvételével zajlott. Ezúton köszönjük meg Leiher Leonóra időt és energiát nem kímélő tevékenységét, amit az erdélyi magyar fogorvosok továbbképzésének érdekében kifejt.
2021. június 17-én „Világjárvány és ami utána következik” címmel online továbbképző előadásra került sor. A rendezvényen két marosvásárhelyi és egy anyaországi meghívott előadó bemutatóit hallgathatták meg a résztvevők. 76 regisztrált résztvevőből 30 kapcsolódott be a Zoom platformon zajló konferenciára.
A Magyar Tudomány Napja Erdélyben központi rendezvénye a „Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz” égisze alatt, 2021. november 19-én, online formában került megrendezésre. A „Fiatal kutatók a tudomány szolgálatában” plenáris előadáson a szakosztályunk részéről dr. Kovács Zsolt orvos adjunktus A molekuláris biológia helye az onkológiai kutatásbancímmel tartott előadást.

Továbbképzések, ösztöndíjak

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara és az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya pályázatot hirdetett meg a gyógyszerész/orvos kutatók/kutatócsoportok részére az erdélyi és a budapesti régió közti tudományos együttműködés fellendítése céljából, valamint egyetemi hallgatók részére a gyógyszerkutatásba, illetve a nagyműszeres gyógyszertudományi technikákba való bekapcsolódás céljából. Három pályázat nyert támogatást.
Szakosztályunk 2006-ban létrehozta, a legjobb tanulmányi eredményt elért végzős egyetemi hallgatóknak, az egyetem egykori alapító tagjáról elnevezett „Csőgör Lajos díjat” és oklevelet, amelynek kiosztására 2021-ben az egyetemi évet záró ballagáson került sor a Vártemplom udvarán. A díj elismerő oklevelet és pénzjutalmat foglalt magába, amelyet az 4 díjazott diáknak Szilágyi Tibor szakosztályi elnök adott át. A díjazottak: általános orvosi karon Szabó László, a fogorvosi karon Láng Alexandra-Emília, a gyógyszerészeti karon Szigeti Amália-Beáta, az általános asszisztensképzőn pedig Biró Robert. Ez alkalommal került sor a „Dr. Formanek Gyula emlékdíj” átadására is, a pályázat nyertese Bálint István gyógyszerészhallgató.
Ebben az évben Gyéresi Árpád, az EME alelnöke, az Erdélyi Múzeum-Egyesület és a gróf Mikó Imre Alapítvány Apáthy Istvánról elnevezett díjában részesült.

Kapcsolattartás szakmai tudományos szervezetekkel

Szakosztályunk az egyetlen orvos-, fogorvos- és gyógyszerésztudományt anyanyelvünkön művelő egyesület Romániában.
Kapcsolatunk van az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságával, a Kolozsvári Akadémiai Bizottsággal, amelynek Orvostudományi Szakbizottságát Szilágyi Tibor egyetemi tanár, a Gyógyszerésztudományi Szakbizottságát pedig Sipos Emese egyetemi tanár vezeti, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társasággal, amelynek Tanácskozó Testületében Sipos Emese egyetemi tanár, mint Szakosztályunk képviselője is jelen van. Szakosztályunk együttműködik a Magyar Egészségügyi Társasággal (MET) Széman Péter főorvos a MET Erdélyi-régió felelőseként, a magyarországi Országos Alapellátási Intézettel, a Kárpát-medencei Tehetség Kutató Alapítvánnyal, a Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesületével, az Amerikai Magyar Orvosszövetséggel Szabó Béla alelnök révén, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel, a Studium-Prospero Alapítvánnyal, valamint a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetséggel. A felsorolt, országos és nemzetközi szervezeteken kívül Szakosztályunk kapcsolatban van olyan helyi alapítványokkal és társaságokkal, mint például a Keresztény Orvosok Szövetsége (KEOSZ), a szilágysomlyói Báthory István Alapítvány, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Marosvásárhelyi szervezete, a székelyudvarhelyi Pápai Páriz Ferenc Alapítvány, a szatmári Szent-Györgyi Albert Társaság és Dr. Lükő Béla Orvostudományi Egyesület.

Pénzügyek

Szakosztályunk nem jogi személy, ezért nincs önálló költségvetése. A pénzforgalmat tekintve a Szakosztály vezetése a felettes és pénzügyileg is felelős fórumnak, a kolozsvári központnak tartozik számadással, amely folyamatos belső pénzügyi ellenőrzést gyakorol a Szakosztály felett.
Szakosztályunk össztőkéje 2021-ben: 198.579 lej volt, ebből 196.014 lej banki betét formájában, 2565 lej, mint forgótőke. Bevételünk 2021-ben a tagdíjakból (4850 lejt fizetett be tagságunk tagdíjként), valamint a pályázatokon nyert összegekből és szponzorálásokból származott.
A tervezett XXX. Tudományos Ülésszak előtt szerződést kötöttünk a EuPlatesc online tranzakciókat biztosító céggel, lehetővé téve a konferencia regisztrációs díjának online kifizetését. A konferencia halasztása miatt lehetővé tettük 2021-ben is, hogy aki igényelte, visszakapja a befizetett összeget. A többi résztvevőt automatikusan regisztráltnak tekintjük a 2022-es tudományos ülésszakra.
A beszámolóban vizsgált időszakban a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságtól cserefolyóiratként a Gyógyszerészet és az Acta Pharmaceutica Hungarica-t kaptuk.
Köszönjük az Elnökség tagjainak együttműködő, szabadidőt feláldozó, önkéntes tevékenységét, valamint Diamantstein Derzsi Zsuzsánna titkárnőnek hatékony munkáját, amelyet a szakosztály érdekében kifejt.

Marosvásárhely, 2022. január 15.

Dr. Szilágyi Tibor, szakosztályi elnök
Dr. Sipos Emese, szakosztályi titkár

 
© 2010-1014 EME, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály
Eredeti webdesign: Arcsin |Ikonok: famfamfam|Arculat: orbank|Tartalom: szilagyi