Együttműködési megállapodás a Magyar Gyógyszerésztudományi Társasággal

 

 

Az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya (540103, Târgu-Mures/Marosvásárhely, Aleea Cornisa 18., Románia; rövidítése: EME OGYSZ), és a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (1085 Budapest, Gyulai Pál u. 16., Magyarország; rövidítése: MGYT), a továbbiakban: Felek, kinyilvánítják azon szándékukat, hogy ezen megállapodásban foglaltak szerint fejleszteni kívánják szakmai együttműködésüket. A Felek a kölcsönös előnyökön nyugvó együttműködés alapján arra törekszenek, hogy Románia és a Magyar Köztársaság törvényeivel összhangban megerősítsék a gyógyszerészeti tudományok eredményein alapuló szakmai munkájukat, továbbá hozzájáruljanak a tudásalapú társadalom és gazdaság fejlődéséhez, ezzel is javítva a magyarországi és a határon túli erdélyi magyar szakmai közösségek tudományos ismereteit, képzését, kutatásait és műveltségét.

I. Preambulum

1. Jelen megállapodás megkötéséhez a Felek azon közös felismerése vezetett, hogy – mint tudományos szervezetek – lehetőségeik felhasználásával, tevékenységük ellátását együttműködésük hatékonyabbá teheti.

2. A Megállapodás célja, hogy a Felek a gyógyszerészeti tudományokkal kapcsolatos oktatás, képzés, továbbképzés, kutatás, illetve az ezekhez kapcsolódó gyakorlati szakmai tevékenységek terén, az egymástól kölcsönösen igényelt ismereteket, módszereket és szolgáltatásokat a másik fél számára biztosítsák.

II. Az együttműködés területei

1. Az MGYT vállalja:

 • – támogatja a Felek szervezetei és szakosztályai között meglévő, ill. a kialakuló együttműködésre támaszkodva, hogy oktatói, kutatói, gyakorló szakemberei szaktudásukkal segítsék az EME OGYSZ továbbképzési és szakmai anyagainak kidolgozását és oktatását,
 • – támogatja, hogy a tagjai közé tartozó oktatók, kutatók és szakemberek az EME OGYSZ által kiadott lapokban, kiadványokban publikáljanak, valamint az EME OGYSZ rendezvényeken részt vegyenek és előadásokat tartsanak,
 • – támogatja, hogy az EME OGYSZ tagsággal rendelkező szakemberek az MGYT tagjává, illetve társult vagy ifjúsági tagjává váljanak, és ezáltal csatlakozzanak szervezetei, szakosztályai munkájához,
 • – támogatja, hogy a Felek közösen akkreditált továbbképző programokat szervezzenek, ill. hirdessenek meg,
 • – támogatja, hogy a Felek közösen szervezzék a szakmailag kiemelkedő évfordulókat és gondoskodjanak – az előzetesen egyeztetett terveknek megfelelően – azok méltó ünnepi rendezvényeiről,
 • – a fiatal szakemberek számára kiírt szakmai pályázatok és előadói versenyek (pl. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny) rendezésénél és lebonyolításánál lehetőséget biztosít az EME OGYSZ fiatal szakembereinek részvételére,
 • – elősegíti és támogatja, hogy az EME OGYSZ által javasolt fiatal szakemberek, egyetemi hallgatók magyarországi szakmai gyakorlaton vegyenek részt,
 • – támogatja és elősegíti, hogy a romániai egyetemeken tanuló magyar anyanyelvű gyógyszerészhallgatók bekapcsolódjanak a magyarországi képzőhelyeken folyó tudományos diákköri munkába,
 • – lehetőséget nyújt a különböző szolgáltatásainak (könyvtári, informatikai stb.) igénybevételére, külön megállapodásban rögzítettek szerint,
 • – az MGYT szakmai kiadványaiban (Acta Pharmaceutica Hungarica, Gyógyszerészet, Hírlevél) lehetőséget nyújt az EME OGYSZ híreinek, közléseinek rendszeres megjelentetésére (pl. Erdélyi Hírek c. rovat alatt), biztosítja e kiadványok és az EME OGYSZ kiadványainak rendszeres cseréjét,
 • – az MGYT szakkönyv kiadásai során előnyben részesíti az EME OGYSZ által javasolt szakmai kiadványok megjelentetését,
 • – az MGYT honlapján (www.mgyt.hu) lehetőséget nyújt az EME OGYSZ-szel összefüggő hírek folyamatos közlésére,
 • – szorgalmazza és segíti a Magyarországon működő erdélyi származású gyógyszerészek kiemelkedő eredményeinek megismertetését,
 • – támogatja az EME OGYSZ azon tevékenységét, hogy méltó emléket tudjon állítani az erdélyi magyar gyógyszerészet kiemelkedő személyeinek, eredményeinek, iskoláinak, továbbá, hogy ez Magyarországon is minél szélesebb körben kapjon nyilvánosságot,
 • – az EME OGYSZ-szel közösen arra törekszik, hogy a magyar szaknyelv helyzete és ápolása javuljon.

2. Az EME OGYSZ vállalja:

 • – támogatja a Felek szervezetei és szakosztályai között meglévő, ill. kialakuló együttműködésre támaszkodva, hogy oktatói, kutatói és gyakorló szakemberei szaktudásukkal segítsék az MGYT továbbképzési és szakmai anyagainak kidolgozását és oktatását,
 • – támogatja, hogy tagjai az MGYT által kiadott szaklapokban, kiadványokban publikáljanak, valamint az MGYT rendezvényeken részt vegyenek és előadásokat tartsanak,
 • – támogatja, hogy az MGYT tagsággal rendelkező szakemberek az EME OGYSZ pártoló tagjává váljanak, – támogatja, hogy a Felek közösen akkreditált továbbképző programokat szervezzenek, ill. hirdessenek meg,
 • – támogatja, hogy a Felek közösen szervezzék a szakmailag kiemelkedő évfordulókat és gondoskodjanak – az előzetesen egyeztetett terveknek megfelelően – azok méltó ünnepi rendezvényeiről,
 • – elősegíti és támogatja, hogy az MGYT által javasolt fiatal szakemberek, egyetemi hallgatók erdélyi szakmai gyakorlaton vegyenek részt,
 • – támogatja és elősegíti, hogy a magyarországi egyetemeken tanuló magyar anyanyelvű gyógyszerészhallgatók bekapcsolódjanak az erdélyi képzőhelyeken folyó tudományos diákköri munkába,
 • – lehetőséget nyújt az EME OGYSZ különböző szolgáltatásainak (könyvtári, informatikai stb.) igénybevételére, külön megállapodásban rögzítettek szerint,
 • – az EME OGYSZ szakmai kiadványában (Orvostudományi Értesítő) lehetőséget nyújt az MGYT híreinek, közléseinek rendszeres közzétételére, biztosítja e kiadvány és a MGYT kiadványok cseréjét,
 • – az EME OGYSZ honlapján (www.emeogysz.ro) lehetőséget nyújt az MGYT-vel összefüggő hírek közlésére, – szorgalmazza és segíti a Magyarországon működő erdélyi származású gyógyszerészek kiemelkedő eredményeinek megismertetését,
 • – támogatja az MGYT-t azon tevékenységében, hogy méltó emléket tudjon állítani a magyar gyógyszerészet kiemelkedő személyeinek, eredményeinek, iskoláinak, továbbá, hogy ez Romániában is minél szélesebb körben kapjon nyilvánosságot,
 • – az MGYT-vel közösen törekszik arra, hogy a magyar szaknyelv helyzete és ápolása javuljon.

III. Záró rendelkezések

 1. A jelen együttműködési megállapodás a Felek közötti együttműködés céljait és általános kereteit tartalmazza.
 2. A Felek megvizsgálják a közös pályázatokon indulás lehetőségét, és törekednek közös oktatási, kutatási projektek indítására.
 3. A Felek törekednek arra, hogy a tagjaiknak nyújtott szolgáltatásaikat (pl. oktatási, kutatási, informatikai, szakértői, információs) összehangolják.
 4. Egyes konkrét programok (pl. közös pályázat) ügyében a Felek külön szerződést kötnek.
 5. Az együttműködés során felmerülő költségeket a Felek a külön szerződésekben foglaltak szerint biztosítják.
 6. A Felek évente legalább egyszer áttekintik az együttmuködés helyzetét, feladatait és a szükséges intézkedéseket megteszik.
 7. Jelen együttműködési megállapodás határozatlan időre szól és a Felek aláírásával lép hatályba.
 8. A Felek által aláírt együttműködési megállapodásról tájékoztatást kell adni a Gyógyszerészetben és az Orvostudományi Értesítőben, valamint elérhetővé kell tenni a megállapodás teljes szövegét az MGYT és az EME OGYSZ honlapjain is.
 9. Az MGYT és az EME OGYSZ elnökei gondoskodnak arról, hogy az együttműködési megállapodásban foglaltak teljesüljenek; elősegítik a tudományos műhelyek, képzőhelyek, oktatók, kutatók és gyakorló szakemberek együttműködését a Megállapodásban foglaltak szerint.

 
© 2010-1018 EME, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály
Eredeti webdesign: Arcsin |Ikonok: famfamfam|Arculat: orbank|Tartalom: szilagyi