Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Tudományos Ülésszak résztvevői számára

Tisztelt Résztvevő!
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben Ön a meghirdetett feltételekkel egyetért.
Ez azért különösen fontos, mert a Tudományos Ülésszakra történő jelentkezéssel Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételeket és ezek minden pontjával egyetért.
Ha kérdése vagy észrevétele van, kérjük, jelezze azt a Szakosztály titkárságán!

1.

A szerződés tárgya
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos-és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya (EMEOGYSZ, a továbbiakban Szervező) által üzemeltett honlapon meghirdetett XXXII. Tudományos Ülésszakra történő jelentkezésre és a Tudományos Ülésszakon történő részvételre vonatkozóan létrejött szerződésre irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében a Tudományos Ülésszakra jelentkező személyek (a továbbiakban Résztvevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
(Az EMEOGYSZ és a Résztvevő együttesen a továbbiakban: Felek)

2.

A Szervező személye
Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály
Aleea Cornişa 18/12, 540103 Marosvásárhely - Tg. Mureş
E-mail cím: titkarsag@emeogysz.ro

3.

A Tudományos Ülésszak honlapja
http://www.emeogysz.ro/esemenyek/U32/U32_meghivo_2024.php

4.

Díjak
Részvételi díj
A részvételi díj magában foglalja a rendezvény mappáját, a tudományos ülésszakon, a továbbképzőkön valamint az állófogadáson való részvételt.
A kísérő személyek részvételi díja magában foglalja a tudományos ülésszakon valamint az állófogadáson való részvételt.
Kirándulás díja
A kirándulás díja magában foglalja a szombati kirándulás árát.
Díszvacsora díja
A díszvacsora díja magában foglalja a péntek esti díszvacsora árát.

5.

A Tudományos Ülésszak résztvevői
ATudományos Ülésszakon a következő személyek vehetnek részt:
- a Tudományos Ülésszak résztvevői jelentkezés alapján
- a Tudományos Ülésszakon kiállítók (egyedi megállapodás alapján)
- a Tudományos Ülésszak felkért előadói
- a Tudományos Ülésszak szervezői és az általuk megbízott alvállalkozók

6.

A Tudományos Ülésszak helyszíne, időpontja
A Tudományos Ülésszak helyszínére és időpontjára vonatkozó információt a meghívó és a Szakosztály honlapja tartalmazza.

7.

A Szervező által nyújtott szolgáltatások
A Szervező által nyújtott szolgáltatások felsorolását a meghívó és a Szakosztály honlapja tartalmazza.

8.

Jelentkezés a Tudományos Ülésszakra
A Tudományos Ülésszakra kizárólag elektronikus úton lehet jelentkezni. A Tudományos Ülésszakra történő jelentkezés megrendelésnek minősül és fizetési kötelezettséget von maga után. A Résztvevő feladata, hogy az EME tagsághoz kötött, kedvezményes jelentkezéshez szükséges tagsági díj befizetését időben megvalósítsa. A Szervező feladata, a jelentkezett, kedvezményes részvételi díjat befizető Résztvevő, EME tagságának ellenőrzése. A Résztvevő felelőssége az is, hogy adatait helyesen adja meg. A Szervező kizár mindenfajta felelősséget, amely a megadott adatok helytelenségéből, elírásból, vagy nem valós adatok feltüntetésével összefüggésben merül fel.
Amennyiben a jelentkezés a honlapon keresztül történik, a Szervező automatikus visszaigazolást küld a jelentkezésről.

9.

A Tudományos Ülésszak részvételi díja
A Tudományos Ülésszak honlapján egyértelműen feltüntetésre kerülnek:
- a Tudományos Ülésszak részvételi díja
- a részvételi díj tartalma
- az esetleges kedvezmények
- a díjak érvényessége (korai, normál vagy helyszíni – a jelentkezés határidejének megjelölésével)

10.

Szerződés
Felek között a szerződés a Résztvevő önkéntes regisztrációjával és az ÁSZF elfogadásával jön létre. A szerződés megkötésére távollevők között kerül sor. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető.  A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett adatok és a jelentkezési lap igazolják. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi minden, a honlapon meghirdetett lényeges információ, beleértve a fizetési feltételeket is.
A Felek közötti szerződés a Tudományos Ülésszak zárónapjáig, illetve a teljes pénzügyi elszámolásig van érvényben.

11.

Fizetési feltételek
A Résztvevő a részvételi díjat befizetheti átutalással a megadott bankszámlaszámra, bankkártyával, elektronikus úton vagy személyesen az EMEOGYSZ székházában a megadott határidőig. A részvételi díj befizetésének időpontja az a nap, amikor a részvételi díj befizetése/átutalása megtörténik.

12.

Számlázás
A Szervező a beérkezett részvételi díjról, egyéni igénylés esetén számlát állít ki. A Szervező a befizetéstől számított legtöbb 15 napon belül tud számlát kiállítani.
A számla kiállítása a mindenkor érvényes számviteli és adójogszabályok előírásai szerint történik.

13.

A Résztvevő jogai és kötelezettségei
A Résztvevő jogosult a Tudományos Ülésszakon részt venni, jegyzetelni és a kiadott anyagokat saját célra felhasználni. A jelentkező nem jogosult a jelen ÁSZF alapján az őt megillető jogokat másra átruházni.
A Résztvevő az előadások alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel az előadások menetét megzavarná (telefon használata, hangos beszélgetés, stb.). A Résztvevő köteles a Tudományos Ülésszak helyszínének házirendjét betartani. Az okozott károkért teljes felelősséggel tartozik.
A Tudományos Ülésszakon a Szervező engedélye nélkül tilos bármilyen hang-, kép- vagy videofelvételt készíteni.
A Résztvevő a jelentkezéssel és a részvételi díj kifizetésével jogosulttá válik a Tudományos Ülésszakon való részvételre, ugyanakkor nem válik jogosulttá arra, hogy a helyszínen reklámtevékenységet folytasson (pl. szórólapok, reklámanyagok kihelyezése). A személyesen átadott névjegyekre a tiltás nem érvényes. Bármilyen üzletszerzési tevékenység végzése a Tudományos Ülésszakon kizárólag a Szervezőkkel való előzetes megállapodás esetén lehetséges.
A Résztvevő köteles a regisztrációnál átvett azonosítót (kitűzőt) a Tudományos Ülésszak teljes időtartama alatt viselni, azt a Szervezők kérésére felmutatni.  Ugyanígy köteles a résztvevő felmutatni a meghívókat és étkezési jegyeket, amennyiben a regisztrációs csomag tartalmazott ilyen elemeket.

14.

A Szervező jogai és kötelezettségei
A Szervező a Tudományos Ülésszakon fényképeket készít és ezeket elsősorban az esemény és az adott tudományterület népszerűsítése érdekében elektronikus úton nyilvánosan elérhetővé teszi. A Szervező csak olyan fotókat jelentet meg, amelyek az azon szereplő személyek személyiségi jogait nem sértik. Amennyiben a Szervező nem kap ellentétes értelmű megkeresést a Résztvevőtől, azt vélelmezi, hogy a Résztvevő az ÁSZF elfogadásával hozzájárult ahhoz, hogy róla fénykép készüljön, és az publikálásra kerüljön.
A Szervező mindent megtesz annak érdekében, hogy a program a meghirdetés szerint valósuljon meg. Fenntartja azonban a jogot a program, az előadások témájának, kezdési időpontjának megváltoztatására.

15.

Szerzői jog
A Tudományos Ülésszakon elhangzó előadások az előadók szellemi tulajdonát képezik. Az előadás további felhasználása (publikáció, előadás, prezentáció, oktatás, értékesítés, terjesztés stb.) kizárólag az előadó előzetes, írásos engedélyével lehetséges.
A Tudományos Ülésszakon átadott írásos anyagok (például az összefoglalókat tartalmazó kötet) további felhasználására a forrás megjelölésével van lehetőség.

16.

Panaszkezelés
A Résztvevő esetleges panaszát e-mailben vagy ajánlott levélben juttathatja el a Szervező részére a fent meghatározott elérhetőségek valamelyikén. A Szervező köteles a panaszt egy hónapon belül kivizsgálni és a Résztvevőt a vizsgálat eredményéről értesíteni.
Esetleges vita esetén a Felek törekszenek annak békés úton történő, tárgyalásos rendezésére, ennek sikertelensége esetén igényeiket törvényes úton érvényesíthetik.

17.

Adatvédelmi tájékoztató
A Tudományos Ülésszakra történő jelentkezéssel a Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szervező, mint adatkezelő az alábbi célokra kezelje:
- a Felek között létrejött szerződés teljesítése
- számviteli előírások betartása.
Amennyiben a Résztvevő a saját személyes adatain túl más természetes vagy jogi személy adatait is megadja (jellemzően számlázási címként), mint adatközlő, kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
A személyes adatok védelmével és kezelésével kapcsolatos szabályokra egyebekben az  Adatvédelmi tájékoztató rendelkezései irányadóak.

18.

Biztonság
A Szervező megtesz minden észszerű és elvárható intézkedést a honlap biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle kifejezett, illetve  vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállal a honlap biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A Szervező javasolja, hogy a résztvevő tegye meg a szükséges óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

19.

Az ÁSZF érvényessége
Jelen ÁSZF kihirdetése napján lép hatályba, és visszavonásig érvényes. A Szervező fenntartja a jogot az ÁSZF módosítására. A módosítás a közzététel napjától hatályos.

 

 
© 2010-1018 EME, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály
Eredeti webdesign: Arcsin |Ikonok: famfamfam|Arculat: orbank|Tartalom: szilagyi